Maraton Prawa Zamówień Publicznych. NPzp po roku obowiązywania z uwzględnieniem rejestru umów i wymagań "Polskiego Ładu"

O szkoleniu

Uwaga! Zapraszamy na 4-dniowy maraton zamówień publicznych. To nie jest zwykłe szkolenie, a wyjątkowy kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce!

Gwarantujemy dużo praktycznej wiedzy i kompleksowe omówienie największych zmian w historii Pzp! Zaufaj liderowi z ponad 20-letnim doświadczeniem!

Na maratończyków czeka potężny zastrzyk wiedzy z nowego Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:
- Kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem nowej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2021.
- Nowa Platforma E-Zamówienia
- Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nowej ustawy Pzp.
- Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi,
 • urzędników,
 • osób wykonujących zamówienia publiczne,
 • wszystkich zainteresowanych tematem.

Program szkolenia

I. REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Co to jest rejestr umów?
 • Od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • W jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • Jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 • Czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 • Od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 • O jakich umowach informacji nie zamieszcza się w rejestrze?
 • Czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 • Kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 • W jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 • Kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 • Jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?

II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Polityka zakupowa państwa

 • Cele polityki zakupowej państwa
 • Zasady polityki zakupowej państwa
 • Kierunki rozwoju polityki zakupowej państwa
 • Kto musi opracować strategię zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych w związku z polityką zakupową państwa?

2. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego

 • Kto sporządza analizę potrzeb?
 • Wymagany zakres analizy potrzeb
 • Forma analizy potrzeb
 • Kto powinien wykonać analizę potrzeb i wymagań na szczeblu zamawiającego?
 • Jaki jest związek analizy potrzeb i wymagań z zasadą efektywności ekonomicznej?

3. Plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • Co to jest plan postępowań?
 • Kto sporządza plan postępowań?
 • Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
 • Wymagane elementy planu postępowań wynikające z załącznika do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Czy w planie postępowań należy umieszczać informacje dotyczące zamówień bagatelnych?
 • Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?

4. Doprecyzowanie zasad szacowania wartości zamówienia

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego
 • Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 

5. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności (kiedy osoby przygotowujące postępowanie muszą złożyć oświadczenie o niekaralności?)

6.Opis przedmiotu zamówienia

 • Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń

7. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Kiedy należy składać przedmiotowe środki dowodowe?
 • Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 • Zasady uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
 • W jakiej formie winny być złożone przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe?
 • Nowe rodzaje podmiotowych środków dowodowych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

8. Podstawy wykluczenia z postępowania

 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

 • Jak należy w praktyce stosować warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym?
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie pod rządami nowej ustawy Pzp

10. Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert

 • Ułatwienia dotyczące stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
 • Ustalanie wag dotyczących kryteriów oceny po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 • Nowe zasady przeprowadzania dogrywek, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej

11. Dokumenty zamówienia

 • Definicja dokumentów zamówienia
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, który dokument?
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Zmiany SWZ prowadzące do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp (przykłady)
 • Dlaczego nie zawsze jest możliwe wprowadzenie zmian do SWZ na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert?

12. Zmiany dotyczące wadium

 • Zmiany dotyczące kwoty wadium
 • W jakich formach może być wniesione wadium?
 • Jak prawidłowo wnieść wadium?
 • Kiedy wadium podlega zwrotowi?

III. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1.Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniach podlegających ustawie PZP
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi UE
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o wartości równej lub wyższej niż progi UE
 • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 • Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania

2. Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp

 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)

3. Zmiany dotyczące terminu związania ofertą

 • Jak zmienia się długość terminu związania ofertą?
 • W jaki sposób należy określać termin związania ofertą w dokumentach zamówienia?
 • Jak przedłużyć termin związania ofertą?
 • Czy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą?

4. Zmiany dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE

5. Procedura odwrócona w świetle nowej ustawy PZP

 • Na czym polega procedura odwrócona?
 • Dodatkowe uproszczenia związane z procedurą odwróconą
 • Czy jest możliwe zastosowanie procedury odwróconej w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej niż progi UE?

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy:
 • Dopuszczalne warianty
 • Szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego

•Przepisy niemające zastosowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne

7. Rewolucja dotycząca udzielania zamówień na usługi społeczne

•Definicja usług społecznych

•Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości od 130 000 zł do 750 000 euro

•Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub wyższej niż 750 000 euro

8. Zakończenie postępowania

•Nowe podstawy unieważnienia postępowania

•Obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania

•Zastępczy wybór wykonawcy

•Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego

IV.DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania

2.Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu

3.Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu (czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu, czy na wniosek?)

4.Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

V.ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

1.Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

• Wprowadzenie klauzul abuzywnych

• Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty

• Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów

• Wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji

2. Raport z realizacji umowy

• Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?

• Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy

• Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?

• Kto powinien sporządzić raport z realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego?

VI.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych

3. Kto może być pełnomocnikiem strony w świetle nowej ustawy PZP?

4. Skarga do sądu zamówień publicznych

 • Utworzenie sądu zamówień publicznych
 • Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO
 • Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU „POLSKIO ŁAD”

1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia po otrzymaniu promesy

 • Do kiedy najpóźniej należy wszcząć postępowanie i wyłonić wykonawcę zamówienia?
 • Ile postępowań można przeprowadzić w ramach jednej promesy?
 • Jak skonstruować powody niedokonania podziału zamówienia na części?
 • Co zrobić w przypadku konieczności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia objętego promesą?

2. Wymagane warunki zapłaty wynagrodzenia do uwzględnienia w umowie o zamówienie objęte dofinansowaniem z funduszu „Polski Ład”

 • Kiedy jest wymagana zaliczka a kiedy zapłata wynagrodzenia w częściach?
 • Wymagane warunki płatności w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy
 • Wymóg finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego

3. Wymagane zapisy umów dotyczące pozasądowego rozstrzygania sporów

4. Kiedy jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru w umowach o zamówienie objęte dofinansowaniem z funduszu „Polski Ład”

Czas trwania

4 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!