Nieprawidłowości i kontrola w zamówieniach publicznych finansowanych z projektów unijnych w świetle nowych wytycznych 2014-2020

O szkoleniu

cena: 990 zł netto + 23% VAT
Kto powinien wziąć udział?
Czy wiesz, że...
... bez względu na źródło pochodzenia środków finansowych zamówienia publiczne udzielane są w procedurach określonych w ustawie Pzp, z uwzględnieniem przepisów UE, jeżeli ustawa pozostaje w sprzeczności z tymi przepisami.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę w zakresie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz posiądą umiejętności w zakresie unikania nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia, skutkujące stosowaniem korekt finansowych.

Odbiorcy szkolenia

zamawiających, którzy korzystają z dofinansowania zamówień ze środków UE
pracownicy, którzy w swoim zakresie obowiązków zawodowych mają m.in. obowiązki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków UE
potencjalni wykonawcy, zamierzający ubiegać się o zamówienie współfinansowane ze środków UE

Po szkoleniu...
Będziesz wiedział, jak skuteczne unikanie „raf” w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dzięki czemu unikniesz konsekwencji wynikających ze „zderzenia z rafą” skutkującego nałożeniem korekty finansowej.

Program szkolenia

Program


Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych

omówienie aktualnie obowiązujących przepisów, wraz z kierunkami zmian
pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy Pzp
zasady udzielania zamówień publicznych - zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności, pisemności oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

definicja nieprawidłowości a zjawiska systemowe,
błędna interpretacja przepisów
tzw. "ucieczka z systemu zamówień publicznych"
czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych
działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych
nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych
ograniczanie konkurencji

Określanie wartości zamówienia - metody szacowania wartości zamówień w odniesieniu do dostaw, usług i robót budowlanych, dokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia
Problematyka dzielenia zamówienia na części - różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Opis przedmiotu zamówienia - wskazanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami

zamawiającego - zakaz zmiany treści oferty
oferta równoważna, zasady sporządzania opisu równoważnego, wymogi ustawowe a najczęściej występujące uchybienia - praktyczne warsztaty
klauzule społeczne - wprowadzenie klauzul w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentowanie, zasady kontroli w trakcie realizacji zamówienia
opcje i warianty w zamówieniach publicznych, w tym m.in.:
zakres opcji
sposób obliczania wartości zamówienia z opcją
opcje przy zamówieniach wspólnych (czy całość prac dla jednego z zamawiających może być opcją)
warianty

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
formy dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą
przykłady naruszeń PZP przy realizacji projektów realizowanych ze środków unijnych
projektowane zmiany w zakresie odformalizowania oceny podmiotowejTryby udzielania zamówień publicznych

uzasadnienie wyboru w przypadku trybów niekonkurencyjnych
terminy na składanie ofert
publikacja ogłoszenia, zawartość treści ogłoszenia
praktyczne warsztaty

Kryteria oceny ofert

zasady ustalania kryteriów oceny ofert
najnowsze zmiany w zakresie ustalania kryteriów wyboru oferty
ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego do przedmiotu zamówienia, który jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe
wpływ wielkości kryteriów na wybór oferty najkorzystniejszej
studia przypadku

Kontrola zgodności przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

ocena poprawności dokonywania czynności:
analiza i badanie ofert
wezwania do złożenia uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp
wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust.4 ustawy Pzp
wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp
poprawienia omyłek o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp
weryfikacja rażąco niskiej ceny, ocena wyjaśnień Wykonawców
weryfikacja oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie zdefiniowanych kryteriów oceny ofert
dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja

Ocena czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego

dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne w przypadku realizacji projektów z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego warunkiem zamknięcia projektu
udostępnienie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Umowa o zamówienie publiczne

zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem
możliwość zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego - istotność jako czynnik zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
zakres zmian a unieważnienie umowy

Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Jerzy Czaban
• Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990
• Arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
• Występował po stronie obwinionego jako obrońca przed Komisją dyscypliny finansów publicznych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!