Szkolenie

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych

O szkoleniu

Wykład połączony z ćwiczeniami.
Dlaczego warto wziąć udział?

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Celem wprowadzenia nowej regulacji jest m.in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło też o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację założonych celów. Są to dla przykłady:

• określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 PLN

• wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł

• etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania,

• tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej otwarciu

• zniesienie jawnego otwarcia ofert

• elektroniczne składanie ofert

• katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach ws. zamówień publicznych, co jest ukłonem w stronę wykonawców

• jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych

 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy, pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do progu stosowania ustawy, wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej, osób kontrolujących zamówienia publiczne, kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce, innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Program szkolenia

CZĘŚĆ 1 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.

• obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji)

• procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

2. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:

• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia

• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań

• zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania

• zasady efektywności.

3. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia

• Podstawy szacowania wartości zamówień

• Udzielanie zamówień mieszanych w częściach

• Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych

4. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:

• opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

5. Ocena podmiotowa wykonawców:

• nowe warunki udziału w postępowaniu;

• zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia

• zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego

• nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych

 

CZĘŚĆ 2 PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

 

6. Wymagania proceduralne w postępowaniach według nowej ustawy Pzp

• Powyżej progu:

- ważne zmiany w trybie przetargu nieograniczonego 

- uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur

- nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium

- nowe terminy związania z ofertą

• Poniżej progu:

- zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym

- możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania

7. Otwarcie ofert:

• brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert

• ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego

• nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego

• otwarcie ofert po zmianach

• nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

8. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:

• przedmiotowe środki dowodowe;

• podmiotowe środki dowodowe;

• nowe przesłanki odrzucenia oferty;

• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

9. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:

• określenie nowej zasady kształtowania umów

• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych

• określenie obowiązkowych postanowień umownych;

• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

• wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.

10. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych 

 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

K. P - Specjalizacja: Prawo zamówień publicznych, kontrola zarządcza, finanse publiczne, dyscyplina finansów publicznych.
Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, 9 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - praca w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie na stanowisku głównego inspektora kontroli w latach 2003 – 2012, 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie specjalistycznego doradztwa - własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa dla jednostek administracji publicznej oraz sektora prywatnego od 2012 do chwili obecnej, ponad 11 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń działalność szkoleniowa od roku 2006 do chwili obecnej, rocznie ponad 1000 godzin szkoleniowych, 9 letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego - UMCS w Lublinie w latach 2006-2009 – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie projektami UE” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2012 r. do chwili obecnej prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” i „Rachunkowość budżetowa” Akademia Pedagogiki Specjalnej i. Grzegorzewskiej w Warszawie od 2015 r. do chwili obecnej – prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie oświatą” (tematy związane z zarządzaniem finansami).

Gdzie i kiedy

Lublin 19 stycznia 2022
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Online 18 listopada 2021

Zapisz się

550
netto+23% VAT
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

  • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!