Szkolenie

Nowelizacja PZP z 29 sierpnia 2014 - analiza zmian okiem praktyka Licytacja elektroniczna jako alternatywa dla kryteriów pozacenowych

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... przeprowadzenie aukcji elektronicznej nie jest skomplikowane, a jest alternatywą dla kryteriów pozacenowych.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników jednostek administracji poublicznej

Program szkolenia

Zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014r., w szczególności:

Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe na nowych zasadach
Istotne zmiany w praktyce dotyczącej zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców
Zastąpienie przesłanek wykluczenia wykonawców nowymi przepisami określonymi w art. 24 ustawy PZP
Nowe obowiązki innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy ubiegający się o zamówienie – solidarna odpowiedzialność tych podmiotów – art. 26 ust 2e ustawy PZP. Możliwość „pożyczania” zdolności ekonomicznej
Modyfikacja art. 29 ustawy PZP – dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez umożliwienie zamawiającym stawiania wymagań wykonawcom, w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób do realizacji zamówienia
Zmiana w praktyce zatrzymywania wadium, nowe brzmienie art. 46 ust 4a PZP
Nowe zasady dotyczące badania rażąco niskiej ceny w ofertach. Nowy obowiązek wykonawcy w zakresie wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
Rozszerzenie katalogu kryteriów pozacenowych oraz modyfikacja przesłanek zastosowania wyłącznie kryterium cenowego
Nowe obowiązki w zakresie waloryzacji umów dłuższych niż 12 miesięcy, w związku z kosztami wykonania zamówienia.

Licytacja elektroniczna – jeden z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych do wysokości tzw. „Progów unijnych” – w którym zamawiający nie może zastosować innych kryteriów niż cena

Licytacja elektroniczna – przesłanki, terminy, przebieg licytacji

Kiedy zamawiający może zastosować tryb licytacji elektronicznej? Przesłanki, zasady, szacunkowa wartość zamówienia
Omówienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Rejestracja i identyfikacja wykonawców, wysokość postąpień, liczba etapów, czas ich trwania
Prowadzenie i dokumentowanie postępowania w trybie licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych

Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
Zasada pisemności i zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne
Zasada bezstronności
Licytacja elektroniczna w liczbach

Licytacja elektroniczna w otoczeniu przepisów PZP

Licytacja elektroniczna a wykluczenie wykonawcy/odrzucenie oferty
Licytacja elektroniczna a wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania
Wyjaśnienia treści oferty/ poprawa omyłek/ badanie rażąco niskiej ceny a licytacja elektroniczna
Analiza porównawcza licytacji elektronicznej i aukcji elektronicznej w PZP, wskazanie podobieństw i różnic
Przykłady licytacji na podstawie analizy dokumentów z przeprowadzonych postępowań w trybie licytacji elektronicznej

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Elżbieta Zdanowicz

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 listopada 2014
Zebra Tower

Warszawa

Mokotowska 1

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!