Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowelizacja-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2016-w-praktyce-66548-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce


  ID szkolenia: 66548
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Wileński Olsztyn
  Kraszewskiego 1/3
  87-100 Toruń
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:30 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cena: 495zł netto

Czy wiesz, że...
... 18 kwietnia 2016 r. minął termin implementacji zamówieniowych dyrektyw unijnych. Prace nad wdrożeniem nowych przepisów trwają.

Cel szkolenia
Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami nie wynikającymi z dyrektyw proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp.

Szkolenie skierowane jest do:

Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:

zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
wykonawcy
kontrolerzy
eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Program szkolenia:

Nowe definicje legalne
Likwidacja podziału usług na priorytetowe i niepriorytetowe
Definicje związane z elektronizacją zamówień (elektroniczne środki komunikacji, katalog elektroniczny)
Nowa definicja najkorzystniejszej oferty
Nowe wyłączenia
Pożyczki i kredyty
Wybrane usługi prawne
Usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom
Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych
Zmiany w zakresie planowania zamówień i ustalaniu ich wartości
Wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień
Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Szacowanie zamówień podlegających odnowieniu w określonym czasie, usług ubezpieczeniowych oraz usług projektowania
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace w niektórych usługach i robotach budowlanych
Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiany w zakresie zawartości i udostępniania SIWZ
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej
Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych
Krótsze terminy w procedurze unijnej
Przyspieszona procedura nieograniczona
Większa elastyczność w dokonywaniu wyboru trybów negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia (negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny)
Partnerstwo innowacyjne
Zmiany w zakresie przesłanek stosowania trybów negocjacyjnych bez ogłoszenia (negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki)
Oferta – badanie i ocena po nowelizacji
Nowe przesłanki odrzucenia oferty
Rażąco niska cena lub koszt
Nowe kryteria oceny ofert
Zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%
Rachunek kosztów cyklu życia, jako narzędzie efektywnego wydatkowania środków publicznych
Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji
Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
Zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
Zwiększenie ochrony prawnej w procedurze unijnej
Możliwość częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania podczas rozprawy

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)

Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • -- --

Cena zawiera:

Najnowszą książkę

Dostępne zniżki:

 • - --

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce