Szkolenie

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce

O szkoleniu

Cena: 495zł netto

Czy wiesz, że...
... 18 kwietnia 2016 r. minął termin implementacji zamówieniowych dyrektyw unijnych. Prace nad wdrożeniem nowych przepisów trwają.

Cel szkolenia
Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami nie wynikającymi z dyrektyw proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp.
Kto powinien wziąć udział?
Każda osoba zajmująca się zamówieniami publicznymi:

zamawiający (osoby przygotowujący postępowania, kierownicy jednostek zobowiązanych stosować ustawę Pzp)
wykonawcy
kontrolerzy
eksperci zajmujący się doradztwem w zakresie zamówień publicznych

Program szkolenia

Nowe definicje legalne
Likwidacja podziału usług na priorytetowe i niepriorytetowe
Definicje związane z elektronizacją zamówień (elektroniczne środki komunikacji, katalog elektroniczny)
Nowa definicja najkorzystniejszej oferty
Nowe wyłączenia
Pożyczki i kredyty
Wybrane usługi prawne
Usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom
Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych
Zmiany w zakresie planowania zamówień i ustalaniu ich wartości
Wymagana zawartość planów postępowań o udzielenie zamówień
Publikowanie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Szacowanie zamówień podlegających odnowieniu w określonym czasie, usług ubezpieczeniowych oraz usług projektowania
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o prace w niektórych usługach i robotach budowlanych
Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiany w zakresie zawartości i udostępniania SIWZ
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców
Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady składania i uzupełniania)
Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej
Zmiany w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych
Krótsze terminy w procedurze unijnej
Przyspieszona procedura nieograniczona
Większa elastyczność w dokonywaniu wyboru trybów negocjacyjnych z publikacją ogłoszenia (negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny)
Partnerstwo innowacyjne
Zmiany w zakresie przesłanek stosowania trybów negocjacyjnych bez ogłoszenia (negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki)
Oferta – badanie i ocena po nowelizacji
Nowe przesłanki odrzucenia oferty
Rażąco niska cena lub koszt
Nowe kryteria oceny ofert
Zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%
Rachunek kosztów cyklu życia, jako narzędzie efektywnego wydatkowania środków publicznych
Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji
Klauzule warunkujące wprowadzanie zmian do zawartej umowy
Zmiany w zakresie przesłanek stwierdzenia nieważności zawartej umowy
Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej
Zwiększenie ochrony prawnej w procedurze unijnej
Możliwość częściowego uwzględnienia zarzutów odwołania podczas rozprawy

Czas trwania

09:30 - 15:30

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)

Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Toruń 22 lipca 2016
Hotel Wileński Olsztyn

87-100 Toruń

Kraszewskiego 1/3

woj. kujawsko-pomorskie

Gdzie i kiedy

Olsztyn 1 lipca 2016
Hotel Wileński Olsztyn

10-015 Olsztyn

Ryszarda Knosały 5 16

woj. warmińsko-mazurskie

Zapisz się

Cena 1
--
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!