Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z implementacją „dyrektywy obronnej” – zakres zmian dotyczących zamówień „klasycznych” Kolejne terminy szkoleni

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających do stosowania nowych przepisów wdrażanych w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z implementacją tzw. „dyrektywy obronnej”.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 20 lutego 2013 r.

Tematyka szkolenia obejmuje jedynie zmiany dotyczące zamówień „klasycznych”, wprowadzanych do ustawy łącznie z implementacją ww. dyrektywy. Ustawodawca zaproponował nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu oraz wprowadza do ustawy instytucję dialogu technicznego, mającego wspierać zamawiającego poprzez umożliwienie korzystania z wiedzy profesjonalnych uczestników obrotu przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematem

Program szkolenia

1. Nowe definicje, w szczególności robót budowlanych
2. Nowe przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu
• związane z zapłatą przez wykonawców kar umownych
• związane z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy i szkodą znacznej wartości (skutkujące wykluczeniem wykonawcy ze wszystkich postępowań)
• związane z uczestnictwem w tej samej grupie kapitałowej (charakterystyka grup kapitałowych, obowiązki wykonawcy, możliwości weryfikacyjne zamawiającego)
3. Nowe zasady weryfikacji warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia – szczegółowe omówienie nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy.
4. Obowiązki zamawiającego związane z przekazywaniem Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych dokumentów potwierdzających rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z wykonawcą.
5. Dialog techniczny – nowe rozwiązanie pozwalające zamawiającemu na skorzystanie z wiedzy profesjonalnych uczestników obrotu przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• zaproszenie do dialogu technicznego
• zasady prowadzenia dialogu technicznego
6. Najnowsze orzecznictwo KIO i stanowiska Prezesa UZP w zakresie warunków udziału w postępowaniu i przesłanek oceny ofert – case study.

© Copyright Krzysztof Puchacz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 7 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Krzysztof Puchacz - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i RIO. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych. Więcej na http://www.asap.edu.pl/trenerzy/Krzysztof_puchacz

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

zostanie wskazana

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT.
700
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!