Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/odpowiedzialnosc-za-naruszenie-dyscypliny-finansow-publicznych-73696-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma służyć przedstawieniu w przystępnej formie specyfiki sytemu odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, katalogu osób mogących ponosić tego rodzaju odpowiedzialność, poszczególnych czynów stanowiących naruszenia, kar jakie można ponieść za ich popełnienie oraz przebiegu postępowania związanego z ustaleniem potencjalnej odpowiedzialności.

Korzyści dla uczestników:

-uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy do wykorzystania w codziennej pracy w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
-uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak gospodarować środkami publicznymi oraz udzielać zamówień publicznych aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
-uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy, jak prawidłowo zachować się w toku postępowania dotyczącego potencjalnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
-uzyskanie niezbędnej i praktycznej wiedzy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom popełnionych naruszeń, ustalania przyczyn ich popełnienia oraz możliwych działań zaradczych w celu przeciwdziałania ich popełnieniu w przyszłości;
-szkolenie uwzględnia stan prawny obejmujący najnowszą nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która weszła w życie z dn. 1 stycznia 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych
 • osoby, które niedawno podjęły pracę w sektorze jednostek sektora finansów publicznych
 • wszyscy zainteresowani

Program szkolenia:

Pojęcie dyscypliny finansów publicznych i podstawowe regulacje prawne

Podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • zasada indywidualizacji
 • kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza praktyczna

Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • omówienie najczęściej popełnianych czynów zabronionych i praktyczna analiza ich znamion (w tym na bazie aktualnego orzecznictwa komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej, WSA oraz NSA)
 • relacja norm sankcjonujących do norm sankcjonowanych

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • przesłanki odpowiedzialności – analiza praktyczna
 • zasada odpowiedzialności za czyn określony w ustawie;
 • zasada odpowiedzialności za zawinione działania albo zaniechania (odpowiedzialność oparta na winie a nie na zasadzie ryzyka);
 • zasada prymatu stosowania ustawy nowej

Przesłanki wyłączające odpowiedzialność – analiza praktyczna  

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

 • podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia
 • wymogi formalne zawiadomienia (elementy obligatoryjne i fakultatywne)
 • braki w zawiadomieniu (pozostawienie bez rozpoznania zawiadomienia, obligatoryjny zwrot zawiadomienia, fakultatywny zwrot zawiadomienia)
 • czym jest tzw. informacja o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • jak napisać prawidłowe zawiadomienie – wspólne opracowanie praktycznego wzoru do wykorzystania

Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby, w stosunku do której wszczęto postępowanie wyjaśniające

Postępowanie przed komisją orzekającą

 • Zasady postępowania
 • Podmioty uczestniczące w postępowaniu i ich kompetencje
 • Etapy postępowania
 • Prawa osoby obwinionej

Rodzaje kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i dyrektywy ich wymiaru

Postępowanie odwoławcze i skarga do sądu administracyjnego

Przedawnienie i zatarcie skazania

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 750 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.


Wydarzenie: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych