Szkolenie

Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert po nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższonych parametrach?

Cel szkolenia
Usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Osoby mające na co dzień styczność z umowami na dostawy i usługi informatyczne, w szczególności:

pracownicy jednostek administracji publicznej udzielających zamówień w zakresie IT
wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na IT
osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów informatycznych
specjaliści i prawnicy zajmujący się zamówieniami w branży IT

Program szkoleniaZamówienia w branży IT – wprowadzenie

Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Specyfika zamówień informatycznych

Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT

Prawne aspekty zamówień w branży IT

Wprowadzenie
Zakres pojęcia „oprogramowania open souce”
Rodzaje oprogramowania własnościowego
Licencje wolnego oprogramowania
Otwarte standardy
Przepisy dotyczące zamówień na oprogramowanie

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego

Rzeczywiste potrzeby zamawiającego
Określenie przedmiotu zamówienia IT

Konkurencyjność w IT

Obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT
Zakaz ustalania preferencji w opisie na zamówienie informatyczne
Bezpośrednie oraz pośrednie przykłady naruszania zasady uczciwej konkurencji w IT
Zasada uczciwej konkurencji a Rekomendacje Prezesa UZP

Opis przedmiotu zamówienia IT

Wprowadzenie
Opis przedmiotu zamówienia informatycznego w Rekomendacjach Prezesa UZP
Sposoby dokonywania opisu przedmiotu zamówienia IT
„Produkt równoważny”, parametry równoważności oraz oferta równoważna
Obowiązek określenia parametrów w SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia na dostawy IT
Konsekwencje wadliwego opisu
Możliwość odstąpienia od opisu

Opisywanie „równoważności” a kwestia oceny ofert
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT

Określenie obligatoryjnych oraz fakultatywnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie na IT

Kryteria oceny ofert w świetle nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.

Kryteria oceny ofert – definicja, rodzaje, podziały, orzecznictwo KIO
Kryteria oceny ofert – cena i kryteria pozacenowe – wprowadzenie
Warunki jakim muszą odpowiadać kryteria oceny ofert
Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów
Kryteria oceny ofert a opis przedmiotu zamówienia
Art. 91 Pzp w brzmieniu sprzed i po nowelizacji
najważniejsze zmiany w treści przepisu
przyczyny wprowadzonej zmiany
konsekwencje legislacyjne
Proporcje pomiędzy kryterium ceny a pozostałymi kryteriami
Cena jako jedyne kryterium oceny ofert
przesłanki zastosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium - „powszechna dostępność” oraz „ustalone standardy”
„powszechna dostępność” oraz „ustalone standardy” w praktyce Krajowej Izby Odwoławczej
przykłady przedmiotów zamówienia, gdzie skorzystanie z jedynie kryterium cenowego będzie niemożliwe,
obowiązek wykazania w protokole postępowania, iż w opisie przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia
„koszty ponoszone w całym okresie” a „cykl życia produktu”
analiza kosztów życia produktu („Life Cycle Cost” – LCC)
tryb zapytania o cenę – czy wyłączenie spod reżimu art. 91 ust. 2a Pzp?
Pozacenowe kryteria oceny ofert – informacje ogólne, orzecznictwo, przykłady
kryterium jakości
kryterium funkcjonalności
parametry techniczne

aspekty środowiskowe, społeczne i innowacyjne
serwis
termin wykonania zamówienia
koszty eksploatacji
Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentowanie oceny ofert w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Tryby udzielania zamówień na IT- informacje ogólne

Wprowadzenie
Przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny
negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna
Zamówienia z wolnej ręki w branży IT

Autorska oraz patentowa ochrona rozwiązań z branży IT

Autorska ochrona programów komputerowych
„Patentowanie” wynalazków o „technicznym charakterze” implementowanych za pomocą komputera
Ochrona elektronicznych baz danych

Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Podwykonawstwo w zamówieniach na IT
Umowy na zamówienie IT – wprowadzenie

Nietypowość umów w branży IT
Umowy IT jako narzędzie zarządzania ryzykiem

Co należy wiedzieć zanim zawrze się umowę na IT

Informacje ogólne
Elementy implementacji systemu IT

Struktura dokumentacji transakcji IT

Umowa IT jako kompleks umów (w ramach jednej umowy zawierane są umowy wdrożeniowe, licencyjne oraz serwisowe)
Konstrukcja umowy na zamówienie IT
„Minimum subiektywne” oraz „minimum obiektywne” umowy IT
Przepisy bezwzględnie oraz względnie obowiązujące

Przedmiot umowy IT

Brak zdefiniowania przedmiotu umowy w kontrakcie,
Mechanizmy zmiany przedmiotu umowy – czynności o charakterze analitycznym oraz tzw. wnioski o dokonywanie zmian (Change Request)
Oprogramowanie komputerowe jako przedmiot umowy IT – konsekwencje dla zamawiającego oraz wykonawcy przyjęcia programu komputerowego jako utworu

Katalog umów na IT

Rodzaje zawieranych umów w branży IT
Umowa wdrożeniowa
Umowa wdrożeniowa a prawo własności intelektualnej
Umowa serwisowa – implementacja oraz korzyści płynące z zawierania umów serwisowych, rodzaje umów serwisowych (serwis interwencyjny oraz serwis regulowany tzw. SLA)
Umowa licencyjna – licencja wyłączna, licencja niewyłączna a sublicencja, rodzaje umów licencyjnych dla programów komputerowych
Licencja a przeniesienie praw autorskich – podobieństwa i różnice

Czas trwania umowy na IT

Licencje na oprogramowania komputerowe

Podwykonawstwo w zamówieniach IT
Odbiór projektu IT
Wynagrodzenie

Formuła „wynagrodzenia ryczałtowego” oraz formuła „czas i materiały”

„Sztuka kar umownych” w zamówieniach IT
Rozwiązanie umowy w wyniku jej nienależytego wykonywania

Rozwiązanie poszczególnych typów umów IT – wdrożeniowej, licencyjnej, serwisowej – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Rozwiązanie prawidłowo wykonywanej umowy

Rozwiązanie poszczególnych typów umów IT w przypadku, kiedy umowa jest wykonywana należycie

Podsumowanie
Dyskusja, zadawanie pytań

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Irena Skubiszak – Kalinowska

W roku 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000 – 2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Jest ekspertem zamówień publicznych przy Ministerstwie Gospodarki, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 grudnia 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!