PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NOWELIZACJA USTAWY I PRAKTYKA JEJ STOSOWANIA

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -RÓWNEGO TRAKTOWANIA, UCZCIWEJ KONKURENCJI I PRZEJRZYSTOŚCI - CEL I ZNACZENIE.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 14 000€:
- zasada celowości, oszczędności, i efektywnego wydatkowania środków;
- procedury dokonywania wydatków do 14 000€;
- zasady organizowania i przeprowadzenia przetargu w oparciu o Kodeks cywilny;
- przykładowy regulamin (procedury) udzielania zamówień publicznych do 14 000€.
Obowiązek (podmiotowy, przedmiotowy, wartościowy) stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wyłączenia stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.
Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Komunikat wyjaśniający KE - 2006/C 179/02):
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- szacowanie wartości przedmiotu zamówienia;
- zamówienia dokonywane w ramach jednego bądź wielu projektów
- dopuszczalny podział zamówienia na części;
- wybór trybu –przesłanki zastosowania trybu innego niż podstawowe;
- opis przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- udzielanie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- dopuszczalne zmiany treści specyfikacji ;
- obowiązki zamawiającego po zmianie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia ;
- wybór oferty najkorzystniejszej: (uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw; możliwość przedłużenia terminu związania ofertą przez Wykonawcę; zakres dopuszczalnych korekt omyłek w ofercie)
Umowy w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji:
- możliwość zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą;
- brak możliwości zmiany sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy;
- zasady wprowadzania zmian treści umowy
- unieważnienie zawartej umowy.
Środki ochrony prawnej:
- informacja o czynności lub zaniechaniu;
- odwołanie;
- skarga.
Naruszenia Prawa zamówień publicznych:
- obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską;
- metody ustalania wysokości korekt finansowych (dyferencyjna, wskaźnikowa);
- kary finansowe za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Obszary „wrażliwe” zamówień publicznych – m.in. :
- niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części;
- wady związane z ogłoszeniami;
- naruszenie przesłanek wyboru trybów udzielania zamówień (np. bezpodstawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających);
- błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
- błędy w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu;
- niedozwolona modyfikacja treści specyfikacji;
- błędy w zakresie badania i oceny ofert;
- błędy w zakresie jawności postępowania;
- błędy w zakresie obowiązujących terminów;
- wadliwe aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych;
Nowelizacja prawa zamówień publicznych
- Cel wprowadzenia nowelizacji – z uzasadnienia do projektu ustawy.
- Nowe definicje w art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Znowelizowany wykaz wyłączeń od stosowania ustawy
- Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania zgodnie z nowelizacją
o wprowadzenie przesłanki „bycia zobowiązania do zapłaty kary umownej” i wartości szkody lub kary umownej na poziomie 5 % wartości zamówienia w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
o wyłączenie z „czynności związanych z przygotowywaniem prowadzonego postępowania” „ czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1” w znowelizowanym art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp
o NOWA przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania – złożenia odrębnych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.); obrona wykonawców poprzez udowodnienie braku zachwiania uczciwej konkurencji pomimo powiązań
- Czynności zamawiającego związane z przesłankami wykluczenia wykonawcy dodane w art. 24b i 24c ustawy Pzp ( w tym rodzaje dokumentów, jakie składają wykonawcy związane z nowymi przesłankami wykluczenia)
- Procedura dialogu technicznego – nowość w prawie zamówień publicznych
Grupa nowych przepisów wskazujących na potrzebę „obiektywnego i niedyskryminacyjnego” traktowania wykonawców trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego
Zamieszczanie informacji z dialogu technicznego w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zmiany w treści art. 131 ustawy Pzp dotyczącego obowiązków podmiotu, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane
Nowy rozdział 4a w dziale III ustawy – Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – charakterystyka
- definicja zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ze względu na przedmiot zamówienia
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- charakterystyka wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia i przesłanki ich wykluczenia z postępowania
- przepisy określające procedurę zabezpieczenia informacji niejawnych w postępowaniu
- tryby udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
- kryteria oceny ofert
- sposób przeprowadzenia czynności oceny ofert przez zamawiającego
- regulacja umowy o podwykonawstwo
zmiany w regulacji zamówień sektorowych – stworzenie możliwości i regulacja trybu ustanawiania systemu kwalifikowania wykonawców i prowadzenia wykazu zakwalifikowanych wykonawców
zobowiązanie Prezesa UZP do prowadzenia i ogłaszania na stronie internetowej wykazu wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy
wyłączenie jawności w postępowaniu odwoławczym – NOWOŚĆ – możliwość rozpoznawania odwołania na posiedzeniu niejawnym
stosowanie art. 131 i rozdziału 4a działu III ustawy Pzp do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu koncesji w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.)

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, adwokat – praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Obecnie adwokat zajmujący się głównie zamówieniami publicznymi, dochodzeniem należytego wykonania umowy, dyscypliną finansów publicznych. Prowadził wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L. Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

33-380 Krynica-Zdrój

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!