PROFESJONALNA KOMISJA PRZETARGOWA OBOWIĄZKI, DECYZJE, BŁĘDY

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o członkach Komisji Przetargowych. Pracownicy ci mają bardzo odpowiedzialne, nierzadko niełatwe zadania, warto więc, by opierali swoje działania na solidnych podstawach.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni

Program szkolenia

Program
KOMISJA PRZETARGOWA – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

Definicja komisji przetargowej
Zasady powoływania komisji przetargowej
Organizacja, skład i tryb pracy komisji przetargowej
Bezstronność i obiektywizm członków komisji przetargowej – procedura składania oświadczeń wg druku ZP-1 oraz zasad wyłączania członków komisji
Rola biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia


ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Osoby po stronie Zamawiającego wykonujące czynności określone w przepisach o zamówieniach publicznych, odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – czyn zabroniony, wina, kara.
Czynności wykonywane przez członków komisji przetargowej mogące stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Nieprawidłowe określenie kryteriów oceny ofert
Nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaNiezawiadomienie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Niezgodne z przepisami ustawy Pzp unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ

Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp
Ustalanie zaistnienia przesłanek odrzucenia oferty;
Zasady dokonywania poprawek tzw. „innych omyłek” w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
Błędy w obliczeniu ceny i oczywiste omyłki rachunkowe – różnica, zakres możliwych korekt
Oczywiste omyłki pisarskie
Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady prowadzenia procedury wyjaśniającej

Ocena ofert:

Ocena ofert w kryteriach niewymiernych – metoda macierzy porównania parami
Karta indywidualnej oceny ofert – zasady sporządzania,
Dokumentowanie oceny ofert w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Grzegorz Czaban

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Cena zawiera Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!