Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozporzadzenie-reach-i-system-ghs-wdrozony-w-unii-europejskiejrozporzadzeniem-clp-aktualne-zmianywyklady-i-cwiczenia-warsztaty-iuclid-5-30215-id714

Informacje o szkoleniu

 • Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)


  ID szkolenia: 30215
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Rolnictwo, środowisko Przemysł, produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem)
  1
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  W dniu 20 lutego 2012 r. – 9.00 – 16:00;
  w dniu 21 lutego 2012 r. – 10.00 – 16.00.
 • Organizator szkolenia:

  Meritum Comp
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany, wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)

Szkolenie skierowane jest do:

specjalistów ochrony środowiska i bhp w przedsiębiorstwach

Program szkolenia:

20 LUTEGO 2012 R.
PROWADZĄCY: JACEK CIEŚLA – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

1. Pierwszy termin rejestracji - podsumowanie; omówienie głównych problemów oraz najczęstszych błędów popełnianych przez rejestrujących,
2. Zmiany w najnowszej wersji systemu REACH-IT; nowe funkcje (w tym poinformowanie o substancjach w wyrobach i inne). Zmiany na stronie internetowej Europejskiej Agencji
Chemikaliów,
3. Współpraca w ramach SIEF: praktyczne aspekty współpracy z wiodącym rejestrującym,
4. Co nowego w IUCLID 5.3, 5.3.1,5.3.2, 5.4 i kolejnych wersjach,
5. Konsultacje, dyskusja.

Warsztaty – zajęcia praktyczne z wykorzystaniem IUCLID 5.3.1
1. Przypomnienie najważniejszych funkcji programu,
2. Przygotowanie dokumentacji inquire w praktyce oraz omówienie najczęstszych błędów
popełnianych przez przedkładających,
3. Dokumentacja rejestracyjna uczestnika wspólnego przedłożenia – jak dokonać skutecznej aktualizacji dokumentacji.

21 LUTEGO 2012 R.
PROWADZĄCY: MONIKA WASIAK-GROMEK – BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

1. Zmiany w Raportach Bezpieczeństwa Chemicznego – wprowadzone w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
2. Karta charakterystyki – podstawowy dokument przekazywania informacji o substancji i mieszaninie w łańcuchu dostaw – omówienie zmian w zakresie wymagań co do tego
dokumentu wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 453/2010,
3. Opracowywanie scenariuszy narażenia po wejściu w życie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010,
4. Postępowanie z substancjami z załącznika XIV, tzw. SVHC,
5. Obowiązki poszczególnych uczestników w łańcuchu dostaw w świetle rozporządzenia REACH – czy jego kolejne nowelizację redystrybuują adresatów głównych obowiązków?
6. Rozporządzenie CLP - omówienie zakresu zmian wprowadzonych przez II ATP do rozporządzenia CLP,
7. Najnowsze zmiany (wprowadzone i planowane) w krajowym prawie dot. postępowania z chemikaliami – m. in. ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
8. Konsultacje, dyskusja.

Informacje o prelegentach:

Jacek Cieśla

Główny specjalista w Departamencie ds. Oceny i Ryzyka Biura do Spraw Substancji Chemicznych. Pełnomocnik ds. Informatyzacji Urzędu. Absolwent Politechniki Łódzkiej - specjalizacja bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe.
Absolwent Studium Podyplomowego Politechniki Łódzkiej - Sieci Komputerowe i Administracja. Absolwent Szkoły Zdrowia Publicznego w Instytucie Medycyny Pracy. Absolwent wielu kursów zagranicznych dot. oceny ryzyka substancji chemicznych. Ekspert w zakresie REACH IT, IUCLID 5 oraz oceny ryzyka.

Monika Wasiak-Gromek


Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.
Obecnie pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych oraz jest osobą odpowiedzialną za pracę Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacji i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach.
Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowi jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej.
Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 750 netto

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, lunch w oba dni szkoleniowe oraz całodniowy serwis kawowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność na podstawie faktury, przed lub po szkoleniu

Wydarzenie: Rozporządzenie REACH i system GHS wdrożony w Unii Europejskiej Rozporządzeniem CLP – aktualne zmiany wykłady i ćwiczenia (warsztaty IUCLID 5)