Szkolenie "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i poziomu wiedzy osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Działów Zamówień Publicznych, osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych

Program szkolenia

I. MODUŁ - WIADOMOŚCI WSTĘPNE

1. Zakres podmiotowy stosowania prawa zamówień publicznych.
2. Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych
3. Zasady prawa zamówień publicznych
4. Wykluczenie wykonawcy
5. Odrzucenie oferty


II. MODUŁ- Zmiany w Prawie zamówień publicznych wprowadzone w 2013r.

1. Zmiany w Prawie zamówień publicznych wprowadzone w życie w styczniu i lutym 2013 r.

1.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1.2. „Nowela październikowa" z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesje na roboty budowlane i usługi
Ustawowe definicje
zmiana treści art. 4 pkt 5
dodanie art. 4b i 4c
Usługi priorytetowe i niepriorytetowe (art. 5 ust. 1)
Warunki udziału w postępowaniu (art. 22)
Wykluczenie wykonawcy (art. 24 ust. 1 pkt 1)
Wykluczenie wykonawcy (art. 24 ust. 1 pkt 2)
Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej art. 24.ust 2 p
Instytucja dialogu technicznego
Wstępna kwalifikacja wykonawców w przetargu ograniczonym (art. 48 ust. 2 pkt
Przeprowadzenie kontroli (art. 161 ust. 3)

2. Zmiany w Prawie zamówień publicznych wprowadzone w życie we wrześniu 2013 r.

2.1. Zamówienia dla przywięziennych zakładów pracy z wyłączeniem procedury przetargowej
2.2. Zmiana w Prawie zamówień publicznych w związku z nowelizacją Prawa energetycznego

3. Zmiany w Prawie zamówień publicznych dotyczącego podwykonawstwa

(obowiązujące od 24 grudnia 2013 r.)

3.1 Uprawnienia zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa

Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia
Kluczowa część zamówienia oraz prace związane z rozmieszczeniem i instalacją
Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Dodatkowe informacje zamieszczane w SIWZ

3.2 Poleganie za zasobach innych podmiotów a podwykonawstwo
Cel żądania wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Konsekwencje zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do podmiotów trzecich, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp:
Zasady konstruowania warunków związanych i proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia
Czytelność i jednoznaczność warunków
Wymagania dotyczące zakresu i sposobu udostępniania zasobów podmiotów trzecich
Warunki udziału w postępowaniu uwzględniające cel zawiązania „konsorcjum"
Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

3.3 Ochrona podwykonawcy w zamówieniach publicznych po nowelizacji
Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz kopii umowy o podwykonawstwo
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie zastrzeżeń - co może Zamawiający?
Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo
Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji - nowe wymagane elementy umowy dotyczące obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami


III. MODUŁ Prognozowane zmiany w prawie zamówień publicznych

3.1. Korzystne dla nauki zmiany w prawie o zamówieniach publicznych

3.2. Jakość a nie cena

3.3. Odejście od pojęcie rażąco niskiej ceny

3.4. Zmiany dotyczące podwyższenia progu, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy

Czas trwania

Pobyt: od 21.05.2014 r. (obiad) do 24.05.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Rafał Andrzejewski-prawnik, doświadczony wykładowca i trener. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Prowadził warsztaty dla wielu firm o różnych profilach, dotychczas przeszkolił ponad 600 osób. Związany z branżą szkoleniową od kilkunastu lat, autor wielu programów szkoleniowych oraz publikacji o tematyce prawnej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca na szkoleniach dla praktyków.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 900
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!