Wykonawcy medyczni a zamówienia publiczne

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej. Trener na szkoleniu poruszy takie zagadnienia jak przygotowanie postępowania i badanie ofert pod kątem branży medycznej.

Na specjalnym kursie, dowiesz się o:

Nowych rodzajach ogłoszeń i obowiązków informacyjnych,
Zagrożeniach przy korzystaniu z dokumentów wadialnych,
Nowych podstawach odrzucenia oferty,
Wariantach i przebiegu postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
Zmianach w umowach o zamówienia publiczne
i wiele więcej!
Przyjdź i skorzystaj z profesjonalnej wiedzy trenera, która z pewnością ułatwi Ci codzienną pracę!
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest wykonawcom z branży medycznej.

Program szkolenia

I. PRZYDATNE DLA WYKONAWCÓW MEDYCZNYCH ELEMENTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

1. Zasada jawności w praktyce:

 • dokumentacja postępowania – czym jest protokół, a czym załączniki i jakie to ma znaczenie dla obowiązku ich udostępnienia?
 • zasada udostępniania dokumentów z postępowania – forma, termin i sposób;
 • ograniczenia jawności w tym informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa;
 • rejestr umów – nowe obowiązki wchodzące od lipca 2022 r.

2. Nowe rodzaje ogłoszeń i obowiązki informacyjne:

 • ogłoszenie o wyniku postępowania;
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy – źródło informacji zastępujące dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia, jak się nim posłużyć przy postępowaniach realizowanych w placówkach służby zdrowia?
 • raport z zrealizowanej umowy – czy jest dostępny wykonawcom i czy pozwala uzyskać informacje o szczegółach realizacji umowy przez konkurentów z postępowania (np. o rzeczywistej ilości przeprowadzonych przeglądów aparatury medycznej, zastosowanych materiałach eksploatacyjnych, czy zakresie dostarczonego asortymentu).

3. Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym:

Termin związania ofertą:

 • możliwości wyznaczania dłuższych terminów;
 • zakaz określania terminu związana ofertą w dniach;
 • brak możliwości przedłużania terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę;
 • wybór oferty po upływie terminie związania ofertą – zasady regulujące taką możliwość.

Wadium:

 • wysokość zależna od procedury;
 • zagrożenia przy korzystaniu z dokumentów wadialnych;
 • czy na pewno dokument wadialny musi mieć datę ważności wykraczającą poza termin związania ofertą?
 • sposób zwrotu wadium złożonego w formie dokumentu wadialnego;
 • zwrot wadium na wniosek wykonawcy i konsekwencje tego typu sytuacji.

Zmiany przy podawaniu terminu wykonania zamówienia – czy zamawiający będzie mógł wskazać termin dostarczenia i zamontowania aparatury w szpitalu datą kalendarzową?

II. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki dowodowe:

 • przedmiotowe środki dowodowe składane wyłącznie wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną – kto musi przedmiotowe dokumenty podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania oraz możliwość ich uzupełnienia w ograniczonym zakresie i pod dodatkowymi warunkami;
 • podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie.

Ocena podmiotowa Wykonawcy:

 • zmiany przy korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego;
 • warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i obowiązek złożenia oświadczenia, z którego wynika podział prac pomiędzy wykonawców;
 • post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia – wariant minimalny, pośredni i unijny;
 • dlaczego zamawiający nie może samodzielnie dokonać oceny wykonawcy w oparciu o złożone wraz z ofertą (bądź pozostające w jego dyspozycji z innego postępowania) czy też ściągnięte ze stron internetowych podmiotowe środki dowodowe?
 • weryfikacja podwykonawców;

Badanie ofert:

 • nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, niezgodności z warunkami zamówienia);
 • zmiany w procedurze wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek w ofercie wykonawcy – dopuszczalny zakres korekty i zmiana reguł dotyczących odpowiedzi zwrotnej udzielanej przez wykonawców.

Procedura odwrócona – zasady postępowania według jej reguł oraz przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:

 • brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • tryb podstawowy w tym:
 • warianty i przebieg postępowania w każdym z trzech wariantów (bez negocjacji, z możliwymi negocjacjami i obligatoryjnymi negocjacjami);
 • zakres dopuszczalnych negocjacji – co można zmienić w swojej ofercie (czy dopuszczalne jest zastąpienie oferowanego urządzenia medycznego lub produktu leczniczego innym?)
 • postać negocjacji;
 • czy Zamawiający może nie przeprowadzić negocjacji w wariancie II trybu podstawowego jeżeli po terminie złożenia ofert wykonawca na piśmie poinformuje, że jest w stanie ulepszyć swoją ofertę;
 • weryfikacja rażąco niskiej ceny – czy następuje na etapie przed czy po negocjacjach?
 • unieważnienie postępowania.
 • zmiany w zakresie procedury wyjaśnień treści SWZ – kiedy i do kiedy zamawiający musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, czy złożonym wnioskiem mogę domagać się zmiany parametrów opisanej PZ aparatury i czy odpowiedź „zgodnie z SWZ” jest w ogóle wyjaśnieniem Specyfikacji?
 • problemy ze zmianą SWZ
 • wizja lokalna
 • informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
 • czy obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej może zastąpić poszczególne elementy opisu przedmiotu zamówienia i zmusić wykonawcę do oferowania aparatury od wyłącznie dotychczasowych producentów?
 • jakie są konsekwencje nieodbycia wizji lokalnej w przypadku, gdy była ona wymagana?

Procedura otwarcia ofert:

 • rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;
 • możliwość otwarcia ofert również następnego dnia po ich złożeniu;
 • moment udostępnienia informacji o budżecie zamawiającego oraz zakres informacji dotyczących otwarcia ofert bez udziału wykonawców zamieszczanych na stronie internetowej – czy zamawiający zobligowany jest podać informacje jakie produkty lecznicze czy wyroby medyczne oferuje mój konkurent?
 • czy zamawiający musi poinformować jaką kwotę zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w sytuacji kiedy nie została złożona żadna oferta?

III. ZMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:

 • wprowadzenie klauzul abuzywnych;
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów;
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Zmiany przy zabezpieczeniu należytego wykonania umowy:

 • termin wniesienia zabezpieczenia;
 • wysokość,
 • dopuszczalne formy;
 • przypadki nakazujące jego zwrot;
 • czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy aneksem do umowy (np. poprzez zwiększenie ilości zamawianych szczepionek) uzasadnia domaganie się uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego?

IV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

 • ile kosztuje odwołanie i kiedy warto z niego skorzystać?
 • na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych?
 • jakie zmiany czekają wykonawców w postępowaniach odwoławczych – m.in. przypadki poniesienia kosztów wpisu od odwołania pomimo uzyskania korzystnego orzeczenia z KIO;
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja);
 • co w zamian odwołania – możliwości które daje ustawa PZP.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!