Szkolenie

Zamówienia publiczne dla pracowników komórek merytorycznych i członków Komisji Przetargowych

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
... będąc osobą pomagającą w ustaleniu wartości zamówienia, opisie przedmiotu, warunkach, czy też kryteriach oceny ofert odpowiadasz personalnie z tytułu ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Cel szkolenia
Zdobycie umiejętności zgodnego z przepisami ustawy wykonywania czynności odnoszących się do elementów powiązanych z przedmiotem zamówienia, a powierzanych pracownikom komórek merytorycznym wnioskującym o udzielenie zamówienia w jednostce.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
Członkowie Komisji Przetargowych

Po szkoleniu...
Poznasz narzędzia i możliwości pozwalające zabezpieczyć interes Zamawiającego przy zachowaniu właściwej relacji pomiędzy Twoimi potrzebami, a ograniczeniami wynikającymi z ustawy PZP.

Program szkolenia

Program
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA

Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Warunki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych – przypisanie winy
Czyny zabronione (delikty) skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub wymierzeniem korekty
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Nieprawidłowość jako warunek wymierzenia korekty finansowej w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE


CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WYKONANIE WYMAGA POSIADANIA WIADOMOŚCI SPECJALNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ustalenie wartości przedmiotu zamówienia, w tym:

różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień
zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych
szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE
udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych

Opis przedmiotu zamówienia, w tym:

nadużywanie znaków towarowych – czy mając ważną gwarancję na urządzenie mogę kupić konkretny produkt aby jej nie stracić?
problem przedłużenia ważności licencji na oprogramowanie
wymagania naruszające zasadę uczciwej konkurencji,
produkt równoważny i zasady udowodnienia równoważności oferowanych produktów w świetle ustawy Pzp oraz Dyrektywy 2014/24/UE

Warunki udziału w postępowaniu nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia, w tym:

ocena Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
żądanie wykazu wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, możliwość i warunki złożenia przez Wykonawców innych dokumentów, zagrożeniamożliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
wymagania odnośnie udowodnienia zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotu trzeciego – zawartość pisemnego zobowiązania lub innego dowodu
Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (w ramach tzw. konsorcjum)

Kryteria oceny ofert nieodnoszące się do przedmiotu zamówienia, w tym:

kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice stosowania kryteriów niemierzalnych
kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję,
przypadki stosowania kilku kryteriów cenowych
sytuacje umożliwiające stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny – czym są zamówienia powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych oraz jak wykazać w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia

Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym

definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”
przerzucenie ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę – co muszą zawierać wyjaśnienia i jakie należy przedstawić dowody?
obowiązek uwzględnienia w cenie oferty kosztów pracy nie niższych od minimalnego wynagrodzenia za pracę
przypadki obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen
rażąco niska ceny wyłącznie w części pozycji formularza cenowego – nowe podejście do problemu przez KIO

REALIZACJA I NADZÓR MERYTORYCZNY NAD WYKONYWANIEM UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie
Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też minimalnego wynagrodzenia za pracę
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy
Problematyka zmian elementów umowy, które były przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. terminu wykonania)


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

GDAŃSK 11 - 12 czerwca 2015
Hotel Scandic

GDAŃSK

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 czerwca 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
99 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!