Szkolenie

Zamówienia publiczne dla Wykonawców po nowelizacji PZP Jak przygotować ofertę, aby wygrać przetarg?

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przeanalizowanie przygotowania oferty ze szczególnym uwzględnieniem tych zapisów, które budzą najwięcej wątpliwości. Proponowane uczestnikom ćwiczenia odnoszą się do tych fragmentów oferty, na które Zamawiający zwracają szczególną uwagę lub stanowią podstawę odrzucenia oferty. Trener zwróci uwagę na najczęściej popełniane przez Wykonawców błędy, które niejednokrotnie prowadzą do zatrzymania wadium.
Kto powinien wziąć udział?
Administracja publiczna

Program szkolenia

Pozycja Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
1. Warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania – aspekty istotne dla Wykonawców
• warunek dotyczący posiadania stosownych uprawnień
• warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
• warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
• warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej
1. Omówienie wymaganych dokumentów i oświadczeń wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
2. Kiedy warunki postawione przez Zamawiających ograniczają konkurencję i powodują nierówne traktowanie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. Narzędzia prawne chroniące Wykonawców przed nieuprawnionymi praktykami Zamawiających
4. Jak potwierdzać spełnianie warunków, aby nie zostać wykluczonym z postępowania, co bezwzględnie musi się znaleźć w ofercie oraz dokumenty i oświadczenia które mogą być uzupełniane
5. Formalnoprawne aspekty uzupełniania dokumentów oraz składania wyjaśnień dotyczących ich treści
6. Podwykonawcy, zasoby oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów, poleganie na cudzej wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i zdolnościach finansowych innych podmiotów – możliwości dla Wykonawców
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, Konsorcja - reprezentacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialność za wykonanie umowy, uregulowanie sytuacji prawnej Konsorcjantów, umowa konsorcjum
8. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania – przyczyny, dokumentowanie wykluczenia, środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

Opis przedmiotu zamówienia
1. Ustawowy wymóg opisania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a praktyki Zamawiających
2. Opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję – jak dochodzić swych praw
3. Używanie znaków towarowych, patentów, znaków pochodzenia – opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretny produkt
4. Zapytania do SIWZ po nowelizacji – na jakie zagadnienia Wykonawca powinien zwrócić uwagę; możliwość modyfikacji treści SIWZ i konsekwencje modyfikacji dla Wykonawców
Zasady udzielania zamówień
1. Zasady udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do sytuacji Wykonawcy
2. Zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców
3. Bezstronność i obiektywizm Zamawiającego
4. Jawność
5. Pisemność
6. Prowadzenie postępowania w języku polskim;
7. Traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe
8. Progi postępowań
Charakterystyka postępowania o zamówienie publiczne
1. Tryby konkurencyjne i niekonkurencyjne, otwarte i zamknięte – aspekty istotne dla Wykonawców
2. Terminy w zamówieniach publicznych (zadawanie pytań, składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do postępowania, wpłata wadium, termin związania ofertą, terminy na wnoszenie odwołań)
3. Zaliczkowanie, wadium i zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia – wyjaśnienie pojęć
4. Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić własne know – how i bronić się przed utajnianiem przez innych Wykonawców
5. Rażąco niska cena – kiedy ma miejsce, jak się bronić przed zarzutem, w jaki sposób argumentować.
6. Wadium i jego zatrzymanie oraz zwracanie – kiedy Zamawiający może zatrzymać wadium i jak tego uniknąć
7. Wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie – tzw. czarna lista Prezesa UZP – co robić, żeby na nią nie trafić
Składanie ofert:
1. Oferta zgodna z SIWZ
2. Kreatywne ofertowanie: korzystna oferta zgodna z wymaganiami Zamawiającego
3. Korespondencja z Zamawiającym po otwarciu ofert – na co zwrócić uwagę, jak formułować pisma
4. Termin i miejsce składania ofert, wpłata wadium – na co należy zwrócić uwagę
5. Wyjaśnienia treści złożonej oferty, wyrażenie zgody na poprawienie omyłek polegających na niezgodności z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) oraz dokumentowanie postępowania przez zamawiającego
1. Wgląd do dokumentacji postępowania w tym protokołu i ofert innych Wykonawców
2. Na co zwrócić uwagę w ofertach innych Wykonawców
3. Badanie i ocena ofert, ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych
4. Termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy
5. Unieważnienie postępowania – zasady istotne dla Wykonawców
6. Roszczenia Wykonawców związane z unieważnieniem postępowania lub odstąpieniem od zawarcia umowy
Umowy o zamówienia publiczne – podstawowe informacje
1. Zawarcie umowy, możliwości odstąpienia od umowy – prawa i obowiązki wykonawcy
2. Istotne postanowienia umowy dotyczące serwisu, gwarancji, rękojmi za wady, terminu realizacji zamówienia i warunków płatności
3. Wprowadzanie zmian do umów – aneksowanie umów zgodne z Prawem zamówień publicznych
Środki ochrony prawnej
1. Możliwości i zasady wnoszenia środków ochrony prawnej i systemu rozpatrywania odwołań
2. Wpis od odwołania – wysokość w zależności od progów postępowania
3. Formalne wymogi dla odwołań
4. Przesłanki odrzucenia odwołania ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pełnomocnictw
5. Możliwość przyłączania się do postępowania odwoławczego
6. Posiedzenie i rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą – praktyczne aspekty
7. Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8. Kontrola Zmawiających przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
9. Inne organy i instytucje, którym można zgłosić naruszenia przepisów

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat
Iwona Holka

Gdzie i kiedy

Radom 21 czerwca 2014
Hotel Gromada

Radom

Gabriela Narutowicza 9

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 14 czerwca 2014
Hotel Novotel

Katowice

Al. Roździeńskiego 16

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gorzów Wielkopolski 14 czerwca 2014
Hotel Qubus

Gorzów Wielkopolski

Orląt Lwowskich 3

woj. lubuskie

Gdzie i kiedy

Włocławek 7 czerwca 2014
Hotel Portofino

Włocławek

Aleja Kazimierza Wielkiego 6E

woj. kujawsko-pomorskie

Gdzie i kiedy

Legnica 7 czerwca 2014
Centrum Konferencyjne LETIA

Legnica

Rycerska 24

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 7 czerwca 2014
Hotel Scandic

Wrocław

ul. Piłsudskiego 49/57

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Kraków 31 maja 2014
Hotel Chopin

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 31 maja 2014
Hotel Scandic

Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Ełk 31 maja 2014
Hotel Rydzewski

Ełk

Armii Krajowej 32

woj. warmińsko-mazurskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 24 maja 2014
Hotel Hubertus

Rzeszów

Adama Mickiewicza 5

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Częstochowa 24 maja 2014
Hotel Złote Arkady

Częstochowa

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 12

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Lublin 17 maja 2014
Hotel Huzar

Lublin

Spadochroniarzy 9

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 17 maja 2014
Hotel Ikar

Poznań

Kościuszki 118

woj. wielkopolskie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!