Szkolenie

Zamówienia publiczne do 30 000 euro teraz i według nowej ustawy PZP – do 130 000 złotych. Certyfikowane szkolenie online.

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele administracji rządowej;
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Cel szkolenia

Pierwsza część szkolenia poświęcona jest udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro, w tym m.in. szacowaniu wartości zamówienia, tworzeniu regulaminu udzielania małych zamówień, sposobów przygotowania i udzielania małych zamówień, a także odpowiedzialności za błędy związane z udzielaniem małych zamówień. Podczas pierwszego dnia szkolenia będą omówione również zasady udzielania zamówień poniżej progu stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 2021 r.
Druga część szkolenia jest poświęcona analizie formy komunikacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego według obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, a także będzie omówiony sposób udzielania zamówień w trybie podstawowym od 1 stycznia 2021 r. według przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z tzw. pełną elektronizacją zamówień.

Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
Zapoznać się z zasadami i zdobyć umiejętność przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego począwszy od zaplanowania zamówienia, ustalenia jego wartości, przez zastosowanie odpowiedniej procedury do udzielenia małego zamówienia.

Metodologia
Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień I
Udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
1.Omówienie aktualnego stanu prawnego
1) Ustawa o finansach publicznych.
2) Ustawa Kodeks Cywilny
2. Przygotowanie do udzielenie zamówienia
1) Planowanie zamówień publicznych - Plan finansowy a plan zamówień publicznych.
2) Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro – obowiązek czy „dobra praktyka”.
3) Obligatoryjne i fakultatywne zapisy w treści regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
4) Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia – zamówienia okresowe.
5) Zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania Ustawy Pzp.
6) Stosowanie dyspozycji art. 6a Ustawy Pzp.
7) Realizacja planu zamówień publicznych a zamówienia nieplanowane; Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych.
8) Opis przedmiotu zamówienia?
9) Warunki udziału w postępowaniu.
A) Sposób opisywania i dokonywanie oceny ich spełnienia.
B) Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazania spełniania warunków.
10) Kryteria oceny ofert.
11) Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
3. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro
1) Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro.
2) Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
3) Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
4) Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
5) Kiedy umowa w formie pisemnej, ewentualnie elektronicznej.
6) Zmiany umów w zamówieniach do wartości 30 000 euro.
7) Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.
4. Rejestr zamówienia publiczne do 30 000 euro na potrzeby sprawozdania rocznego.
1) Rejestrowanie umów pisemnych.
2) Rejestrowanie faktur i rachunków.
5. Możliwe naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień do 30 000 euro.
1) Odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro.
A) Odpowiedzialność kierownika jednostki.
B) Odpowiedzialność pracowników w kontekście powierzenia obowiązków.
C) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
D) Zaniechanie naliczenia kary umownej od wykonawcy.
E) Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza plan finansowy.
6. Zamówienia bagatelne od 2021 r. zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych
1) Sposób udzielania zamówień w progu od 50 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych – obowiązki zamawiającego wynikające z nowej ustawy od 1 stycznia 2021 r.
2) Forma udzielania zamówień bagatelnych
3) Sposób komunikacji w zamówieniach bagatelnych
4) Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym i zmiana ogłoszeń bagatelnych w nowej ustawie.
7. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Dzień II
8. Aktualnie obowiązujące formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1) wymagania aktualnej Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące komunikacji z wykonawcami.
2) możliwość odstąpienia od wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zasada niedyskryminacji.
3) otwarcie ofert.
4) udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania w ramach „elektronizacji” zamówień publicznych.
9. Nowy tryb udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne od 2021 r. – „tryb podstawowy”
1) Trzy sposoby prowadzenia postępowania w trybie podstawowym.
2) Ogłoszenia w trybie podstawowym
3) Zawartość Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie podstawowym, wyjaśnienia SWZ.
4) Terminy składania ofert w trybie podstawowym, otwarcie ofert, badanie i ocena ofert, termin związania ofertą.
5) Wybór oferty najkorzystniejszej
6) Inne tryby udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
7) Umowa w zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
10. Formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami od 2021 r., zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych.
Najważniejsze informacje dotyczące „elektronizacji” zamówień publicznych
1) kwalifikowany podpis elektroniczny, – kto powinien posiadać.
2) mini portal e-Zamówień, portale komercyjne.
3) przygotowywanie dokumentów: forma elektroniczna a elektroniczna kopia dokumentu.
4) przekazywanie dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Informacje organizacyjne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09.30-15.30 każdego dnia według harmonogramu:


Dzień I
Godz.09.30-11.00-szkolenie
Godz.11.00 -11.10 -przerwa
Godz.11.10-12.40 -szkolenie
Godz.12.40-12.50 -przerwa
Godz.12.50-14.00 -szkolenie
Godz.14.00-14.10 -przerwa
Godz.14.10-15.30 -szkolenie
Dzień II
Godz.09.30-11.00-szkolenie
Godz.11.00 -11.10 -przerwa
Godz.11.10-12.40 -szkolenie
Godz.12.40-12.50 -przerwa
Godz.12.50-14.00 -szkolenie
Godz.14.00-14.10 -przerwa
Godz.14.10-15.30 -szkolenie
 

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Inwestycja
1150.00zł netto (+23% VAT)
 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

Czas trwania

2 dni (12 h)

Prelegenci

Cytat

Trenerzy

Trener- praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji pt. „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor około stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Od kilkunastu lat stały współpracownik miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych. Kierownik Zespołu ds. Prawnych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Przygotował i przeprowadził wiele postępowań o udzielenie zamówień publicznych, również o wartości powyżej 20 milionów euro, poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jako trener przeprowadził na przestrzeni ostatnich lat wiele wysoko ocenianych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 14-15 grudzień 2020

Gdzie i kiedy

Online 16-17 listopad 2020

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1150 PLN
Cena zawiera:
 • Cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu on-line -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej) -konsultacje poszkoleniowe -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!