Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym

O szkoleniu

Celem udziału w szkoleniu jest zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów, wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Czego się nauczysz:

 • Dowiesz się, czym są zamówienia publiczne i ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • Poznasz jakie podmioty występują w zamówieniach publicznych, w jaki sposób składa się oferty i w jaki sposób ustala się wartość zamówienia.
 • Dowiesz się jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne i jakie są zasady dotyczące zamówień publicznych.
 • Poznasz wymogi dotyczące kontaktu wykonawcy z zamawiającym, a także ewentualne wykluczenie wykonawcy przy zamówieniu publicznym.
 • Dowiesz się jak wygląda i jakie elementy posiada Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).
 • Dowiesz się, czym są wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna oraz czy można powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy.
 • Poznasz różne tryby udzielania zamówień publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
 • Dowiesz się czym jest wadium, jakie są przesłanki odrzucenia oferty, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Poznasz zasady dotyczące zmiany umowy o zamówienia publiczne oraz odstąpienia od takiej umowy.
 • Dowiesz się jak można należycie zabezpieczyć umowę, a także jaki jest tryb wnoszenia odwołań przy zamówieniach publicznych (w tym przetargach).
 • Nauczysz się jak pisać skargę (odwołanie) w sprawach z zakresu zamówień publicznych i poznasz najważniejsze elementy umów o zamówienia publiczne, w tym umowy o roboty budowlane.
 • Poznasz źródła informacji o zamówieniach publicznych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przygotowane jest dla osób zarówno początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych w tematyce zamówień publicznych. Poruszane są w nim zagadnienia dotyczące zarówno podstaw, jak i szczegółowych regulacji związanych z konkretnymi trybami zamówień publicznych, dokumentami, odwołaniami oraz wieloma innymi.

Program szkolenia

Moduł 1 – Wstęp:
1. Zamówienia publiczne – co to jest? 
2. Jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne? Ustalenie wartości zamówienia (progi unijne).
3. W jakich przypadkach nie stosujemy przepisów tej ustawy? (kazus nr 1).
4. Elektronizacja zamówień publicznych (podpisy elektroniczne).
5. Podmioty w zamówieniach publicznych – ich prawa i obowiązki. Rola komisji przetargowej.
6. Konsorcjum w zamówieniu publicznym.

Moduł 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia
1. Zasady dotyczące zamówień publicznych.
2. Zasady publikacji ogłoszeń w Prawie zamówień publicznych.
3. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – wzór z omówieniem.
4. Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia (kazus nr 2).
5. Proces planowania – jak sporządzić plan postępowań oraz konieczność jego aktualizacji.
6. Wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna.
7. Przygotowanie i składanie oferty i związanie ofertą przy zamówieniach publicznych (kazus nr 3).
8. Kontakt zamawiającego z wykonawcą – wymogi i forma.
9. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura ,,samooczyszczenia”.
10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór z omówieniem.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.
(przerwa 15 min)

Moduł 3 – Tryby udzielania zamówień publicznych w PZP
1. Przetarg nieograniczony – definicja, ogłoszenie, SWZ, termin składania i badanie ofert.
2. Procedura odwrócona – co to jest i kiedy występuje w praktyce?
3. Przetarg ograniczony – definicja, etapy postępowania, ograniczenie liczby wykonawców.
4. Negocjacje z ogłoszeniem – na czym polegają?
5. Dialog konkurencyjny – co to jest? (kazus nr 4).
6. Partnerstwo innowacyjne – na czym to polega? Kiedy można zastosować?
7. Negocjacje bez ogłoszenia.
8. Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przesłanki zastosowania, przykłady, procedura.

Moduł 4 – Szczegółowe regulacje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami
1. Czym jest wadium, jaka jest jego wysokość i forma?
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kazus nr 5).
3. Przesłanki odrzucenia oferty na podstawie PZP.
4. Tryb postępowania w razie podejrzenia rażąco niskiej ceny.
5. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia przez zamawiającego postępowania.
6. Zasady przeprowadzania konkursu na gruncie PZP (kazus nr 6).
7. Unieważnienie umów o zamówienia publiczne.
8. Zmiana umowy o zamówienia publiczne i odstąpienie od umowy.
9. Środki ochrony prawnej. Tryb postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz przed sądem.
(czas na pytania z zamówień publicznych i przetargów– 15 min) + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu)

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Adrian Szydlik

Prawnik, aplikant radcowski w OIRP w Gdańsku. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

MS TEAMS
MS TEAMS
MS TEAMS
MS TEAMS
MS TEAMS

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
320
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia na szkolenie

Możliwość skorzystania z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Nabór prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa (kontakt z właściwym PUP)

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!