Szkolenie

Zamówienia publiczne: Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych po nowelizacji Najnowsze orzecznictwo

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zamówień publicznych do Białowieży. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych informacji związanych z najnowszymi zmianami w Prawie zamówień publicznych. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo wydane przez KIO i SO.

Koszt

1495 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 1-os.)
1349 zł netto + 23% VAT (zakwaterowanie w pokoju 2-os.)
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Uprawnienia zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa


Zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia

Kluczowa część zamówienia oraz prace związane z rozmieszczeniem i instalacją
Obowiązek osobistego wykonania części zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
Dodatkowe informacje zamieszczane w SIWZ

Ochrona podwykonawcy w zamówieniach publicznych po nowelizacji


Nowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu
Informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu
Procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane

Zasady dokonywania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku umów na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy
Procedura zgłaszania do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo oraz kopii umowy o podwykonawstwo

Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie zastrzeżeń – co może Zamawiający?
Sankcje z tytułu braku uwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo

Zasady postępowania w sytuacji uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

Podmioty uprawione do występienia o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia
Terminy i forma dokumentów
Zgłaszanie uwag oraz wykazywanie zasadaności zapłaty wynagrodzenia
Warianty decyzyjne Zamawiajacego związane z żądaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Konsekwencje dla Wykonawcy dokonania prez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
Czy bezpośrednia zapłata wynagrodzenia zmniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy?
Kara umowna
Prawo odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego
Depozyt sądowy – procedura składania spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu

Jak konstruować umowę w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji – nowe wymagane elementy umowy dotyczące

Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian
Wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian
Obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian
Zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
Wysokości kar umownych, z tytułu
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w świetle orzecznictwa


Wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Możliwość dokonywania oceny Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
Wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia; inne dokumenty, w tym oświadczenia własne Wykonawcy; zagrożenia
Potwierdzanie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zwiększony zakres danych objętych informacją z KRK

Wykluczenie wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej jako integralny element oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Pojęcie grupy kapitałowej – jakie podmioty muszą być umieszczone na liście
Procedura wyjaśniająca dotycząca powiązań istniejących między Wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej
Okoliczności uzasadniające wykluczenie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
Konsekwencje niezłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej

Poleganie na zasobach innych podmiotów

Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i innego podmiotu jako „inny dokument”, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

Dokumenty dotyczące w szczególności
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Dialog techniczny w zamówieniach publicznych


Zasady wszczynania dialogu technicznego
Prowadzenie dialogu technicznego
źródła dostępu do informacji o dialogu i jego wynikach

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym

Kwalifikacja na podstawie warunków podmiotowych
Kwalifikacja na podstawie kryteriów niezwiązanych z właściwościami wykonawcy
Losowanie, jako sposób wyboru wykonawców do udziału w postępowaniu


Ustalenie wartości zamówienia


Definicja obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa
Agregowanie zamówień na roboty budowlane – czym jest wynik całości robót budowlanych, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną
Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień; planowanie zamówień
Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części
Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych


Wybrane zagadnienia ustawy w świetle orzecznictwa KIO


Oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne w sposób istotny nie wpływające na treść oferty
Wadium - Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium wykonawcy?
Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – definicja, zasady ustalania

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Białowieża 21 - 23 maja 2014
Hotel Białowieski

Białowieża

Waszkiewicza

woj. podlaskie

Zapisz się

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
1495 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!