ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI UZP I RIO.

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy praktycznej w zakresie elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które budzą największe wątpliwości interpretacyjne oraz charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowości.

Metody szkolenia
• studium przypadku
• mini wykład
• dyskusja
• prezentacja
• ćwiczenia warsztatowe

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy o najnowszych trendach interpretacyjnych w zakresie zamówień publicznych
• nabycie wiedzy o stanowiskach organów kontroli
• wzrost wiedzy na temat elementów postępowania o zamówienie publiczne, które charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowości
• zapoznanie się ze sposobami eliminowania nieprawidłowości
• nabycie umiejętności zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w złożonych i trudnych do oceny stanach faktycznych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby/pracownicy firm przeprowadzających zamówienia - zamawiających
• członkowie komisji przetargowych
• osoby zarządzające i kierujące firmami
• osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu zamówień publicznych

Program szkolenia

Program szkolenia oparty na najnowszych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Powszechnych oraz stanowiskach i wynikach kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

1. Kto i kiedy powinien stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?
• jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
• państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
• podmioty (instytucje) prawa publicznego
• zamawiający sektorowi
• podmioty spoza sektora finansów publicznych
• stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom

2. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania?
• zapytanie o cenę
• zamówienie z wolnej ręki

3. Jak przygotować jednostkę do udzielania zamówień publicznych?
• jak właściwie zbudować strukturę organizacyjną?
• jak właściwie zarządzać ryzykiem w zakresie zamówień publicznych?
• jak zbudować system delegowania uprawnień?
• obowiązki i uprawnienia kierownika zamawiającego
• jak powołać i zorganizować pracę komisji przetargowej?

4. Siatka pojęciowa
• zamówienie publiczne
• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – ramy czasowe, konsekwencje określenia ram czasowych
• przedmiot zamówienia – dostawy, usługi, roboty budowlane (zamówienia mieszane)
• zamawiający i wykonawca
• umowa ramowa

5. Jak zamawiać usługi niepriorytetowe?
• zasady klasyfikowania usług
• Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
• jak korzystać z ułatwień przewidzianych dla usług niepriorytetowych?
• usługi prawnicze
• zamówienia mieszane
• zakaz łączenia usług niepriorytetowych z innymi zamówieniami w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

6. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu
• kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
• jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
• odpowiedzialność karna
• odpowiedzialność dyscyplinarna
• jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

7. Zasada jawności
• zasady udostępniania informacji o postępowaniu
• kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
• jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

8. Zasada pisemności
• zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
• kodeksowa teoria doręczenia

9. Szacowanie wartości zamówienia
• jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
• jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo
• jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
• jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
• jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane ze środków UE?
• jak szacować wartość zamówienia na na usługi finansowe?

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
• jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?
• jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
• jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?
• prawo opcji (przesłanki zastosowania, procedura realizacji prawa opcji)

11. Ogłoszenia związane z postępowaniem
• ogłoszenie o zamówieniu
• ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym
• ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?
• funkcja warunków udziału w postępowaniu
• zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
• weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
• zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
• wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?
• funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
• przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
• wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
• zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

14. Jak ocenić ofertę?
• oferta jako oświadczenie woli
• treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
• jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy?
• zmiana i wycofanie oferty
• jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
• w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?

15. Przesłanki unieważnienia postępowania.
16. Umowy o zamówienie publiczne
• forma umowy
• jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
• jak egzekwować roszczenia?
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• jak poprawnie odebrać przedmiot zamówienia?
• nieważność umowy
• rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

17. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?
• protokół z postępowania - nowe rozporządzenie
• załączniki do protokołu
• jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PZP
• przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
• przesłanki odpowiedzialności karnej
• korekty finansowe
© Copyright Krzysztof Puchacz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych
Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 16.15 z przerwami na kawę i obiad
Wyjazd uczestników następnego dnia po śniadaniu (zakwaterowanie do godz. 12.00)

Prelegenci

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Zakopane

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 790
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (3 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po śniadaniu następnego dnia po szkoleniu); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!