Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-w-swietle-wynikow-kontroli-uzp-i-rio-37540-id10682

Informacje o szkoleniu

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI UZP I RIO*


  ID szkolenia: 37540
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Kazimierz Dolny
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych

  Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)

  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.15 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 13.00 (wyjazd uczestników po obiedzie)
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy praktycznej w zakresie elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które budzą największe wątpliwości interpretacyjne oraz charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowości.

Metody szkolenia
• studium przypadku
• mini wykład
• dyskusja
• prezentacja
• ćwiczenia warsztatowe

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• nabycie wiedzy o najnowszych trendach interpretacyjnych w zakresie zamówień publicznych
• nabycie wiedzy o stanowiskach organów kontroli
• wzrost wiedzy na temat elementów postępowania o zamówienie publiczne, które charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowości
• zapoznanie się ze sposobami eliminowania nieprawidłowości
• nabycie umiejętności zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w złożonych i trudnych do oceny stanach faktycznych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• osoby/pracownicy firm przeprowadzających zamówienia - zamawiających
• członkowie komisji przetargowych
• osoby zarządzające i kierujące firmami
• osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu zamówień publicznych

Program szkolenia:

Program szkolenia oparty na najnowszych orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów Powszechnych oraz stanowiskach i wynikach kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych.

1. Kto i kiedy powinien stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?
• jednostki sektora finansów publicznych i ich związki
• państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
• podmioty (instytucje) prawa publicznego
• zamawiający sektorowi
• podmioty spoza sektora finansów publicznych
• stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym jednostkom organizacyjnym lub własnym spółkom

2. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania?
• zapytanie o cenę
• zamówienie z wolnej ręki

3. Jak przygotować jednostkę do udzielania zamówień publicznych?
• jak właściwie zbudować strukturę organizacyjną?
• jak właściwie zarządzać ryzykiem w zakresie zamówień publicznych?
• jak zbudować system delegowania uprawnień?
• obowiązki i uprawnienia kierownika zamawiającego
• jak powołać i zorganizować pracę komisji przetargowej?

4. Siatka pojęciowa
• zamówienie publiczne
• postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – ramy czasowe, konsekwencje określenia ram czasowych
• przedmiot zamówienia – dostawy, usługi, roboty budowlane (zamówienia mieszane)
• zamawiający i wykonawca
• umowa ramowa

5. Jak zamawiać usługi niepriorytetowe?
• zasady klasyfikowania usług
• Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
• jak korzystać z ułatwień przewidzianych dla usług niepriorytetowych?
• usługi prawnicze
• zamówienia mieszane
• zakaz łączenia usług niepriorytetowych z innymi zamówieniami w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

6. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu
• kiedy należy się wyłączyć z postępowania?
• jak i kiedy należy złożyć oświadczenie o występowaniu lub braku przesłanek wyłączenia?
• odpowiedzialność karna
• odpowiedzialność dyscyplinarna
• jakie są konsekwencje wyłączenia z postępowania?

7. Zasada jawności
• zasady udostępniania informacji o postępowaniu
• kiedy można zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
• jak ocenić czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest zasadne?

8. Zasada pisemności
• zasada pisemności a tzw. szybkie formy porozumiewania się w postępowaniu (faks, e-mail)
• kodeksowa teoria doręczenia

9. Szacowanie wartości zamówienia
• jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
• jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo
• jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
• jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
• jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane ze środków UE?
• jak szacować wartość zamówienia na na usługi finansowe?

10. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
• jak opisać przedmiot zamienia na roboty budowlane?
• jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
• jak zapewnić możliwość weryfikacji równoważności ofert w odniesieniu do wymagań zamawiającego?
• prawo opcji (przesłanki zastosowania, procedura realizacji prawa opcji)

11. Ogłoszenia związane z postępowaniem
• ogłoszenie o zamówieniu
• ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym
• ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?
• funkcja warunków udziału w postępowaniu
• zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
• weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
• zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
• wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

13. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?
• funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
• przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
• wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
• zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów

14. Jak ocenić ofertę?
• oferta jako oświadczenie woli
• treść i forma oferty z punktu widzenia wymagań specyfikacji
• jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy?
• zmiana i wycofanie oferty
• jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
• w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?

15. Przesłanki unieważnienia postępowania.
16. Umowy o zamówienie publiczne
• forma umowy
• jak przygotować treść umowy aby zagwarantować realizację interesów zamawiającego?
• jak egzekwować roszczenia?
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy
• jak poprawnie odebrać przedmiot zamówienia?
• nieważność umowy
• rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy

17. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?
• protokół z postępowania - nowe rozporządzenie
• załączniki do protokołu
• jak prawidłowo przechowywać dokumentację z postępowania?

18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PZP
• przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
• przesłanki odpowiedzialności karnej
• korekty finansowe
© Copyright Krzysztof Puchacz

Informacje o prelegentach:

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika Przetargi publiczne. Ekspert i trener Szkoły Zamówień Publicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2 - osobowym (2 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po obiedzie ostatniego dnia szkolenia); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1660 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1610 zł/os + 23% VAT* przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W ŚWIETLE WYNIKÓW KONTROLI UZP I RIO*