Szkolenie: Zamówienia publiczne:Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publicznezasady-udzielania-zamowien-publicznych-w-placowkach-naukowych-oraz-kultury-w-swietle-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-57730-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne:Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych


  ID szkolenia: 57730
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Prawo Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ikar
  Kościuszki 118
  Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29-30.05.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach pracujących przy zamówieniach publicznych w różnego typu instytucjach naukowych i kultury. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w ustawie PZP, które dotyczą właśnie tych instytucji. Uczestnicy poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy PZP, a także tych, do których przepisów się nie stosuje.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY PZP


Zamówienia publiczne wyłączone z uwagi na wartość zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (zamówienia bagatelne do 30 000 €)

Wady i zalety podniesienia progu bagatelności
Progi bagatelności w wybranych krajach Unii Europejskiej
Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp
Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
Akty kierownictwa wewnętrznego
Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające
Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zamówienia na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usługi polegające na świadczeniu usług badawczych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 lit e)
Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych,
Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiajacego?
Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych
Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8a)
Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Przebieg postępowania o zamówienie z dziedziny nauki – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

Zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, wyłączone z reżimu ustawy Pzp (art. 4 pkt 8b)

Które zamówienia są wyłączone z zakresu ustawy Pzp?
Wszczęcie postępowania – ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Przebieg postępowania o zamówienie z zakresu działalności kulturalnej – przejrzystość, równe traktowanie wykonawców, okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia
Ograniczenia jawności w postępowaniu o zamówienie z zakresu działalności kulturalnej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PODLEGAJĄCE USTAWIE PZP

Zamówienia publiczne, których przedmiotem są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych udzielane w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki:

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia,
Wymagana zawartość zaproszenia do negocjacji,
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy,
Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców,
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zamówienia w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zamówienia z zakresu działalności twórczej lub artystycznej,
Zamówienia udzielane z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
Ograniczenia w zakresie jawności - czy można utajnić honorarium twórcy?
Ułatwienia związane z przebiegiem postępowania w trybie z wolnej ręki,
Dokumentowanie przebiegu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dialog konkurencyjny jako sposób na uzyskanie innowacyjnego zamówienia


WYBRANE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Plan finansowy (budżet) a plan zamówień publicznych
Zasady agregacji zamówień publicznych

Przedmiot tego samego rodzaju
Dostępność u jednego wykonawcy
Związek czasowy

Rola Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przy opisywaniu przedmiotu zamówienia i szacowaniu jego wartości
Ustalanie wartości zamówienia publicznego

Ustalanie wartości zamówień przez wyodrębnione jednostki organizacyjne zamawiającego posiadające samodzielność finansową
Dopuszczalne i niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części
Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zamówień nieplanowanych

Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej,
Biegły w zamówieniach publicznych,
Tryby negocjacyjne,
Doradztwo w drodze dialogu technicznego.

Opis przedmiotu zamówienia

Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert wariantowych

Ustalanie kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia

Dobór kryteriów oceny ofert – oferta z najniższą ceną, czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
Opis kryteriów oceny
Określenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert: Kryteria wymierne, kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji

Informacje o prelegentach:

Jerzy Czaban

Wydarzenia towarzyszące:

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak przygotować ofertę, aby wygrać przetarg?
Zamówienia Publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nowe obowiązki Zamawiających w zakresie ochrony podwykonawców i podwyższenia progu zwolnionego ze stosowania ustawy do 30 tys. euro

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne:Zasady udzielania zamówień publicznych w placówkach naukowych oraz kultury w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych