Zamówienia sektorowe ze szczególnym uwzględnieniem pozacenowych kryteriów oceny ofert dla zaawansowanych

O szkoleniu

Cena szkolenia:990 PLN
891 PLN (cena promocyjna do dnia 08.10)
Kto powinien wziąć udział?
Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Opis przedmiotu zamówienia
 Znak towarowy, patent i pochodzenie jako
o opis przedmiotu zamówienia
o nieznaczący element opisu przedmiotu zamówienia
o przykładowy towar wskazany przez Zamawiającego
 Uprawdopodobnienie naruszenia nasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia
2. Ustalenie wartości zamówienia publicznego
 Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
 Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? - zasady agregacji zamówień
 Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części
 Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych
 Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 € – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy pzp)
3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Warunek związany i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w od-niesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. kon-sorcjów) oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
 Prawidłowe udowodnienie dysponowania zasobami podmiotów trzecich w świetle aktu-alnego orzecznictwa
4. Obowiązki zamawiającego w zakresie określania kryteriów oceny ofert
 Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny - definicja zamówienia powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych
 Rachunek kosztów cyklu życia – jako instrument wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
 Opis kryteriów oceny ofert
 Ustalenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
 Opis sposobu oceny ofert
o kryteria wymierne
o kryteria niewymierne – sposób oceny ofert w kryteriach niewymiernych (metody oceny ofert eliminujące subiektywizm członków komisji przetargowej, model AHP)
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zmiany prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i inne
2. Zasady przedłużenia terminu składania ofert w wyniku wprowadzenia zmiany SIWZ
3. Obowiązki publikacyjne będące konsekwencją wprowadzenia zmiany SIWZ
ROLA ZAMAWIAJĄCEGO W OBSZARZE OCHRONY PODWYKONAWCY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Definicja umowy o podwykonawstwo
2. Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa
3. Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
4. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
5. Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa
PLANOWANA NOWELIZACJA USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - REGULACJE ZWIĄZANE Z IMPLEMENTACJĄ DYREKTYWY KLASYCZNEJ 2014/24/UE
1. Usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych
2. Elektronizacja zamówień publicznych
3. Partnerstwo innowacyjne, jako tryb nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
4. Instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych
 Promowanie dzielenia zamówień na mniejsze części
 Limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej
5. Uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych,zdrowotnych

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Angelo

KATOWICE

ul. Sokolska 24

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Certyfikat z hologramem 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!