Szkolenie

Zmiany w Prawie zamówień publicznych wynikające z nowelizacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

O szkoleniu

25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Główne zmiany dotyczą m.in.:

ograniczenia najniższej ceny jako kryterium wyboru wykonawców
modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny

Zapraszamy na szkolenie szczegółowo omawiające wprowadzane zmiany.
Kto powinien wziąć udział?
Zamawiających i Wykonawców

Program szkolenia

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych a zasady wykładni przepisów prawnych


Wykładnia językowa i przykłady użycia w praktyce
Wykładnia systemowa wraz z praktycznymi przykładami
Wykładnia funkcjonalna i jej wyraz w orzecznictwie KIO oraz sądów cywilnych


Przesłanki do wprowadzenia nowych przepisów: odniesienie do zapisów nowych i obowiązujących zapisów Dyrektyw oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Specyfika i zasady udzielenia zamówień na usługi niepriorytetowe


Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości powyżej progu unijnego
Specyfika procedowania w przypadku usług nie priorytetowych poniżej progu unijnego
Wyjaśnienie na przykładach pojęć: przejrzystego, obiektywnego i niedyskryminacyjnego udzielenia zamówienia. Przykłady zapisów, sposoby udzielania zamówień


Tajemnica przedsiębiorstwa a zasada jawności i transparentności postępowań o udzielenie zamówień publicznych


Legalna definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
Przykłady zasadnego i niezasadnego zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl aktualnego orzecznictwa KIO i sądów cywilnych
Konsekwencje naruszenia prawa wykonawcy do tajemnicy przedsiębiorstwa
Sposób procedowania w przypadku zastrzeżenia informacji w ofercie wykonawcy
Wykazanie przez wykonawcę zasadności zastrzeżenia informacji


Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy


Wyjaśnienie pojęć użytych w nowej przesłance wykluczenia: zasada zawinienia, naruszenie obowiązków zawodowych, zamierzone działanie, rażące niedbalstwo, naprawienie szkody
Dowolne środki dowodowe: wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający ma wykazać nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie zamówienia
Udowodnienie przez wykonawcę podjęcia środków zapobiegawczych dalszym naruszeniom obowiązków
Naprawienie szkody vs. zobowiązanie do jej naprawienia przez wykonawcę
Orzecznictwo ETS w zakresie poważnego wykroczenia zawodowego wykonawców

Potencjał podmiotu trzeciego


Rozszerzenie katalogu możliwego użyczenia zasobów
Podwykonawstwo a podmiot trzeci udostępniający zasób
Literalna interpretacja art. 26 2b
Zasady solidarnej odpowiedzialności za szkodę podmiotu udostępniającego i wykonawcy


Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – praktyczne aspekty zastosowania przepisów, wykorzystanie klauzul w udzielanych zamówieniach


Wskazanie rodzajów zamówień w których klauzule mogą być wykorzystane
Podanie konkretnych zapisów do wykorzystania w jednostce


Zatrzymanie i zwolnienie wadium


Uwarunkowanie zatrzymania wadium hierarchią ofert
Najczęściej spotykane błędy i nieprawidłowości w dokumentach wadialnych


Rażąco niska cena


Wyjaśnienie pojęcia rażąco niskiej ceny
Rażąco niska cena w orzecznictwie KIO
Sposoby procedowania w przypadku stwierdzenia rażąco niskiej ceny
Pojęcie pomocy publicznej
Ciężar dowodu braku rażąco niskiej ceny


Kryteria oceny ofert


Pozacenowe kryteria oceny ofert
Katalog zamawiających zobligowanych do wykazania w protokole uwzględnienia kosztów eksploatacji
Praktyczne przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert
Kryteria oceny ofert w orzecznictwie


Zasady waloryzacji wynagrodzeń przewidzianych w umowach o zamówienie publiczne


Pojęcie waloryzacji wynagrodzenia
Sposoby i przesłanki waloryzacji świadczenia umownego
Klauzule zmian w umowach

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Edukacja

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu – podyplomowe studia Zarządzanie Projektami i jest w trakcie Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Doświadczenie

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Ma ponad 6 lat doświadczenia w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.
Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy unijnych.
Pracowała m. in. w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta we Wrocławiu, współpracowała z Kancelarią Prawną JTP Pieróg oraz Gazetą Prawną.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 wrzesień 2014
Centrum Szkoleń APEXnet

Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!