Anna Franiak

Dział HR: rola i zadania działu Human Resources

Chcesz dowiedzieć się co to jest HR i czym zajmuje się dział HR w firmie? Jakie są zadania HR w firmie? Przeczytaj nasze kompendium wiedzy dotyczące HR, działów HR, zadań HR w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Spis treści:

 1. Co to znaczy HR?
 2. Czym jest dział HR?
 3. Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi?
 4. Dział HR zadania
 5. Jakie zadania w praktyce realizuje dział HR?
 6. Twardy HR a miękki HR
 7. Jak rozwijać umiejętności pracowników działów HR?
 8. Podsumowanie
Co to znaczy HR?

Zastanawiasz się co to jest HR? HR, czyli skrót od Human Resources. W języku angielskim zwrot ten oznacza Zasoby Ludzkie, a pisany jest z dużych liter, gdyż zwyczajowo tym zwrotem określa się wszystkie zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie, czyli załogę składającą się z menadżerów i pracowników, ale też skrót HR często używany jest jako nazwa wyspecjalizowanego działu HR, którego zadaniem jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czym jest dział HR?

Dział HR, to inaczej dział personalny, dział zasobów ludzkich, dział kadr itp. Jest to wyspecjalizowana komórka organizacyjna w przedsiębiorstwie lub innej organizacji zajmująca się zarządzaniem zasobami ludzkimi od zatrudniania, poprzez szkolenie, wynagradzanie, aż po rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami. Zadania działów HR są jednak dużo szersze, szczegółowo omawiamy je w kolejnym rozdziale.

Dział HR w zależności od organizacji i kraju może występować również pod innymi nazwami, nie tylko jako dział personalny, dział zasobów ludzkich czy dział kadr, ale też spotyka się nazwy takie jak dział zarządzania kapitałem ludzkim (Human Capital Management) czy też angielskie People Operations, Employee Success itp.

Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi?

Jak już wspomniano wyżej dział HR zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL). Co to znaczy zarządzanie zasobami ludzkimi? Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to ogół podejmowanych przez organizację działań związanych z pozyskiwaniem, utrzymywaniem w strukturze, rozwojem i zwalnianiem pracowników, tak aby zapewnić sprawne działanie organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi można rozumieć więc jako strategię zarządzania kapitałem ludzkim, a więc zarówno zatrudnionymi ludźmi, jak i ich wiedzą i umiejętnościami.

Jak wiemy każda organizacja, zwłaszcza przedsiębiorstwa, dla podtrzymania swoich działań potrzebuje ludzi zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę bądź inny rodzaj umowy. Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się zatem pozyskaniem ludzi poprzez rekrutację i selekcję, następnie sformalizowanie współpracy w postaci umowy i zakresu obowiązków, aż po dbanie o wysoką motywację, rozwój i utrzymanie pozyskanych zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz rozwiązanie umowy w przypadku takiej konieczności.

Dział HR

Dział HR zadania

Główne etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi i jednocześnie zadania działu HR to:

 • planowanie zasobów ludzkich – obejmuje całokształt zadań związanych z ustaleniem potrzeb kadrowych organizacji, czyli odpowiedzi na pytanie kogo organizacja potrzebuje do sprawnego działania, jakie umiejętności powinny charakteryzować kadrę organizacji oraz czy zasoby takie dostępne są w organizacji bądź możliwe do pozyskania na rynku pracy.
 • pozyskiwanie pracowników / zasobów ludzkich – są to wszystkie działania zmierzające do podjęcia współpracy z kandydatami dostępnymi na rynku pracy i proces podjęcia formalnej i faktycznej współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
 • wdrożenie pracownika – obejmuje wszystkie działania, których celem jest adaptacja pracownika do organizacji, tak aby możliwe było osiągnięcie efektywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracownika dla rozwoju organizacji, w tym zintegrowanie go z zespołem i wdrożenie do pracy zespołowej.
 • ocenianie efektów pracy – jest to stały proces dostarczania pracownikom informacji zawrotnej dotyczącej efektywności ich pracy i osiąganego wpływu na działanie organizacji bądź jej poszczególnych części (np. konkretnego zespołu, obszaru kompetencyjnego),
 • rozwój kapitału ludzkiego / pracowników – proces ten służy podniesieniu wiedzy i kompetencji pracowników organizacji, tak aby możliwe było osiągnięcie wyższej efektywności oraz wydajności, a także pozwalające na utrzymanie pracownika w organizacji pomimo zmieniających się potrzeb organizacji oraz zmian w otoczeniu,
 • angażowanie i motywowanie pracowników – proces, którego częścią jest wynagradzanie i nagradzanie pracowników, w celu utrzymania ich zaangażowania i wysokiej motywacji do pozostania w organizacji oraz efektywnej pracy na rzecz określonych przez nią celów.
Jakie zadania w praktyce realizuje dział HR?

Główne zadania działu HR to:

 • przygotowanie planów zatrudnienia, a więc przewidzenie potrzeb organizacji co do liczby pracowników oraz ich umiejętności, a także przygotowanie budżetu koniecznego do ich zatrudnienia, obejmujące również analizę rynku pracy, czyli pozyskanie wiedzy jacy pracownicy są na nim dostępni, jak wygląda rynkowy poziom wynagrodzeń itp.;
 • rekrutacja i selekcja pracowników, obejmująca zarówno proces komunikacji z kandydatami i zachęcenia ich do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, poprzez ocenę nadesłanych aplikacji i dokumentów personalnych, przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych, ocenie przydatności pracownika i jego umiejętności dla organizacji, aż po złożenie formalnej oferty pracy bądź współpracy;
 • administracja kadrowo-płacowa, w tym wszystkie procesy obejmujące nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, wypełnienie formalności związanych z zatrudnieniem (dokumentacja, badania wstępne, zgłoszenia w urzędach, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, rozliczanie czasu pracy, w tym urlopów pracowniczych…);
 • onboarding i offboarding pracowników, czyli wdrożenie ich w pracę organizacji oraz konkretnej komórki organizacyjnej (np. działu lub zespołu) na przykład poprzez przygotowanie planu wdrożenia, standardów wdrożeniowych itp., a także prowadzenie planowych i nieplanowych odejść pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi rozliczeniami;
 • polityka wynagradzania i motywowania płacowego i pozapłacowego, obejmujące takie procesy jak wartościowanie stanowisk pracy, opracowywanie wymagań stanowiskowych i propozycji wysokości wynagrodzenia, wypłacanie wynagrodzeń, zaplanowanie polityki weryfikacji wysokości wynagrodzeń, przygotowanie programów motywacyjnych, systemu nagród i bonusów, a także planowanie świadczeń pozapłacowych oraz wykorzystanie pozapłacowych możliwości motywowania;
 • rozwój pracowników, w tym określanie ścieżek rozwoju, przygotowanie i realizacja polityki szkoleniowej, zarządzanie budżetem szkoleniowym oraz programami rozwojowymi, utrzymanie i rozwój talentów,
 • utrzymanie pracownika w organizacji, obejmujące angażowanie w życie organizacji, komunikację wewnętrzną, retencję pracowników, budowę kultury organizacyjnej oraz marki pracodawcy itp.
Twardy HR a miękki HR

Jak łatwo zauważyć można wyróżnić tzw. miękki HR, jak i twardy HR. Czym różni się miękki i twardy HR?

Twardy HR koncentruje się wokół wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa pracy, w tym Kodeksu Pracy. Twardy HR zajmuje się administracją kadrową, płacami, urlopami, rozliczaniem czasu pracy, podpisywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę, a także ubezpieczeniami społecznymi. W twardym HR niezbędna jest znajomość przepisów prawa pracy, doświadczenie w administracji kadrowo-płacowej, a także wiedza i umiejętności z zakresu oprogramowania HR.

Miękki HR koncentruje się natomiast na jakości pracy i kapitału ludzkiego. Zadaniem miękkiego HR jest podnoszenie jakości zasobów ludzkich poprzez opracowywanie polityki zatrudnienia, rekrutację i wdrożenie pracowników, dbanie o ich rozwój i wysoką jakość komunikacji interpersonalnej, a także angażowanie i motywowanie pracowników. W miękkim HR niezbędne są wysokie umiejętności interpersonalne, znajomość metod zarządzania i rozwoju pracowników, talent i podejście do zarządzania zasobami ludzkimi oraz doświadczenie w realizacji powierzonych zadań, które często okazuje się równie ważne jak wiedza.

Jak rozwijać umiejętności pracowników działów HR?

Pracownicy HR, tak jak wszyscy pozostali, do efektywnego wykonywania obowiązków potrzebują dostępu do wiedzy i możliwości rozwijania praktycznych umiejętności. I chociaż praktyka czyni mistrza, to rozwój pracowników HR może być zaplanowany, realizowany efektywnie i często szybciej niż wynika to z możliwości stwarzanych przez codzienne wykonywanie obowiązków. Z myślą o pracownikach działu HR rynek edukacyjny oferuje cały szereg szkoleń, kursów i warsztatów HR. Najważniejsze z nich to:

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów przygotowaną przez ponad 700 firm szkoleniowych z całej Polski!

Podsumowanie

Podsumujmy najważniejsze zagadnienia. Co to jest HR? HR, czyli Humar Resources, a więc zasoby ludzkie organizacji. Co to jest dział HR? Dział HR jest wyspecjalizowaną komórką w organizacji, której zadaniem jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi? Jest to ogół działań koncentrujących się na zapewnieniu organizacji dostępu do potrzebnych jej zasobów ludzkich wraz ze wszystkimi procesami pozyskiwania pracowników, utrzymania ich w organizacji, rozwijania i motywowania, a także rozwiązywania stosunku pracy. Czym różni się twardy HR i miękki HR? Twardy HR koncentruje się na zapewnieniu, że procesy zatrudniania pracowników odbywają się zgodnie z wymogami i przepisami prawa. Miękki HR nastawiony jest natomiast na rozwój umiejętności i kompetencji zasobów ludzkich w organizacji.

Anna Franiak

Anna Franiak

Redaktor Eventis.pl

Od kilku lat zajmuję się przygotowaniem materiałów merytorycznych dla czołowych polskich portali internetowych, a także na potrzeby prasy, radia i telewizji. Specjalizuję się w tematyce związanej z nowoczesnymi metodami marketingu, promocji oraz działań z zakresu Public Relations. Nie są mi obce tematy dotyczące psychologii reklamy, komunikacji wewnętrznej, wywierania wpływu czy też negocjacji oraz technik sprzedaży.

Polecane wydarzenia

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.

Kontrakty B2B dla personelu IT

 • Online, 23 luty 2022
 • już od 863.3 PLN
Zapisz się
Altkom Akademia S.A.

MS Excel 2019 w pracy działu HR

 • Online, 1-2 luty 2022
 • już od 1050 PLN
Zapisz się

Ostatnie artykuły

Kim jest menedżer?
17 stycznia 2022
Kim jest menedżer?

Dowiedz się kim jest menedżer i jakie role menedżerskie spełnia? Sprawdź jakie umiejętności menedżerskie są najważniejsze w pracy współczesnych managerów i dowiedz się jak je rozwijać poprzesz szkolenia i kursy menedżerskie.

Czytaj więcej
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020
20 grudnia 2021
Incoterms 2020 - Międzynarodowe Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Sprawdź czym są Międzynarodowe Warunki Handlowe Incoterms® 2020 oraz jakie zmiany zaszły w regułach Incoterms® 2020 względem wersji 2010. Pobierz PDF z regułami Incoterms® 2020.

Czytaj więcej
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads
13 grudnia 2021
Reklama Google Ads – pierwsza kampania w Google Ads

Sprawdź kiedy warto prowadzić działania reklamowe w wyszukiwarce internetowej oraz dowiedz się jak uruchomić swoją pierwszą kampanię w programie reklamowym Google Ads?

Czytaj więcej
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP
10 grudnia 2021
BUR: Baza Usług Rozwojowych PARP

Dowiedz się czym jest BUR, czyli Baza Usług Rozwojowych prowadzona przez PARP, jakie są zasady jej działania i możliwości starania się o dofinansowanie do usług rozwojowych, takich jak: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, usługi doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej