Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//kurs/kurs-proces-inwestycyjny-w-praktyce-30-h-71757-id8

Informacje o kursie

 • KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE (30 H)


  ID kursu: 71757
  Typ: Kursy
  Kategoria: Budownictwo, architektura Usługi
 • Termin kursu:

  Adres kursu:

  IP ALTER
  Al.Warszawska 102
  20-824 Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1-4 dzień

  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./
 • Organizator kursu:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Kursy

Opis kursu

Informacje podstawowe o kursie:

Głównym celem Kursu jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymogami formalno – prawnymi aktualnymi w 2020 r., podczas realizacji procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności: omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. uzyskaniem różnego rodzaju zezwoleń i pozwoleń budowlanych (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy działki - terenu, decyzje środowiskową, pozwolenie konserwatorskie itp.)

Umiejętności: Nabycie umiejętności prawidłowego organizowania procesu budowlanego, jego realizacji. Nabycie umiejętności poprawnego przygotowania dokumentacji, sprawdzania prawidłowości opracowań dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego w tym: projektów budowlanych i wykonawczych oraz jej odbioru po przekazaniu przez zespól projektowy

Postaw społecznych: Uczestnik po Kursie prawidłowo i sprawnie przygotuje proces inwestycyjny. Dzięki nabytej wiedzy będzie poprawnie kompletował niezbędne załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę. Z uwagi na znajomość zakresu odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami z łatwością będzie dokonywał wyboru jednostki projektującej i wykonawcy. Kompetentnie będzie prowadził kontrolę budowy i dokonywał koniecznych odbiorów robót oraz dokumentacji podwykonawczej. Uczestnik bezproblemowo uzyska różnego rodzaje pozwolenia. W sposób pewniejszy i skuteczny oszacuje wstępne wartości inwestycji. Sporządzi kosztorysy robót budowlanych, opracuje zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji budowlanej.

Kurs skierowany jest do:

Kurs kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów dużych i małych inwestycji budowlanych (nawet domków jednorodzinnych), służb inwestycyjnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracowników administracji publicznej zajmujących się kontrolą inwestycji budowlanych i wydawanych środków publicznych i funduszy unijnych na te cele, a także szeroko pojęta grupa inżynierów budownictwa sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Program kursu:

1. Wprowadzenie
- normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
- etapy procesu inwestycyjno – budowlanego
- alternatywne opracowanie koncepcji zadania
2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
- znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek”
- budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont,
- obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura
3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu,
- zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
- inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
- szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego
4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
- jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
- co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
- co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno - budowlany
- postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
- forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
- prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę ( roboty budowlane).
5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzona inwestycję:
- odwołanie do organu wyższej instancji
- skargi do WSA i NSA
- tryb nadzwyczajny
6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
- omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu i omówienie formy zgłoszenia
- procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
- roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:
- inwestora;
- inspektora nadzoru inwestorskiego;
- projektanta
- kierownika budowy – robót.
8.Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
- uzyskanie dziennika budowy,
- ustanowienie kierownika budowy( robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki,
- reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,
- prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy
9.Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego
10.Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych – czytanie dokumentacji technicznej:
- podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania,
- przedmiar a obmiar – cele i różnice
- rodzaje kosztorysów – podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
- obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
- zbiorcze zestawienie kosztów zadania
- sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych
11.Odpowiedzialności:
- kierownika za teren budowy,
- odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego,
- prawa autorskie do projektu budowlanego.
12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji
13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom
(straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany),
- obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego ( jej zakres i przebieg),
- istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ( zasady postępowania w takich przypadkach,
- zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
14. Pozwolenie wodno-prawne:
- kiedy należy uzyskać i kto może wydać
- warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”
- definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu
15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów ( materiałów) budowlanych:
- wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych
- definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
- jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
- kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.
16. Umowy cywilno – prawne:
- rodzaje umów cywilno-prawnych;
- podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji – negocjacje
- umowa - o prace projektowe ( szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
- umowa – na roboty budowlane ( j.w.)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

W. B - Przeprowadził ponad 600 szkoleń, seminariów i wykładów komercyjnych z zakresu problematyki budowlanej w tym procesu inwestycyjnego. Podczas dotychczasowej pracy zawodowej, nabył bardzo dużego doświadczenia na różnych stanowiskach (w budownictwie m.in., inwestycjach, eksploatacji i utrzymania obiektów, a także w urzędach państwowych (Szef Biura Inspekcyjno – Kontrolnego GUNB i Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego). Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i realizacji inwestycji, prowadzeniu prac remontowych i eksploatacji obiektów budowlanych. Cechuje go obowiązkowość, operatywność, wysoka kultura osobista oraz sumienne wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1400 VAT ZW

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE (30 H)