Agent Celny: kursy i szkolenia online i stacjonarne!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dla agentów celnych
 • Poznaj program kursów dla agentów celnych i ceny uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
agent celny szkolenia i kursy

Szkolenia agent celny: 41

Artykuł

Agent celny - obowiązki. Kurs Agenta Celnego.

Prowadzenie transakcji handlowych na rynku międzynarodowym jest dzisiaj codziennością dla lwiej części polskich przedsiębiorstw. Wymiana jest prowadzona nie tylko na wewnętrznym rynku UE, w strefie Schengen, ale także z innymi krajami. W takich przypadkach pojawia się konieczność dopełnienia obowiązków związanych z odprawą celną. Osobą, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wszystkich formalności po stronie firmy, jest agent celny. Dowiedz się czym zajmuje się agent celny, jak rozpocząć pracę w zawodzie kończąc kurs agenta celnego.

Kim jest agent celny?

Wbrew pozorom, agent celny nie jest celnikiem, a więc pracownikiem Urzędu Celnego odpowiedzialnym za przeprowadzenie odprawy celnej i weryfikację jej poprawności. Agent celny stoi, de facto, po drugiej stronie, ponieważ reprezentuje interes prywatnego przedsiębiorcy – jest jego reprezentantem we wszystkich sprawach związanych z cłem przy obrocie handlowym. Agent celny może pracować w ramach prowadzonej osobiście działalności gospodarczej na zlecenie różnych podmiotów lub podjąć współpracę z konkretną firmą, objętą umową o pracę.

Jakie są obowiązki agenta celnego?

Zakres obowiązków, jakie należą do agenta celnego, jest szeroki, ale ściśle związany z formalną stroną realizacji transakcji handlowych na rynku objętym cłem. Mowa zarówno o eksporcie, jak i imporcie. Najważniejszymi obowiązkami, które warto wymienić, są:

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez firmę odprawy celnej,
 • gdy zajdzie taka potrzeba, zgłaszanie eksportowanych bądź importowanych towarów zwierzęcych bądź spożywczych do właściwych służb sanitarnych,
 • dopełnianie formalności związanych z przekazywaniem dokumentacji do rejestru Agencji Celnej, również w formie elektronicznej,
 • wszczynanie postępowania celnego (z wykorzystaniem Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD),
 • kontrola poprawności dokumentacji – zarówno przygotowywanej przez przedsiębiorstwo, jak i otrzymywanej od importera zza granicy,
 • ustalenie celnej taryfy na towary,
 • ustalanie wysokości należności celnej oraz podatków z tytułu transakcji międzynarodowych,
 • sprawdzanie zgodności stanu faktycznego towaru z dokumentacją (najczęściej wyrywkowa, choć zdarzają się sytuacje, w których wymagana jest kompletna inwentaryzacja),
 • nadzorowanie i prowadzenie magazynu celnego.
Jakie kwalifikacje powinien posiadać agent celny?

Przedstawiona powyżej lista obowiązków, jakie spoczywają na agencie celnym, pokazuje, jak odpowiedzialny jest to zawód i jak szerokich kompetencji wymaga. Jeszcze do 2014 roku podlegał on ścisłym regulacjom, a rozpoczęcie pracy na takim stanowisku wymagało zdania egzaminu państwowego i uzyskania formalnych uprawnień. Jednak zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768) zawód agenta celnego dołączył do grupy deregulowanych. Oznacza to, że zwiększyło się grono osób, które mogą podjąć pracę w tym zakresie.

Nadal istnieją jednak ograniczenia, ponieważ by pracować jako agent celny kandydat musi uzyskać wpis na listę agentów celnych. Podstawowymi wymaganiami, jakie należy spełnić, aby tego dokonać, są:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • bycie rezydentem na terenie Polski lub innego kraju EU,
 • brak prawomocnych wyroków, które skazywałyby kandydata za przestępstwo skarbowe, przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi oraz papierami wartościowymi, jak również przeciwko mieniu oraz wiarygodności dokumentów.

Jednak najważniejsze kryterium jest związane z doświadczeniem i wykształceniem. Kandydat na agenta celnego musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • przedstawić dyplom potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego na kierunku z obszaru nauk prawnych, ekonomicznych lub prawnych, którego program obejmował zagadnienia prawa administracyjnego i finansowego, ze szczególnym naciskiem na prawo celne, bądź świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub
 • mieć minimum 3 lata doświadczenia w sprawach celnych albo
 • uzyskać decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – np. na podstawie uprawnień zdobytych w innym kraju należącym do Unii Europejskiej.
Jakie umiejętności są wymagane od agenta celnego?

Formalne potwierdzenie możliwości wykonywania zawodu agenta celnego to tylko jedna strona medalu. Drugą są praktyczne umiejętności oraz predyspozycje, jakie należy mieć, aby sprawdzić się w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o kompetencje oczekiwane od agenta celnego, najważniejszymi są doskonała znajomość praktyczna reguł prawnych rządzących handlem międzynarodowym i odprawami celnymi – z punktu widzenia formalnego oraz podatkowego. Wymagana jest więc m.in. doskonała znajomość zasad odprowadzania podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym oraz zgłoszeń statystycznych Intrastat.

Przydatne na tym stanowisku są również znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym, wysoka odporność na stres oraz wysoki poziom kompetencji interpersonalnych (zobacz szkolenia z komunikacji interpersonalnej).

Szkolenia dla agentów celnych

Ze względu na szybko postępujące zmiany dotyczące branży TSL i międzynarodowego obrotu towarowego warto jest zainteresować się odpowiednimi szkoleniami dla agentów celnych. Wręcz obowiązkowymi pozycjami są szkolenia Incoterms 2020, prawo przewozowe oraz spedycja międzynarodowa. Warto również poznać zasady rządzące transportem, przewozami drobnicowymi, przewozami kontenerowymi oraz transportem morskim. Dla osób chcących podjąć pracę w zawodzie Agenta Celnego polecane są pozycje takie jak Kurs na Agenta Celnego.

Kurs Agenta Celnego

Kursy na Agenta Celnego organizowane w całej Polsce. Liczne kursy na agenta celnego znaleźć można przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice, Szczecin, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Gdańsk czy Bydgoszcz. Coraz więcej kursów dedykowanych agentom celnym organizowanych jest również online, co sprawia że bez względu na miejsce zamieszkania czy pracy możemy wziąć udział w tego typu kursie. Cena 10-dniowego kursu na agenta celnego kształtuje się w przedziale od około 2 200 do nawet 3 200 zł od osoby. Kurs Agenta Celnego skierowany jest jednak nie tylko do osób myślących o rozpoczęciu pracy w zawodzie, ale też do specjalistów z zakresu handlu międzynarodowego, logistyki i księgowości, przewoźników międzynarodowych oraz spedytorów.

Agent celny - obowiązki. Kurs Agenta Celnego.