Biuro zarządu: szkolenia i kursy stacjonarne i online dla biur zarządów!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów dla kierowników biur zarządu
 • Poznaj program merytoryczny, trenerów oraz koszt kursów
 • Zarejestruj się wypełniając formularz online!
szkolenia biuro zarządu

Szkolenia biuro zarządu: 48

 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 3 100 zł
3 100 zł
 • już od 620 zł
620 zł
 • już od 1 690 zł
1 690 zł
 • już od 2 156 zł
2 156 zł
 • już od 882 zł
882 zł
 • już od 2 346 zł
2 346 zł
 • już od 2 821 zł
2 821 zł
 • już od 3 011 zł
3 011 zł
 • już od 1 871 zł
1 871 zł
 • już od 2 251 zł
2 251 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 2 750 zł
2 750 zł
 • już od 1 871 zł
1 871 zł
 • już od 1 396 zł
1 396 zł
Artykuł

Zarząd firmy i biuro zarządu: szkolenia dla kierowników biur zarządu!

Zarząd jest organem wykonawczym firm, które mają osobowość prawną. Mowa przede wszystkim o spółkach z o.o. oraz akcyjnej, jednak taką formę zarządzania przyjmują również spółdzielnie, jak i niektóre organizacje – zwłaszcza fundacje. Jaką rolę pełni zarząd, a jaką biuro zarządu? Jakie przepisy prawa o tym decydują? Jak dzięki szkoleniom, kursom i warsztatom zorganizować pracę biura zarządu w efektywny sposób, aby zapewnić wsparcie zarządowi oraz działanie zgodnie z przepisami prawa?

Definicja zarządu

Zarząd jest jednym z organów spółek kapitałowych i jest definiowany jako organ wykonawczy firm o osobowości prawnej. To on zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych – regulującego zasady funkcjonowania takiej formy działalności gospodarczej – jest uprawniony do podejmowania kluczowych decyzji i działań związanych z funkcjonowaniem firmy. Odpowiedzialność członków zarządu to:

 • reprezentowanie spółki – a zatem podejmowanie w jej imieniu wszelkich czynności prawnych, w tym podpisywanie umów czy reprezentacja przed sądem i innymi organami,
 • prowadzenie spraw firmy – czyli kreowanie jej polityki i podejmowanie decyzji o charakterze gospodarczym, które w konsekwencji mają przełożenie również na działania zewnętrzne (związane z reprezentacją).

Co ważne, każdy członek zarządu spółki ma prawo do podejmowania powyższych czynności, jednak w większości przypadków firma wyznacza swoich reprezentantów (najczęściej jest to prezes).

Zarząd – jak wygląda jego skład?

Zarząd większości firm jest co najmniej kilkuosobowy. Jednak osoba jest wyznaczana na stanowisko prezesa zarządu – jej zadania mają przede wszystkim charakter organizacyjny (to ona np. zwołuje zebrania zarządu), ale często ma on również decydujące prawo głosu.

Poza prezesem w skład zarządu wchodzą członkowie zwykli – z ich grona mogą zostać wyłonieni również wiceprezesi.

Co istotne:

 • zarząd jest powoływany albo przez radę nadzorczą spółki, albo przez walne zgromadzenie właścicieli,
 • członkowie zarządu mogą niezależnie pełnić inne funkcje w organizacji.
Czym zajmuje się biuro zarządu?

Istotną rolę w przedsiębiorstwach mających osobowość prawną pełni również biuro zarządu. Zadania, które na nim spoczywają, są szersze i bardziej odpowiedzialne niż te wyznaczane „zwykłemu” sekretariatowi. Dlatego jego pracowników muszą wyróżniać bardzo wysokie kompetencje – zwłaszcza w obszarze znajomości prawa spółek i zasad sporządzania dokumentacji.

Biuro zarządu jest odpowiedzialne nie tylko za koordynację i organizację spotkań zarządu, ale również za sporządzanie dokumentacji (w tym raportów i sprawozdań z działalności czy protokołów z zebrań walnych), a czasem nawet za prowadzenie kancelarii tajnych. Dlatego coraz popularniejsze stają się kompleksowe szkolenia dla osób chcących pracować w biurze zarządu – pozwalają zdobyć podstawy umiejętności i wiedzy niezbędnej do podejmowania działań w zgodzie z przepisami prawa.

Szkolenia dla pracowników biura zarządu, kursy dla szefów i kierowników biura zarządu

Szkolenia dla biur zarządów pozwalają uzyskać wiedzę dotyczącą m.in.:

 • struktury organizacyjnej spółki kapitałowej, zarówno z o.o., jak i akcyjnej,
 • dobrych praktyk w zarządzaniu biurem zarządu,
 • zasad powoływania i odwoływania członków zarządów, ustanawiania pełnomocników zarządów oraz prokurentów,
 • zasad prowadzenia spotkań zarządów, zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenia) i rad nadzorczych.
 • zakresu obowiązków i oczekiwań na stanowisku szefa biura zarządu czy też specjalisty ds. obsługi biura zarządu itp.
 • zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w Polsce, Europie i na świecie.

Odbycie szkolenia dla pracowników biur zarządów powinno pozwolić zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki, poznać podział kompetencji pomiędzy organami spółki, zapisy Kodeksu Spółek Handlowych, zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu oraz rolę itp. Szkolenia dla biur zarządu pozwalają również zapoznać się z zagadnieniem dokumentacji w biurze zarządu. Celem tego typu kursów, warsztatów i szkoleń jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dobrymi praktykami w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów. W zakresie szkolenia dotyczącego sporządzania dokumentacji w biurze zarządu omawiane są zagadnienia takie jak:

 • zasady sporządzania dokumentacji rejestrowej spółki, umowa spółki, statut spółki, aktualizacja danych rejestrowych,
 • zasady tworzenia dokumentacji spółki, w tym z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, walnego zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy,
 • rodzaje dokumentów powstających w biurze zarządu: uchwały, pełnomocnictwa, protokoły posiedzeń, regulaminy, procedury, 
 • obieg dokumentów w biurze zarządu: zasady podpisywania dokumentów, rejestr dokumentów, archiwizacja dokumentacji, udostępnianie dokumentów,
 • zasady aktualizacji dokumentacji oraz nadzoru nad wykonywaniem postanowień umów i innych aktów normatywnych,
 • zasady zapewnienia bezpieczeństwa i poufności dokumentów i informacji w biurze zarządu.

Wiedza zdobyta w trakcie szkoleń i kursów z zasad funkcjonowanie biura zarządu mogą stanowić doskonałą podstawę do zapewnienia sprawnego zarządzania biurem zarządu i rady nadzorczej oraz zabezpieczenia interesów spółki.

Kursy biuro zarządu, szkolenia biuro zarządu - gdzie ich szukać?

Szkolenia i kursy poświęcone funkcjonowaniu biura zarządu znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice czy Gdańsk oraz w postaci szkoleń wyjazdowych organizowanych najczęściej w miastach takich jak Zakopane, Krynica Zdrój, Karpacz, Szczyrk czy Sopot. Coraz więcej szkoleń i warsztatów dla szefów i pracowników biur zarządu organizowanych jest również zdalnie, przez sieć Internet. Zajęcia odbywają się wówczas online w wirtualnej sali szkoleniowej za pośrednictwem programów Microsoft Teams, Clickmeeting czy Zoom.

Listę oraz daty nadchodzących szkoleń biuro zarządu znaleźć można na górze strony. W bazie zgromadziliśmy oferty kursów i szkoleń przygotowanych przez kilkanaście różnych firm szkoleniowych specjalizujących się w warsztatach dla pracowników biur zarządu. Baza umożliwia porównanie programu szkoleń, ich cen i zarejestrowanie się na dowolne ze szkoleń w bazie poprzez bezpłatny formularz rejestracji online.

Zarząd firmy i biuro zarządu: szkolenia dla kierowników biur zarządu!
Szkolenia biuro zarządu

Zapisz się i otrzymuj mailowe powiadomienia o nowych kursach i szkoleniach dla biur zarządów!