Baza szkoleń i kursów celnych online!

 • Sprawdź listę szkoleń i kursów z cła, prawa celnego, procedur celnych
 • Poznaj program, ceny szkoleń i zarejestruj się online na wybrany kurs
Rozwiń Poszukujesz szkoleń i kursów celnych, dotyczących cła, prawa celnego oraz procedur celnych? Interesuje Cię kurs celny? Jesteś w dobrym miejscu! W naszym katalogu kursów i szkoleń celnych zgromadziliśmy oferty szkoleń i kursów organizowanych zarówno online, jak i stacjonarnie przez kilkanaście najlepszych firm szkoleniowych z całego kraju. Katalog zawiera terminy szkoleń, program zajęć oraz informacje o cenie danego szkolenia i kursu oraz możliwość bezpłatnego zarejestrowania się na wybrane wydarzenie. Zwiń

szkolenia celne, kurs celny

Szkolenia celne: 43

Artykuł

Szkolenia przepisy celne, szkolenia celne oraz kursy celne online!

Przepisy celne mają ogromne znaczenie dla firm, które eksportują lub importują towary. Wpływają też na życie „zwykłych” obywateli, regulując możliwość przewozu różnego rodzaju dóbr pomiędzy krajami. Niekiedy regulacje te są bardzo proste, innym razem bardzo skomplikowane – wszystko zależy od państw, między którymi odbywa się wymiana towarów. Dowiedz się więcej o przepisach celnych, ich źródle i znaczeniu!

Przepisy celne i cło – czym są, kogo dotyczą?

Przepisy celne to zbiór regulacji określających możliwość i warunki wwozu lub wywozu określonych dóbr do lub z kraju. Natomiast cło jest daniną wynikającą z polityki celnej państwa lub regionu (np. Unii Europejskiej) – opłatą związaną z importem określonych towarów. Zasila budżet i pełni funkcje regulacyjne, zapobiegając zbyt intensywnemu przywozowi towarów do danego kraju. Przepisy celne określają przede wszystkim:

 • taryfy celne (w tym cło),
 • zasady dotyczące procedur celnych,
 • prawa i obowiązki osób przywożących i wywożących towary,
 • uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Polska – jako członek Unii Europejskiej – stosuje przepisy zawarte we Wspólnotowym Kodeksie Celnym określającym zasady panujące na terenie całej Wspólnoty. Regulacje dotyczą zarówno przepływu towarów pomiędzy krajami członkowskimi UE, jak i zasady napływu dóbr spoza granic UE. Ponadto w naszym kraju obowiązuje odrębna ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 z późn. zm.) i wiele rozporządzeń dotyczących tej dziedziny.

Przepisy celne dotyczą każdego człowieka, który przekracza granice państwa z jakimkolwiek bagażem lub też np. dokonuje zakupów w zagranicznym sklepie internetowym. W szczególności regulacje te dotykają jednak firm i przedsiębiorców zajmujących się importem lub eksportem.

Przepisy celne UE

Jak już wspomniano, kraje członkowskie Unii Europejskiej posługują się wspólną polityką celną. Wspólnotowy Kodeks Celny znosi cło na całym obszarze Wspólnoty, w praktyce zapewniając swobodny przepływ towarów. Obostrzenia dotyczą właściwe tylko prywatnego przewozu dóbr objętych akcyzą – alkoholu i wyrobów tytoniowych. Zdecydowanie upraszcza to obrót różnego rodzaju produktów pomiędzy krajami Unii. Łatwiejszy stał się handel międzynarodowy, a także podróże rekreacyjne. Kodeks ustala także jednolite stawki na produkty sprowadzane do UE spoza jej obszaru.

Import do Polski a obowiązujące przepisy celne

Poprzez import towarów rozumiemy ich przywóz z terytorium państwa trzeciego (tj. spoza UE) na terytorium Polski. Nie są wymagane specjalne pozwolenia na import, ale mogą mieć zastosowanie ograniczenia ilościowe przyjmowane przez UE w celu nadzoru przypływu określonych towarów z określonych krajów. Niektóre towary mogą też podlegać kontyngentom taryfowym. W Polsce koncesje i pozwolenia na przywóz wydaje Ministerstwo Gospodarki, które reguluje także kontyngenty. W przypadku określonych produktów nadzór nad importem mogą też sprawować inne ministerstwa. Natomiast nadzór nad transportem lotniczym, morskim i drogowym sprawuje Ministerstwo Transportu.

Dostępna jest oficjalna „lista importowa” określająca towary, na których przywóz wymagane są pozwolenia, a także ich kody i wszelkie obowiązujące ograniczenia (zobacz też szkolenia Intrastat). Lista wskazuje ponadto agencję wydającą odpowiednie pozwolenie. Zakazane jest m.in. importowanie towarów podrobionych lub naruszających prawa autorskie, a także produktów chemicznych, organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Z importem związane są opłaty celne (cło), a także podatkowe (VAT).

Zasady naliczania należności celnych

Należności celne (cło) pobierane są przez państwo w związku z przywozem towarów na jego terytorium. Ich wysokość jest zależna od:

 • wartości celnej towarów,
 • ich klasyfikacji taryfowej,
 • pochodzenia towarów.

Wartość celną oblicza się przede wszystkim na podstawie kwoty należnej lub uiszczonej za towar zsumowanej z kosztami jego transportu i kosztami ubezpieczenia. Klasyfikacja taryfowa określona jest w Nomenklaturze Scalonej zawartej w rozporządzeniu w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. To spis towarów wraz ich opisami i kodami, które należy podać w zgłoszeniu celnym wraz rozszerzeniem według systemu TARIC. Odpowiednie dopasowanie kodu do towaru pozwala na określenie należnej stawki celnej i jest konieczne do prawidłowego obliczenia wysokości cła. Wymaga jednak specjalistycznej wiedzy na temat reguł klasyfikacyjnych, a także cech i właściwości towaru stąd też czynnościami w powyzszym obszarze zajmują się z reguły wyspecjalizowani agenci celni. Ostatnią kluczową informacją dla ustalenia wysokości cła jest zaś pochodzenie towarów – te sprowadzane z niektórych krajów są traktowane preferencyjnie lub też reglamentowane poprzez ograniczenia czy dodatkowe opłaty.

Szkolenia celne, kurs celny

Ze względu na złożoność przepisów i praw celnego, a także liczne procedury formalne funkcjonujące w międzynarodowym obrocie towarowym szeroko rozwinął się rynek szkoleń i kursów celnych, które pomagają zapoznać się z regulacjami i praktyką w powyższym obszarze. W trakcie szkoleń celnych omawiane są z reguły zagadnienia takie jak:

 • przepisy i prawo celne,
 • wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy,
 • zasady obsługi celnej, procedury celne,
 • zgłoszenia celne,
 • klasyfikacja towarowa, Wspólnotowa Taryfa Celna,
 • pochodzenie towarów a cło,
 • BREXIT - wpływ na cło,
 • Unijny Kodeks Celny,
 • statystyka celna, Intrastat.

Szkolenia celne znajdziemy w większości dużych miast w Polsce. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk, Szczecin i Lublin, chociaż oferta szkoleń celnych pojawia się również w innych miastach. Coraz więcej kursów celnych jest realizowanych również online, co znacznie poszerza wybór, zwłaszcza dla uczestników spoza dużych ośrodków miejskich. Osobną kategorię stanowią kursy celne przygotowujące do wykonywania pracy w zawodzie agent celny.

Szkolenia przepisy celne, szkolenia celne oraz kursy celne online!
Szkolenia celne, kursy celne

Zapisz się, aby otrzymywać mailowe powiadomienia o nowych szkoleniach oraz kursach celnych!