Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia odpady, kursy odpady

Wyświetlone wszystkie (85)
1

• Szkolenia odpady, kursy odpady • Szkolenia odpady, kursy odpady

Wyświetlone wszystkie (85)
1
Zobacz również

Odpady i gospodarka odpadami

Z uwagi na dynamiczny rozwój przemysłu oraz postęp technologiczny na świecie z roku na rok przybywa odpadów – w tym tworzyw sztucznych, czy sprzętu elektronicznego, które w nieprzetworzonej postaci rozkładają się setki lat, wydzielając do środowiska szkodliwe substancje. Między innymi dlatego na przestrzeni lat zaostrzały się przepisy związane z gospodarowaniem odpadami. Jak wyglądają dzisiaj z perspektywy biznesowej? Oto przegląd najważniejszych zagadnień obejmujących obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie.

Czym są odpady?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21), mianem odpadu określa się „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany” .Jak widać, jest to zatem definicja bardzo szeroka. Można do niej zaliczyć m.in. odpady komunalne, pozostałości pobudowlane, odpady elektroniczne, spożywcze, z przemysłu garbarskiego i tekstylnego, oleje odpadowe i wiele więcej. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) wyróżnia łącznie aż 20 różnych ich kategorii. Można je też klasyfikować ze względu na stopień zagrożenia, jaki generuje dla człowieka i środowiska naturalnego i wiele innych sposobów.

W związku z tym, że zdecydowaną większość odpadów można dzisiaj poddawać powtórnemu przetworzeniu, a więc recyklingowi, istnieją konkretne regulacje prawne, które nakładają ten obowiązek na przedsiębiorców.

Przedsiębiorstwa a gospodarka odpadami: najważniejsze zasady

Gospodarką odpadami określa się wszystkie działania, które są związane ze zbieraniem, transportem, odzyskiwaniem oraz unieszkodliwianiem ich. Pojęcie to uwzględnia również nadzór nad ich przemieszczaniem oraz miejscami składowania i przetwarzania (zobacz szkolenia gospodarka magazynowa). Najczęściej mówi się o tej kwestii w kontekście zasad segregacji śmieci, które spoczywają na firmach i użytkownikach prywatnych. Warto jednak wiedzieć, że na przedsiębiorcy spoczywa znacznie więcej obowiązków wynikających z Ustawy o odpadach.

Restrykcyjne zasady dotyczą przede wszystkim wytwórców odpadów – to zarówno firmy produkcyjne, jak i realizujące działalność usługową. Nadrzędną zasadą ich działania, bez względu na branżę jest dążenie do maksymalnego ograniczenia wytwarzania odpadów oraz stosowanie tam, gdzie to możliwe, materiałów o jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Dodatkowe zasady są uzależnione od tego, ile i jakich odpadów w ciągu roku produkuje wytwórca. I tak:
  • gdy ilość odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne przekracza 1 tonę rocznie lub gry produkowanych jest ponad 5 ton odpadów zwykłych, wytwórca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • przy powyżej 0,1 t odpadów niebezpiecznych konieczne jest przedstawienie planu gospodarki odpadami (a więc sposobu ich składowania i drogi, jaką przejdą do odzysku / zneutralizowania) z 2-miesięcznym wyprzedzeniem i uzyskanie jego zatwierdzenia,
  • przy generowaniu mniej niż 0,1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 t odpadów zwykłych rocznie konieczne jest sporządzanie raportu o ilości wytwarzanych odpadów i sposobie gospodarowania nimi.

Ewidencja posiadacza / wytwórcy odpadów

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady i zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, a także ci, którzy realizują produkcję opakowań albo wprowadzają do Polski produkty w opakowaniach lub inne odpady (np. oleje smarowe, sprzęt elektroniczny czy akumulatory) są zobowiązani do dokonania wpisu w Rejestrze BDO prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

Sama ewidencja jest prowadzona w cyklu rocznym, a dokumenty, jakie należy sporządzić i złożyć, to:
  • karta przekazania odpadów – potwierdza, że odpady zostały skierowane do recyklingu lub, gdy nie było takiej możliwości, do neutralizacji w miejsce, które ma odpowiednie uprawnienia,
  • karta ewidencji odpadów – tu podaje się ilość odpadów i ich typy.
Sprawozdania powinny być złożone w terminie do 15 marca właściwemu marszałkowi województwa.

Warto podkreślić, że dodatkowe regulacje ciążą również na przedsiębiorstwach, które zajmują się przewozem oraz utylizacją odpadów. Przykładowo, pojazdy specjalistyczne, które są wykorzystywane do zbierania odpadów, są obowiązkowo wyposażone w system nawigacji GPS rejestrujący każdą trasę przejazdu, a pojazdy przewożące materiały niebezpieczne powinny spełniać wymogi umowy ADR.