Szkolenie: KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-proces-inwestycyjny-w-praktyce-30-h-70804-id8

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA
Głównym celem Kursu jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymogami formalno – prawnymi aktualnymi w 2018 r., podczas realizacji procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności: omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Cele szczegółowe:

-Uzyskanie wiedzy nt. uzyskaniem różnego rodzaju zezwoleń i pozwoleń budowlanych (ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy działki - terenu, decyzje środowiskową, pozwolenie konserwatorskie itp.)

-Nabycie umiejętności prawidłowego organizowania procesu budowlanego, jego realizacji,

-Nabycie umiejętności poprawnego przygotowania dokumentacji, sprawdzania prawidłowości opracowań dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego w tym: projektów budowlanych i wykonawczych oraz jej odbioru po przekazaniu przez zespól projektowy

Uczestnik po Kursie prawidłowo i sprawnie przygotuje proces inwestycyjny. Dzięki nabytej wiedzy będzie poprawnie kompletował niezbędne załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę. Z uwagi na znajomość zakresu odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami z łatwością będzie dokonywał wyboru jednostki projektującej i wykonawcy. Kompetentnie będzie prowadził kontrolę budowy i dokonywał koniecznych odbiorów robót oraz dokumentacji podwykonawczej.
Uczestnik bezproblemowo uzyska różnego rodzaje pozwolenia. W sposób pewniejszy i skuteczny oszacuje wstępne wartości inwestycji. Sporządzi kosztorysy robót budowlanych, opracuje zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji budowlanej.METODYKA SZKOLENIA
Uczestnicy nabyte wiadomości utrwalą - poprzez ćwiczenia praktyczne podczas zajęć przewidzianych podczas kursu.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs kierowany jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów dużych i małych inwestycji budowlanych (nawet domków jednorodzinnych), służb inwestycyjnych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, pracowników administracji publicznej zajmujących się kontrolą inwestycji budowlanych i wydawanych środków publicznych i funduszy unijnych na te cele, a także szeroko pojęta grupa inżynierów budownictwa sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
- normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
- etapy procesu inwestycyjno – budowlanego
- alternatywne opracowanie koncepcji zadania
2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
- znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek”
- budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont,
- obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura
3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu,
- zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
- inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
- szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego
4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
- jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
- co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku
- co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno - budowlany
- postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
- forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
- prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę ( roboty budowlane).
5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzona inwestycję:
- odwołanie do organu wyższej instancji
- skargi do WSA i NSA
- tryb nadzwyczajny
6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
- omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu i omówienie formy zgłoszenia
- procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
- roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:
- inwestora;
- inspektora nadzoru inwestorskiego;
- projektanta
- kierownika budowy – robót.
8.Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
- uzyskanie dziennika budowy,
- ustanowienie kierownika budowy( robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki,
- reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,
- prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy
9.Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego
10.Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych – czytanie dokumentacji technicznej:
- podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania,
- przedmiar a obmiar – cele i różnice
- rodzaje kosztorysów – podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
- obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
- zbiorcze zestawienie kosztów zadania
- sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych
11.Odpowiedzialności:
- kierownika za teren budowy,
- odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego,
- prawa autorskie do projektu budowlanego.
12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji
13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:
- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom
(straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany),
- obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego ( jej zakres i przebieg),
- istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ( zasady postępowania w takich przypadkach,
- zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
14. Pozwolenie wodno-prawne:
- kiedy należy uzyskać i kto może wydać
- warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki”
- definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu
15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów ( materiałów) budowlanych:
- wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych
- definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane
- jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
- kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.
16. Umowy cywilno – prawne:
- rodzaje umów cywilno-prawnych;
- podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji – negocjacje
- umowa - o prace projektowe ( szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
- umowa – na roboty budowlane ( j.w.)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Kurs trwa 30 godzin.

PAMIETAJ ŻE MOŻESZ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ KURSU

Informacje o prelegentach:

Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1400 zł - VAT ZW

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem

Tytuł wydarzenia: KURS PROCES INWESTYCYJNY W PRAKTYCE (30 H)