Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń (dwudniowe warsztaty praktyczne)

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń. Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy są trudne do odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w życie.
Kto powinien wziąć udział?
Korzyści dla uczestników szkolenia:
- szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń od podstaw,
- umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Program szkolenia

Program

1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2013 r.
2. Minimalne wynagrodzenie za pracę
a. gwarancja zapewnienia pracownikowi minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b. pierwszy rok pracy dla określenia minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stała stawka wynagrodzenia,
d. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia a stawka godzinowa,
e. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu
w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.
3. Zasady naliczania wynagrodzeń
a. ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
b. ustalenie wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
c. ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
d. przykładowe naliczanie wynagrodzenia,
e. ustalenie kosztu zatrudnienia pracownika.

4. Wynagrodzenie za część miesiąca
a. wynagrodzenie za część miesiąca pracownika:
 zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca,
 zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca, który dodatkowo choruje i przebywa na urlopie wypoczynkowym,
 który przechodzi w trakcie miesiąca na urlop wychowawczy, bezpłatny.
b. zmiana etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
c. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego (podwyżka lub obniżka wynagrodzenia,
d. zmiana sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca kalendarzowego (zmiana stałej stawki zaszeregowania na stawkę godzinową),
e. wynagrodzenie za 1 dzień pracy w przypadku choroby trwającej 30 dni kalendarzowych.
5. Ustalenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
a. przepisy prawne,
b. jakie składniki wynagrodzenia uwzględniamy przy ustalaniu podstawy,
c. składniki wynagrodzenia w stałej wysokości,
d. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
e. skutki zmiany wynagrodzenia na ustalenie podstawy (przeliczanie zmiennych składników wynagrodzenia),
f. urlop na przełomie miesięcy a ustalenie podstawy,
g. długotrwała choroba pracownika a ustalenie podstawy,
h. obliczanie wynagrodzenia za urlop.
6. Ustalenie podstawy do naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych przysługujących za różne okresy
a. ustalenie współczynnika do obliczenia ekwiwalentu za urlop,
b. składniki wynagrodzenia w stałej wysokości,
c. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
d. wliczanie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
e. ustalenie podstawy w przypadku nieprzepracowania pełnych 3 miesięcy,
f. uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca,
g. obliczanie ekwiwalentu za urlop.
7. Wynagrodzenie za inne nieobecności w pracy:
a. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy,
b. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w razie zaprzestania wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia,
c. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem (art. 188 K.p.),
d. zwolnienie na poszukiwanie pracy,
e. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
a. przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych,
b. udzielanie czasu wolnego, rozliczenie wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (stanowisko PIP, SN), który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny,
c. udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, rozliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych bez wniosku pracownika, który odebrał czas wolny w innym miesiącu niż wypracowane nadgodziny,
d. wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w miesiącu w którym pracownik odbiera czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin,
e. obliczanie wysokości normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
f. obliczanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
g. rekompensowanie pracy w dniu wolnym od pracy,
h. udzielanie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy a liczba przepracowanych godzin w okresie rozliczeniowym,
i. rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowca.

9. Wynagrodzenie za czas dyżuru i przestoju przy różnych systemach wynagrodzeń
a. ustalenie wynagrodzenia za czas dyżuru,
b. ustalenie wynagrodzenia za czas przestoju.

10. Podstawa do wypłaty wynagrodzenia i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
a. przepisy prawne,
b. nabywanie prawa do świadczeń chorobowych,
c. wysokość świadczeń chorobowych,
d. ustalenie podstawy naliczania świadczeń chorobowych,
e. uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru,
f. ustalenie podstawy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z opóźnieniem,
g. pracownik chorujący w pierwszym miesiącu zatrudnienia i posiadający okres wyczekiwania,
h. zasady uwzględniania w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia,
i. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru zasiłku,
j. zasady ustalania nowej podstawy w pobieraniu zasiłków,
k. przeliczenie podstawy w przypadku zaprzestania wypłaty danego składnika wynagrodzenia,
l. potrącenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia,
m. formularze dokumentujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

11. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
a. podstawa wymiaru składki na FP i FGŚP,
b. osoby za które pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP
i FGŚP:
 pracownicy, którzy osiągnęli odpowiedni wiek,
 pracownik będący wcześniej osobą bezrobotną,
 pracownicy powracający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

12. Zagadnienia problemowe dotyczące opodatkowania i oskładkowania wypłat pieniężnych, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
a. wynajem mieszkań dla pracowników:
 jak ustalić przychód pracownikowi z tytułu nieodpłatnego użytkowania lokalu,
 jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi podatkowej,
 rozliczenie wynagrodzenia pracownika w miesiącu w którym użytkował lokal.
b. organizowanie "imprez integracyjnych" dla pracowników - skutki w podatku dochodowym w świetle ostatnich orzeczeń NSA i wyjaśnień organów podatkowych:
 czy pracownik biorący udział w imprezie integracyjnej uzyskuje przychód ze stosunku pracy ?
 czy samo zaproszenie pracownika na imprezę spowoduje powstanie przychodu pracownika,
 jak ustalić wartość przychodu pracownika,
 kiedy przychód będzie zwolniony z opodatkowania.
c. używanie samochodu służbowego do celów prywatnych,
d. składniki wynagrodzenia do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej:
 jak ustalić wysokość wynagrodzenia zwolnioną z oskładkowania
w przypadku choroby trwającej niepełny miesiąc,
 czy zwolnienie przysługuje osobie przebywającej na urlopie wychowawczym,
 odpowiednie zapisy w regulaminach lub innych aktach wewnątrzzakładowych,
 aktualne stanowiska ZUS w sprawie zwolnienia z oskładkowania wynagrodzeń za okres absencji.

13. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych
a. kolejność dokonywania potrąceń,
b. max kwoty potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków chorobowych,
c. składniki wynagrodzenia podlegające i niepodlegające ochronie,
d. ustalenie kwoty wolnej od potraceń,
e. w jakich sytuacjach dokonujemy pomniejszania kwoty wolnej od potrąceń,
f. dokonywanie potrąceń ze świadczeń socjalnych,
g. ustalenie kwoty do potrącenia w przypadku:
 otrzymania przez pracownika zasiłku chorobowego za część miesiąca,
 otrzymania przez pracownika wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego w danym miesiącu kalendarzowym,
 otrzymania kilku wypłat w jednym miesiącu kalendarzowym,
 pracownika zatrudnionego na niepełny etat.

14. Zwrot składek emerytalno-rentowych w związku z przekroczeniem rocznego limitu
a. ustalanie rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
b. zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi,
c. zwrot nadpłaconych składek pracownikowi,
d. na jakiej podstawie pracodawca zaprzestaje poboru składek emerytalno-rentowych,
e. przekroczenie rocznego limitu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku macierzyńskiego,
f. korekta deklaracji rozliczeniowych ZUS w związku z przekroczeniem rocznego limitu.15. Naliczanie umów cywilno-prawnych
a. ustalenie zaliczki na podatek dochodowy,
b. zryczałtowany podatek dochodowy,
c. podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osoby wykonującej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
d. opłacanie składek na FP i FGŚP,
e. umowa o dzieło,
f. przykładowe rozliczenia umów cywilnoprawnych.

16. Zasady rozliczania korekt
a. korekta składek ZUS a ustalenie zaliczki na podatek,
b. zaniżenie składek ZUS oraz zaliczki na podatek,
c. niepobranie zaliczki na podatek od uzyskanego przez pracownika przychodu ze stosunku pracy,
d. odzyskanie nienależnie pobranej zaliczki na podatek dochodowy,
e. zakwalifikowanie wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego.

17. Koszty uzyskania przychodu i zaliczka na podatek dochodowy
a. skutki spóźnionego złożenia przez pracownika PIT-2,
b. możliwość zaprzestania potrącania ulgi podatkowej w trakcie roku kalendarzowego,
c. kup i zaliczka na podatek w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia
w danym miesiącu kalendarzowym,
d. kup i zaliczka na podatek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy,
e. kup i zaliczka na podatek w przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim i otrzymywania z tego tytułu zasiłku chorobowego,
f. możliwość obniżenia kup do wysokości przychodu,
g. kup i zaliczka na podatek w przypadku zawarcia z pracownikiem kilku umów o pracę,
h. kup i zaliczka na podatek w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę
u innego pracodawcy.

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-15.45

Prelegenci

Ekspert FRR

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe FRR

40-005 Katowice

ul. Moniuszki 4/8

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
brutto
1 299
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice
Moniuszki 4/8
woj. śląskie
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów. Jedną z głównych form realizacji cel...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie przez stronę http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/486/place-od-a-do-z-naliczanie-i-rozliczanie-wynagrodzen-w-2013-roku-dwudniowe-warsztaty-praktyczne

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe FRR
40-005 Katowice Moniuszki 4/8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!