Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, zmiany od 2023 roku. Praktyczne zastosowanie przepisów.

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy m.in.: badanie przedawnienia roszczeń, warunki formalne pozwów, jak skutecznie doręczyć pismo - doręczenia po nowelizacji, nowe opłaty sądowe, zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie procesowe i nowa pozycja banków, zgon dłużnika, zwrot kosztów procesu, postępowanie zabezpieczające, wniosek egzekucyjny, obowiązki komorników, koszty egzekucyjne wierzyciela, system opłat egzekucyjnych.

W 2019 r. weszły kolejno w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Ponadto w znacznym stopniu zmieniono ustawę o kosztach sądowych i gruntownie znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego rozdzielając wejście w życie nowych przepisów na trzy różne terminy 21.08.2019 r., 07.11.2019 r. oraz 07.02.2020 r.

Na wprowadzone zmiany niebagatelny wpływ miały także rozwiązania przyjęte w Tarczy 3.0. ograniczające efektywność egzekucji w imię obrony dłużnika.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

Przedstawienie praktycznych skutków funkcjonowania zmienionych regulacji prawnych, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołuja one kontrowersje.

Do podstawowych problemów w zakresie funkcjonowania zmienionych przepisów należą:

 • dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń z urzędu przez sądy w postępowaniu rozpoznawczym i klauzulowym oraz komorników sądowych przy składaniu wniosków egzekucyjnych i w toku tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem przerwania biegu przedawniania poprzez instytucję uznania długu,
 • doręczenie korespondencji przez komornika sądowego oraz sposób dowodzenia przed sądem, że adres wskazany w pozwie jest adresem, pod którym pozwany przebywa,
 • stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych,
 • zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w  dokumencie orzeczenia, w kontekście funkcjonowania działów windykacji i działów księgowych przypisujących należność do zapłaty,
 • obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych postepowaniach egzekucyjnych w kontekście funkcjonowania w obrocie tzw. wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz oczywistej niecelowości i ryzyka kierowania sprawy do egzekucji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • dostosowanie postaw wierzycieli do rozwiązań, które już weszły w życie w dniu poczynając od 01.01.2019 r. i przedstawienie propozycji/wzorów pism takich jak pozew w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i do komornika w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia,
 • określenie prawidłowych zasad zawierania ugód, układów ratalnych, których zakończenie przypada na czas po upływie ustawowego przedawnienia danego roszczenia,
 • omówienie funkcjonujących w praktyce rozwiązań podejmowanych przez wierzycieli w odniesieniu do komorników zmierzających do zwiększenia efektywności egzekucji lub co najmniej zminimalizowania kosztów egzekucji bezskutecznych,
 • zminimalizowanie skutków fiskalnych zmian, które weszły w życie w dniu 21 sierpnia 2019,
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu i do komornika w zakresie nowych przepisów o doręczeniach,
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu o prawidłowe klauzule wykonalności co do orzeczeń zasądzających odsetki,
 • zapoznanie się ze zmianami funkcjonującymi już w porządku prawnym, ich praktycznymi skutkami, między innymi wynikającymi z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych oraz przedstawienie zbioru istotnych orzeczeń sądów powszechnych w kontekście bieżących problemów stosowania ustaw komorniczych.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy działów windykacji działający w ramach tzw. "windykacji masowej”,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).
 • uczestnicy dotychczasowych szkoleń, którzy pragną zweryfikować nabytą dotąd wiedzę i własne doświadczenia z rosnącą liczbą praktycznych przypadków stosowania nowych przepisów odnotowanych przez trenera.

Program szkolenia

Nowy model badania przedawnienia roszczeń

 1. Przedawnienie roszczeń w procesie.
 2. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu klauzulowym.
 3. Przedawnienie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.
 4. Przedawnienie roszczeń objętych "starymi", kilkukrotnie użytymi tytułami wykonawczymi.
 5. Przerywanie biegu przedawnienia – uznanie długu, skierowanie sprawy do sądu, wniosek o klauzulę wykonalności, kierowanie sprawy do komornika, ugody w warunkach przed i w toku postępowania egzekucyjnego.
 6. INFOGRAFY, WZORY ELEMENTÓW POZWU I WNIOSKÓW.
   

Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności

 1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
 2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
 3. Zgon w toku postępowania sądowego.
 4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
 5. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
 6. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
 7. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
   

Doręczenia za pośrednictwem komornika w postępowaniu cywilnym

 1. Koszty i warunki poprawnego doręczenia przez komornika. Uwagi praktyczne. Konwersja doręczenia wadliwego na dowód, że pozwany przebywa pod wskazanym adresem.
 2. Kontrola prawidłowości ustalania przez komornika pod jakim adresem zamieszkuję pozwany.
   

Wniosek egzekucyjny i jego kształt w świetle nowelizacji przepisów

 1. Pomocniczy wzór wniosku egzekucyjnego.
 2. Skutki składania wraz z wnioskiem egzekucyjnym kilku tytułów wykonawczych.
 3. Wnioskowanie o egzekucję z ruchomości (nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie zajęcia ruchomości należących do małżonków).
   

Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika

 1. Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku.
 2. Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC.
 3. Skutki niezłożenia wykazu majątku przez dłużnika – grzywna, nakaz doprowadzenia celem złożenia wykazu, ocena efektywności i możliwości realizowania przez komorników modelowego postępowania – na przykładzie kazusu jednego z NSFIZ.
 4. Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki.
 5. Definicja poszukiwania majątku.
   

Koszty egzekucyjne wierzyciela - wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego

 1. Zakres wydatków.
 2. Zaliczka na wydatki.
 3. Rozliczanie wydatków.
 4. Ograniczenie koniecznych wydatków przy egzekucji z nieruchomości (likwidacja obligatoryjnych ogłoszeń prasowych, likwidacja opłaty za wykreślenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości).
 5. Nowa kategoria zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji.
 6. Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
   

Nowy system opłat egzekucyjnych

 1. Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego.
 2. Rodzaje opłat.
 3. Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku.
 4. Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
 5. Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru). Bezskuteczność co do głównego składnika majątkowego (nieruchomości), przy stosowaniu przez wierzyciela zajęcia tylko jako zabezpieczenia własnego interesu. Zarzut pasywności wierzyciela, w kontekście innych zerowych sposobów egzekucji.
 6. Opłaty przy wnioskowaniu przez wierzyciela o umorzenie postępowania, z uwzględnieniem wniosków o częściowe umorzenie.
 7. Wniosek wierzyciela o obniżenie opłaty.
 8. Sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną.
 9. Podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat.
 10. Wynagrodzenie komornika jako pochodna opłat egzekucyjnych.
   

Transparentność czynności komornika

 1. Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu.
 2. Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku.
 3. Rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym.
 4. Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC).
 5. Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa.
 6. Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
 7. Plan podziału sum uzyskanych w egzekucji.
   

Zakończenie postępowania egzekucyjnego

 1. Skuteczne, w tym częściowo, wyegzekwowanie roszczenia.
 2. Umorzenie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia podstaw umorzenia z urzędu.
 3. Zakończenie postępowania w inny sposób niż umorzenie.
   

Skarga na czynności komornika (nadzór administracyjny nad komornikiem, wyłączenie komornika, orzeczenia referendarza)

Egzekucja w warunkach Tarczy 3.0

 1. Z nieruchomości z uwzględnieniem sposobu ustalania czy nieruchomość służy zaspakajaniu potrzeb dłużnika.
 2. Egzekucja z wynagrodzeń i świadczeń cywilnoprawnych ( wzrost kwoty wolnej od potrąceń i jak go uniknąć).
   

Pytania, dyskusja, analiza przypadków, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!