Szkolenie

Zintegrowane zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi - 3-dniowe warsztaty praktyczne z wykorzystaniem PRINCE 2 oraz procedury FIDIC.

O szkoleniu

Cel szkolenia:

-Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE, 2 i procedury FIDIC jako standardów zarządzania projektami w realizacji inwestycji budowlanych.
-Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczących planowania i działania, które musi być podjęte, aby wdrożyć to w praktyce.
-Przedstawienie i wyjaśnienie elementów składowych metodologii PRINCE 2 na konkretnych przykładach i porównanie ich do innych standardów – FIDIC.
-Zdobycie umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych.
-Szkolenie ma na celu przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami prawa i interesem biznesowym firmy z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
-Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i zastosowania metod i technik zarządzania projektami wg PRINCE 2 i FIDIC.

Korzyści dla uczestników:

1.Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych wniosków o zmiany w Kontrakcie oraz zgłaszania roszczeń.
2.Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
3.Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: Fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, zmian w fazie realizacyjnej oraz rozliczeń końcowych.
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa:

Szkolenie, prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla Kierowników projektów ( Kierowników budowy) oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlano-remontowych odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i rozliczenie Umów oraz zachowanie właściwych relacji ze Zleceniodawcami kontraktu.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Program szkolenia

Dzień I
Wprowadzenie:
-Podstawowe pojęcia zarządzania projektami i ich związek z procesem budowlanym.
-Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektów; przykłady
-Obszary zarządzania projektami, czyli co obejmuje nasz projekt – zakres projektu budowlanego w kontekście prawa budowlanego i standardu PRINCE2.
-Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów – znaczenie czynnika ludzkiego
-Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek oraz intuicja.
-Charakterystyka procesu budowlanego i możliwości jego prowadzenia przy wykorzystaniu PRINCE 2 oraz FIDIC, PZP i Kc.
-Analiza wykonalności i opłacalności projektu budowlanego – podejście PRINCE 2 na tle innych standardów. Problematyka przedmiaru i ryczałtu jak punkt wyjścia do analizy opłacalności – przykłady praktycznych rozwiązań.

PRINCE2 – FIDIC - zakres możliwości połączenia standardów.
-Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe w procesie budowlanym.

Cykl życia projektu wg PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze a harmonogram budowy.
-Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków – Inwestor – Wykonawca – Nadzór inwestorski
-Zasady i metodyka współdziałania w ramach kontraktu inwestycyjnego od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji i realizację do momentu odbioru inwestycji,
-Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych wraz z przykładami:
-Prawo budowlane,
-Prawo cywilne,
-Prawo zamówień publicznych
-Ustawa o finansach publicznych.
-Test: „Twoja sylwetka zawodowa”
-Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania inwestycji budowlanej z wykorzystaniem PRINCE 2.
-Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ przed złożeniem oferty – ćwiczenie.
-Najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w odczytaniu warunków kontraktu i ich skutki.
-Zarys ogólny przyczyn i możliwości wprowadzenia zmian,
-Przykłady zmian – ćwiczenie.
-Najważniejszy jest czas, czyli jak aktualizować harmonogram.
-Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura
-Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów PRINCE 2 i FIDIC
-Pozycja kierownika projektu ( Kierownika budowy) w PRINCE2 i Prawie Budowlanym – pola ewentualnych konfliktów
-Organizacja Projektu – Karta Projektu, – co oprócz wymogów PRINCE2 musi zawierać Karta Projektu dla inwestycji budowlanej?
-Inicjowanie Projektu
-Metodyka monitorowania, raportowania – wymagania Zamawiającego a procedury unijne
-Ćwiczenie: Karta Projektu

Dzień II
-Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
-Definicja i wartościowanie ryzyka specyficznego budowy.
-Prawo zamówień publicznych – obszary szczególnej „wrażliwości”
-Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady
- Planowanie ryzyka
- Identyfikacja i analiza typowego ryzyka inwestycji budowlanej.
- Planowanie reakcji na ryzyko
- Monitorowanie ryzyka
-Transfer ryzyka
-Test: „Twoja skłonność do ryzyka’

Dokument Inicjujący Projekt – DIP – ćwiczenie – podział na grupy ćwiczeniowe i omówienie zasad pracy nad ćwiczeniem.
-Kontynuowanie ćwiczenia DIP – wyjaśnienia trenera w trakcie ćwiczenia – dotyczące:
-Błędów, porażek – ich przyczyn i skutków na tle zasad i technik skutecznego wyznaczania zadań.
-Typowe błędy w praktyce prowadzenia inwestycji budowlanych w poszczególnych fazach;
-Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
-Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
-Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
Kontynuowanie ćwiczenia – problematyka zmian w Kontrakcie
-Procedura zmian w fazie realizacji projektu
-Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz standardu PRINCE2.
-Tworzenie budżetu zadania, bieżący nadzór nad tempem realizacji inwestycji,
-Rozwiązywanie realnych problemów w trakcie realizacji inwestycji
-Roszczenia do Zamawiającego – procedura i forma zgłaszania i szacowania roszczeń.
-Test: Podatność na działania manipulacyjne
-Prezentacja wyników ćwiczenia przez uczestników szkolenia – wnioski praktyczne.
-Najczęstsze błędy popełniane w fazie przygotowania i realizacji kontraktu budowlanego.

Dzień III
Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja
-Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
-Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC,
-Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
-Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
-Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
-Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul

Warunki szczególne FIDIC
-Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
-Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety,
-Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
-Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
-Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
-Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.
-Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.

Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
-prawo budowlane - przykłady
-prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”
-prawo zamówień publicznych- przykłady

Błędy, porażki – przyczyny i skutki
-Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
-Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania
-Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
-Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych

Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje; FIDIC - PZP
-Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania
-Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie).

Końcowy test utrwalający wiedzę
Podsumowanie szkolenia.
Sesja informacji zwrotnej.

Motto na zakończenie: Pamiętaj, PRINCE2i FIDIC to tylko narzędzia. Celem jest zawsze zrealizowanie budowy na umówiony czas, w obowiązującym standardzie jakości i za godziwe wynagrodzenie.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 3 dni (24h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1690 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania

szkolenie trwa 3 dni (24h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Prelegenci

Cytat
Specjalizacja trenerska:
Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Gdzie i kiedy

Poznań 15 - 17 czerwca 2016
-

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 6 - 8 kwietnia 2016
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 6 - 8 kwietnia 2016
-

Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!