Szkolenie: Zintegrowane zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi - 3-dniowe warsztaty praktyczne z wykorzystaniem PRINCE 2 oraz procedury FIDIC.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zintegrowane-zarzadzanie-projektami-budowlanymi-i-inwestycyjnymi-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-wykorzystaniem-prince-2-oraz-procedury-fidic-65459-id802

Informacje o szkoleniu

 • Zintegrowane zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi - 3-dniowe warsztaty praktyczne z wykorzystaniem PRINCE 2 oraz procedury FIDIC.


  ID szkolenia: 65459
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Zarządzanie Prawo Administracja publiczna Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Poznań
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  szkolenie trwa 3 dni (24h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II i III
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

-Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metodyki PRINCE, 2 i procedury FIDIC jako standardów zarządzania projektami w realizacji inwestycji budowlanych.
-Poznanie i opanowanie kluczowych zasad i technik dotyczących planowania i działania, które musi być podjęte, aby wdrożyć to w praktyce.
-Przedstawienie i wyjaśnienie elementów składowych metodologii PRINCE 2 na konkretnych przykładach i porównanie ich do innych standardów – FIDIC.
-Zdobycie umiejętności dokładnego wyznaczania relacji i granic pomiędzy projektem a kontekstem biznesowym działań projektowych.
-Szkolenie ma na celu przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami prawa i interesem biznesowym firmy z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.
-Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i zastosowania metod i technik zarządzania projektami wg PRINCE 2 i FIDIC.

Korzyści dla uczestników:

1.Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych wniosków o zmiany w Kontrakcie oraz zgłaszania roszczeń.
2.Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.
3.Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: Fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, zmian w fazie realizacyjnej oraz rozliczeń końcowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:

Szkolenie, prezentacja i studia przypadków przeznaczone są przede wszystkim dla Kierowników projektów ( Kierowników budowy) oraz osób współpracujących w zakresie inwestycji budowlano-remontowych odpowiedzialnych za przygotowanie, realizację i rozliczenie Umów oraz zachowanie właściwych relacji ze Zleceniodawcami kontraktu.
Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu przedsięwzięcia budowlanego oraz przedstawiające, jak korzystać z uprawnień w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach realizacji kontraktu.

Program szkolenia:

Dzień I
Wprowadzenie:
-Podstawowe pojęcia zarządzania projektami i ich związek z procesem budowlanym.
-Charakterystyka i definicja projektu i klasyfikacja i rodzaje projektów; przykłady
-Obszary zarządzania projektami, czyli co obejmuje nasz projekt – zakres projektu budowlanego w kontekście prawa budowlanego i standardu PRINCE2.
-Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek projektów – znaczenie czynnika ludzkiego
-Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek oraz intuicja.
-Charakterystyka procesu budowlanego i możliwości jego prowadzenia przy wykorzystaniu PRINCE 2 oraz FIDIC, PZP i Kc.
-Analiza wykonalności i opłacalności projektu budowlanego – podejście PRINCE 2 na tle innych standardów. Problematyka przedmiaru i ryczałtu jak punkt wyjścia do analizy opłacalności – przykłady praktycznych rozwiązań.

PRINCE2 – FIDIC - zakres możliwości połączenia standardów.
-Analiza problemu i celów projektu- uzasadnienie biznesowe w procesie budowlanym.

Cykl życia projektu wg PRINCE2 - fazy projektu - etapy techniczne i etapy zarządcze a harmonogram budowy.
-Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków – Inwestor – Wykonawca – Nadzór inwestorski
-Zasady i metodyka współdziałania w ramach kontraktu inwestycyjnego od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji i realizację do momentu odbioru inwestycji,
-Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych wraz z przykładami:
-Prawo budowlane,
-Prawo cywilne,
-Prawo zamówień publicznych
-Ustawa o finansach publicznych.
-Test: „Twoja sylwetka zawodowa”
-Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania inwestycji budowlanej z wykorzystaniem PRINCE 2.
-Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ przed złożeniem oferty – ćwiczenie.
-Najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w odczytaniu warunków kontraktu i ich skutki.
-Zarys ogólny przyczyn i możliwości wprowadzenia zmian,
-Przykłady zmian – ćwiczenie.
-Najważniejszy jest czas, czyli jak aktualizować harmonogram.
-Zespół Zarządzania Projektem - budowa zespołu zarządzania projektem - procedura
-Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów PRINCE 2 i FIDIC
-Pozycja kierownika projektu ( Kierownika budowy) w PRINCE2 i Prawie Budowlanym – pola ewentualnych konfliktów
-Organizacja Projektu – Karta Projektu, – co oprócz wymogów PRINCE2 musi zawierać Karta Projektu dla inwestycji budowlanej?
-Inicjowanie Projektu
-Metodyka monitorowania, raportowania – wymagania Zamawiającego a procedury unijne
-Ćwiczenie: Karta Projektu

Dzień II
-Zarządzanie ryzykiem projektowym i zmianami w projekcie
-Definicja i wartościowanie ryzyka specyficznego budowy.
-Prawo zamówień publicznych – obszary szczególnej „wrażliwości”
-Akty wykonawcze i wytyczne, – czyli „diabeł tkwi w szczegółach” - przykłady
- Planowanie ryzyka
- Identyfikacja i analiza typowego ryzyka inwestycji budowlanej.
- Planowanie reakcji na ryzyko
- Monitorowanie ryzyka
-Transfer ryzyka
-Test: „Twoja skłonność do ryzyka’

Dokument Inicjujący Projekt – DIP – ćwiczenie – podział na grupy ćwiczeniowe i omówienie zasad pracy nad ćwiczeniem.
-Kontynuowanie ćwiczenia DIP – wyjaśnienia trenera w trakcie ćwiczenia – dotyczące:
-Błędów, porażek – ich przyczyn i skutków na tle zasad i technik skutecznego wyznaczania zadań.
-Typowe błędy w praktyce prowadzenia inwestycji budowlanych w poszczególnych fazach;
-Faza realizacji – problematyka zmian w kontrakcie
-Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
-Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania
Kontynuowanie ćwiczenia – problematyka zmian w Kontrakcie
-Procedura zmian w fazie realizacji projektu
-Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz standardu PRINCE2.
-Tworzenie budżetu zadania, bieżący nadzór nad tempem realizacji inwestycji,
-Rozwiązywanie realnych problemów w trakcie realizacji inwestycji
-Roszczenia do Zamawiającego – procedura i forma zgłaszania i szacowania roszczeń.
-Test: Podatność na działania manipulacyjne
-Prezentacja wyników ćwiczenia przez uczestników szkolenia – wnioski praktyczne.
-Najczęstsze błędy popełniane w fazie przygotowania i realizacji kontraktu budowlanego.

Dzień III
Wprowadzenie – krótka historia i cel procedur FIDIC – narodziny FIDIC i jego ewolucja
-Aktualne trendy w zakresie stosowania procedur budowlanych FIDIC.
-Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC,
-Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
-Warunki Ogólne FIDIC - 20 Klauzul - od definicji do rozstrzygania sporów
-Omówienie i dokładna analiza poszczególnych Klauzul.
„Czerwona książka”- studia przypadków
„Żółta książka” – przykład pilotażu „zaprojektuj i wybuduj”
„Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas – przykład stadion Wrocław
-Ćwiczenie w rozpoznawaniu klauzul

Warunki szczególne FIDIC
-Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie
-Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań ( wady i zalety,
-Konflikt interesów) w realizacji projektu – studia przypadków
-Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
-Zasady i metodyka współdziałania zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
-Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC od momentu składania oferty, przygotowywania koncepcji zadania, poprzez realizację zadania do momentu odbioru inwestycji.
-Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych.

Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
-prawo budowlane - przykłady
-prawo cywilne – studia przypadków– obszary szczególnej „wrażliwości”
-prawo zamówień publicznych- przykłady

Błędy, porażki – przyczyny i skutki
-Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach;
-Faza przygotowania projektu, Faza realizacji, i Faza rozliczania
-Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
-Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

Zmiany w kontrakcie FIDIC a prawo zamówień publicznych

Procedura zmian w fazie realizacji projektu – relacje; FIDIC - PZP
-Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami – szczegółowe omówienie podstaw prawnych i metodyki postępowania
-Jak powinien się przygotować zamawiający podejmując negocjacje w sprawie zmian ze stronami Kontraktu z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie).

Końcowy test utrwalający wiedzę
Podsumowanie szkolenia.
Sesja informacji zwrotnej.

Motto na zakończenie: Pamiętaj, PRINCE2i FIDIC to tylko narzędzia. Celem jest zawsze zrealizowanie budowy na umówiony czas, w obowiązującym standardzie jakości i za godziwe wynagrodzenie.

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 3 dni (24h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1690 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).
Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Informacje o prelegentach:

Specjalizacja trenerska:
Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1690 zł netto

Cena zawiera:

-cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Wydarzenie: Zintegrowane zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi - 3-dniowe warsztaty praktyczne z wykorzystaniem PRINCE 2 oraz procedury FIDIC.