Finanse dla niefinansistów, poziom II

O seminarium

Szkolenie z finansów dla niefinansistów, poziom II w znakomity sposób systematyzuje i uzupełnia wiedzę z zakresu analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych i budżetowania. Pokazuje, jak zarządzać finansami, aby podejmowane decyzje, z jednej strony, uwzględniały wszystkie istotne uwarunkowania i współzależności, a z drugiej, aby były trafne i opłacały się przedsiębiorstwu w dłuższym czasie.

Cele seminarium to:
Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do podejmowania efektywnych decyzji.
Zaznajomienie uczestników szkolenia z wpływem procesów decyzyjnych na sytuację finansową i płynność przedsiębiorstwa.
Przekazanie wiedzy z analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Pokazanie, jak zarządzać płynnością finansową w czasie kryzysu.
Poznanie zasad oceny projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania
Zaznajomienie z technikami prognozowania budżetu i kosztów oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Większa świadomość odpowiedzialności za prawidłowość sprawozdań finansowych
 • Nabycie umiejętności oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa i technik zarządzania nimi
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

Program seminarium

1. DZIEŃ

1. Zarządzanie płynnością finansową

 • Płynność finansowa w przedsiębiorstwie jako podstawowy cel krótkoterminowy w finansach przedsiębiorstw
 • Płynność finansowa a równowaga finansowa
 • Płynność w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Strategie płynności finansowej w przedsiębiorstwie
 • Metody wskaźnikowe oceny płynności
 • Badanie powiązań pomiędzy kapitałem obrotowym i zapotrzebowaniem na kapitał
 • Analiza dynamicznego ujęcia płynności na podstawie wpływów i wydatków w cash flow,
 • Płynność finansowa a zarządzanie cyklem operacyjnym w przedsiębiorstwie
 • Metody optymalizacji aktywów bieżących (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe)
 • Optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania o charakterze nieodsetkowym (kredyty kupieckie) i odsetkowym (kredyty bankowe)

2. Zarządzanie kosztami i rentownością

 • Powstawanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie
 • Kryteria podziału i systematyzacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych
 • Ewidencja kosztów w rachunkowości
 • Koszty na potrzeby decyzyjne
 • Rachunki kosztów
 • Kalkulacje kosztów i ceny transferowe jako podstawa wyceny powiązań międzywydziałowych
 • Sprawozdawcze i niesprawozdawcze formy prezentacji informacji kosztowych
 • Decentralizacja przedsiębiorstwa na potrzeby budżetowania
 • Budżetowanie kosztów – istota i formy tworzenia budżetów
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich, pośrednich i ogólnych
 • Analiza odchyleń jako forma kontroli realizacji budżetów

3. Ustalanie prognoz finansowych krótkoterminowych – przykład

 • Budżetowanie kosztów działalności podsta
 • Budżetowanie przychodów w przedsiębiorstwie
 • wowej, pomocniczej i kosztów ogólnych
 • Budżet bilansu
 • Budżet rachunku zysków i strat
 • Budżet przepływów finansowych operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych

2. DZIEŃ

1. Analiza opłacalności i zarządzanie efektywnością projektów inwestycyjnych

 • Realizacja projektów inwestycyjnych jako element finansów długookresowych
 • Rodzaje projektów inwestycyjnych
 • Kapitalizacja i dyskontowanie jako techniki szacowania zmian wartości pieniądza w czasie wykorzystywane w modelach oceny projektów inwestycyjnych
 • Metody oceny opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych
 • Metody dynamiczne oceny inwestycji
 • Szacowanie przepływów finansowych w projektach inwestycyjnych
 • Szacowanie kosztów kapitałów do dyskontowania przepływów (WACC – średnioważony koszta kapitałów),
 • Szacowanie okresu prognozy i wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
 • Uwzględnianie i analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych
 • Przykłady oceny projektów inwestycyjnych

2. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel długoterminowy w finansach przedsiębiorstw

 • Istota wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy jako podstawowy cel strategicznego zarządzania
 • Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Czynniki kreowania wartości przedsiębiorstwa w obszarach materialnych i niematerialnych
 • Zarządzanie marżami operacyjnymi
 • Inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe
 • Optymalizacja kosztów kapitałów przedsiębiorstwa
 • Efektywność opodatkowania zysków kapitałowych
 • Metody realizacji wartości przez interesariuszy
 • Metody oceny kreowania wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy (np. EVA)
 • Wielowymiarowe systemy oceny oparte na obszarach materialnych i niematerialnych (np. BSC)
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia
 • Case study

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

dr Krzysztof Świeszczak – wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 

dr hab. Arkadiusz Kustra

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School

senior konsultant/ wykładowca

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z tematów: zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu. Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu i planowania finansowego.

Doktor nauk technicznych. Adiunkt na AGH i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Konsultant ds. rozwiązań w zakresie controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie Polontex w Częstochowie, kierownik ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA. Doradca ekonomiczny rady nadzorczej firmy Trapez Carbo Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego oraz uprawnienia głównego księgowego.

 

Beata Bartoszewska – senior trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener.
Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania podmiotami gospodarczymi, budowy biznesplanów przedsięwzięć dla MSP, a także zarządzania zasobami ludzkimi – budowa zespołu, komunikacja, analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowuje projekty doradcze z wykorzystywania źródeł finansowania, w tym pomocowych, a także w zakresie procedur wnioskowania o zewnętrzne środki oraz procedur dotyczących zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 22-23 wrzesień 2022
Online 25-26 sierpień 2022
Online 21-22 lipiec 2022
Online 23-24 czerwiec 2022
Online 26-27 maj 2022
Online 4-5 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego odebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!