Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//seminarium/finanse-dla-niefinansistow-poziom-ii-75550-id14655

Informacje o seminarium

IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Seminaria

Opis seminarium

Informacje podstawowe o seminarium:

Cele seminarium:

Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do podejmowania efektywnych decyzji

Zaznajomienie uczestników szkolenia z wpływem procesów decyzyjnych na sytuację finansową i płynność przedsiębiorstwa

Przekazanie wiedzy z analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa

Pokazanie, jak zarządzać płynnością finansową w czasie kryzysu

Poznanie zasad oceny projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania

Zaznajomienie z technikami prognozowania budżetu i kosztów oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Seminarium skierowane jest do:

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

Program seminarium:

I. SESJA  1. DZIEŃ

1. Zarządzanie płynnością finansową

 • Płynność finansowa w przedsiębiorstwie jako podstawowy cel krótkoterminowy w finansach przedsiębiorstw
 • Płynność finansowa a równowaga finansowa
 • Płynność w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Strategie płynności finansowej w przedsiębiorstwie
 • Metody wskaźnikowe oceny płynności
 • Badanie powiązań pomiędzy kapitałem obrotowym i zapotrzebowaniem na kapitał
 • Analiza dynamicznego ujęcia płynności na podstawie wpływów i wydatków w cash flow,
 • Płynność finansowa a zarządzanie cyklem operacyjnym w przedsiębiorstwie
 • Metody optymalizacji aktywów bieżących (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe)
 • Optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania o charakterze nieodsetkowym (kredyty kupieckie) i odsetkowym (kredyty bankowe)

2. Zarządzanie kosztami i rentownością

 • Powstawanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie
 • Kryteria podziału i systematyzacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych
 • Ewidencja kosztów w rachunkowości
 • Koszty na potrzeby decyzyjne
 • Rachunki kosztów
 • Kalkulacje kosztów i ceny transferowe jako podstawa wyceny powiązań międzywydziałowych
 • Sprawozdawcze i niesprawozdawcze formy prezentacji informacji kosztowych
 • Decentralizacja przedsiębiorstwa na potrzeby budżetowania
 • Budżetowanie kosztów – istota i formy tworzenia budżetów
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich, pośrednich i ogólnych
 • Analiza odchyleń jako forma kontroli realizacji budżetów

3. Ustalanie prognoz finansowych krótkoterminowych – przykład

 • Budżetowanie kosztów działalności podsta
 • Budżetowanie przychodów w przedsiębiorstwie
 • wowej, pomocniczej i kosztów ogólnych
 • Budżet bilansu
 • Budżet rachunku zysków i strat
 • Budżet przepływów finansowych operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych

I. SESJA 2. DZIEŃ

1. Analiza opłacalności i zarządzanie efektywnością projektów inwestycyjnych

 • Realizacja projektów inwestycyjnych jako element finansów długookresowych
 • Rodzaje projektów inwestycyjnych
 • Kapitalizacja i dyskontowanie jako techniki szacowania zmian wartości pieniądza w czasie wykorzystywane w modelach oceny projektów inwestycyjnych
 • Metody oceny opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych
 • Metody dynamiczne oceny inwestycji
 • Szacowanie przepływów finansowych w projektach inwestycyjnych
 • Szacowanie kosztów kapitałów do dyskontowania przepływów (WACC – średnioważony koszta kapitałów),
 • Szacowanie okresu prognozy i wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
 • Uwzględnianie i analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych
 • Przykłady oceny projektów inwestycyjnych

2. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel długoterminowy w finansach przedsiębiorstw

 • Istota wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy jako podstawowy cel strategicznego zarządzania
 • Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Czynniki kreowania wartości przedsiębiorstwa w obszarach materialnych i niematerialnych
 • Zarządzanie marżami operacyjnymi
 • Inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe
 • Optymalizacja kosztów kapitałów przedsiębiorstwa
 • Efektywność opodatkowania zysków kapitałowych
 • Metody realizacji wartości przez interesariuszy
 • Metody oceny kreowania wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy (np. EVA)
 • Wielowymiarowe systemy oceny oparte na obszarach materialnych i niematerialnych (np. BSC)
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia
 • Case study

Informacje o prelegentach:

dr Krzysztof Świeszczak – wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

dr hab. Arkadiusz Kustra

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School

senior konsultant/ wykładowca

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z tematów: zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu. Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu i planowania finansowego.

Doktor nauk technicznych. Adiunkt na AGH i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Konsultant ds. rozwiązań w zakresie controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie Polontex w Częstochowie, kierownik ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA. Doradca ekonomiczny rady nadzorczej firmy Trapez Carbo Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego oraz uprawnienia głównego księgowego.

Maciej Jakaczyński – senior trener

Ukończył studia wyższe w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany jest do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada dyplom MBA Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesota (USA).

Zorientowany na cele menedżer (10 lat+), prowadzący zespoły wsparcia sprzedaży i rozwoju produktów finansowych (B2B i B2C). Nadzorował duże projekty pozyskiwania finansowania i restrukturyzacji finansowej na krajowym i międzynarodowych rynkach finansowych (ECM, DCM) dla banku i domu maklerskiego. Rozwijał sieć dystrybucji produktów inwestycyjnych (ABS) na rynku HNWI. Uruchamiał i zarządzał spółkami celowymi (SPV, TFI). Doradzał SME w doborze finansowania angel & venture capital i ekspansji na rynki zagraniczne (usługi profesjonalne, finansowe, service-based Internet portals’, cargo lotniczy). Obecnie zaangażowany we wsparcie przedsiębiorców, uruchamiających nowe projekty biznesowe, w zakresie optymalizacji modelu biznesowego i dopasowania produktu do docelowego rynku & klienta (doradztwo, szkolenia)

Od pierwszych lat pracy zawodowej prowadził szkolenia z tematyki regulacyjnej i finansowej. Najpierw dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, potem dla mikroprzedsiębiorców, menedżerów MŚP i klientów korporacyjnych z zakresu strategicznego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W kolejnych latach zaangażowany był (jako zarejestrowany konsultant PARP-u) m.in. w realizację szkoleń w ramach pilotażowego programu PARP-u dot. podstaw zarządzania finansami. Przygotowywał i prowadził również szkolenia w formie webcast’ów z zakresu modelowania biznesowego i płynności finansowej przedsiębiorstwa. Generalnie, spojrzenie, jakie przekazuje na swoich szkoleniach finansowych i w ich zawartości merytorycznej jest spojrzeniem z pozycji inwestora i menedżera. W swoim podejściu stara się maksymalnie szybko angażować uczestników i, z reguły, 70-80% czasu oddanego jest na pracę w grupach na konkretnych przykładach.

Beata Bartoszewska – senior trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener.
Specjalizuje się m. in. w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania podmiotami gospodarczymi, budowy biznesplanów przedsięwzięć dla MSP, a także zarządzania zasobami ludzkimi – budowa zespołu, komunikacja, analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowuje projekty doradcze z wykorzystywania źródeł finansowania, w tym pomocowych, a także w zakresie procedur wnioskowania o zewnętrzne środki oraz procedur dotyczących zamówień publicznych.

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1500 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.


Wydarzenie: Finanse dla niefinansistów, poziom II