Kursy i szkolenia controlling: kontroler finansowy, specjalista ds. controllingu...

 • Znajdź kurs controllingu online lub stacjonarne szkolenie controlling
 • Poznaj program zajęć, prelegentów oraz cennik uczestnictwa
 • Wyślij zgłoszenie wypełniając formularz online!
szkolenia controlling

Szkolenia controlling: 11

 • już od 2 085 zł
2 085 zł
 • już od 2 450 zł
2 450 zł
 • już od 9 980 zł
9 980 zł
 • już od 1 570 zł
1 570 zł
 • już od 1 995 zł
1 995 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 1 050 zł
1 050 zł
 • już od 960 zł
960 zł
Artykuł

Controlling: szkolenie controlling, kurs controlling finansowy, personalny...

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest wyzwaniem, którego waga rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości i stopnia skomplikowania organizacji. Pewne jest jedno: aby przedsiębiorstwo funkcjonowało sprawnie i wykorzystało w pełni swój potencjał, potrzebna jest sprawna i przemyślana organizacja jego działania. Dlatego tak ważne jest opracowanie sprawnego systemu zarządzania, w którym decyzje i działania są podejmowane w oparciu o rzetelną wiedzę. Wiedzę o wielu procesach zachodzących w przedsiębiorstwie dostarczyć może sprawnie działający controlling. Poznaj szkolenia controlling oraz kursy kontrolingu: finansowego, personalnego, zarządczego...

Spis treści

 1. Czym jest controlling?
 2. Jaką rolę odgrywa controlling w przedsiębiorstwie?
 3. Rodzaje controllingu
 4. Kurs controllingu online, szkolenie controlling
 5. Gdzie znaleźć szkolenia controlling i kursy controllingu?
 6. Kontroler finansowy
 7. Kurs kontroler finansowy
Czym jest controlling?

Choć controlling (kontroling) pojawił się w świecie polskiego biznesu całkiem niedawno, w zachodnim świecie jest znany już od wielu lat. Korzeni tego pojęcia można szukać z jednej strony w USA, i to już w końcach XIX wieku, a z drugiej w Niemczech, gdzie ta funkcja zarządcza zaczęła się pojawiać już w latach 60. XX wieku. Co to jest controlling? Trudno o jednoznaczną definicję – zwłaszcza, że samo pojęcie i jego zastosowanie zostały wypracowane przez świat biznesu, a nie nauki. Mimo to, najczęściej controlling jest postrzegany jako pomocnicza funkcja zarządcza w przedsiębiorstwie, której zadaniem jest zapewnianie wsparcia dla operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją.

Controlling obejmuje wiele aspektów związanych z działaniem przedsiębiorstwa, a kluczowymi są:

 • planowanie,
 • dyspozycja środkami i zasobami,
 • kontrola,
 • analiza danych,
 • zasilanie organizacji w informacje.

Zadaniem osób odpowiedzialnych za controlling jest dostarczenie kadrze zarządzającej narzędzi, danych oraz metod działania, które zwiększą efektywność osiągania celów operacyjnych i strategicznych. Można zatem powiedzieć, że ta funkcja pomocnicza działa na granicy między zarządzaniem a kontrolą, ale czerpie też pełnymi garściami z analizy biznesowej i finansowej.

Jaką rolę odgrywa controlling w przedsiębiorstwie?

Na początek najważniejsze: controlling nie jest tym samym co kontrola lub audyt wewnętrzny. Choć dotyka często podobnych obszarów działalności, polega na stałym monitorowaniu sposobu funkcjonowania organizacji, a nie wyrywkowym badaniu jej efektywności. Zadaniem kontrolera jest nieustanne gromadzenie informacji o działalności firmy – zarówno tych stricte finansowych, jak i związanych z działalnością operacyjną – ich przetwarzanie i analiza tak, aby proces podejmowania kolejnych decyzji przyniósł jeszcze bardziej pożądane efekty. Monitoring jest prowadzony dwiema metodami:

 • sprzężenia zwrotnego – a zatem porównania wartości uzyskanych z planowanymi, z uwzględnieniem analizy odchyleń,
 • sprzężenia wyprzedzającego – polegającego na przewidywaniu wyników przyszłych działań na temat pozyskanych danych.
Rodzaje controllingu

Jak pokazuje powyższy opis, controlling to szeroka dziedzina – zwłaszcza, gdy jest prowadzony w organizacji o bardzo złożonej strukturze, która działa na szeroką skalę. Dlatego można wymienić określone rodzaje controllingu – z uwagi na szczebel zarządzania, zakres działania czy obszar funkcyjny.

Najpopularniejszy jest podział na controlling strategiczny i controlling operacyjny, ale wyróżniamy również m.in.: controlling marketingowy (zajmujący się analizą osiąganych w marketingu KPI, kontrolą wydatkowania budżetów na media itp.), controlling sprzedażowy (koncentrujący się na wynikach procesów handlowych i analizą ich efektywności), controlling finansowy i podatkowy zajmujące się zapewnieniem poprawności funkcjonowania procesów w księgowości i obszarze podatków, które bez odpowiednich procedur narażone są na wysokie ryzyko błędów i kosztownych konsekwencji tych błędów (np. kar skarbowych, wyłudzeń…), controlling logistyki, controlling personalny itp.

Controlling strategiczny koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu budowania długofalowej strategii przedsiębiorstwa. Celem jego prowadzenia jest zabezpieczenie na lata pozycji przedsiębiorstwa na rynku i zapewnienie mu stabilnego rozwoju w wieloletniej perspektywie. Z uwagi na ten „wizjonerski” charakter, controlling strategiczny:

 • koncentruje się na celach jakościowych, a nie ilościowych,
 • wyznacza słabo strukturyzowane zadania – raczej ogólniejszy zarys niż pełen detali plan,
 • determinuje kierunek zmian w organizacji, które pozwolą zminimalizować ryzyko pojawienia się sytuacji kryzysowej.

Horyzont czasowy, jaki obejmuje taka strategia zazwyczaj wynosi minimum 3 lata lub więcej.

Controlling operacyjny koncentruje się na bieżących działaniach przedsiębiorstwa i zadaniach realizowanych w krótkiej perspektywie czasu. Jego cel to podtrzymanie obecnej rentowności przedsiębiorstwa oraz jego płynności finansowej i efektywności funkcjonowania na rynku. Dlatego:

 • koncentruje się na celach ilościowych – takich, które mogą być precyzyjnie ujęte i poddane analizie,
 • jest zorientowany na wnętrze przedsiębiorstwa, a nie jego otoczenie biznesowe,
 • ma w centrum zainteresowania kwestie finansowe – skupia się na przychodach, rozchodach, wpływach, kosztach oraz zyskowności podejmowanych działań.

Tu horyzont czasowy jest zazwyczaj krótki – np. kwartał czy rok. Czasem jednak controlling operacyjny obejmuje okres nawet do 3 lat.

Można również wyróżnić controlling z podziałem na obszar działania – np. zaopatrzeniowy, produkcyjny, sprzedażowy, badań i rozwoju, marketingowy, projektu i wiele innych jego odmian. To, w jakiej postaci ta funkcja pomocnicza zostanie wdrożona w przedsiębiorstwie, zależy od specyfiki jego działania oraz od decyzji strategicznych podjętych przez zarząd.

Kurs controllingu online, szkolenie controlling

Decyzję o rodzaju wdrażanego controllingu w przedsiębiorstwie można podjąć przy wsparciu ekspertów – np. z niezależnej firmy konsultingowej bądź poprzez odpowiednie szkolenia controlling i kursy controllingu pozwalające wdrożyć funkcje controllingowe w poszczególnych jednostkach biznesowych. Szkolenia takie powinny koncentrować się na rozwoju świadomości kadry zarządzającej i pracowników co do celu istnienia procesów controllingu (np. unikanie nieefektywności, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności, ciągła poprawa i doskonalenie procesów…), poznaniu zasad jego prowadzenia oraz narzędzi usprawniających codzienne funkcje kontrolne.

Niezwykle ważne jest, aby szkolenia z zakresu controllingu obejmowały nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne wdrożenie do realiów danej firmy. Przedstawienie w trakcie szkolenia na praktycznych i rzeczywistych przykładach jakie korzyści są możliwe do osiągnięcia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracowników, często będzie decydujące dla skutecznego rozwoju funkcji controllingowych w przedsiębiorstwie. Niebagatelne będzie również zaangażowanie kadry menedżerskiej i zarządu w proces zarządzania zmianą, ponieważ każda kontrola z założenia budzi lęk i obawy osób poddanych funkcjom kontrolnym. Jej zasadniczym celem jest jednak usprawnienie działania firmy, a nie ocena pracowników.

Gdzie znaleźć szkolenia controlling i kursy controllingu?

Nadchodzące szkolenia controlling, kursy controllingu online oraz stacjonarne znaleźć można na górze strony. Na stronie zebraliśmy szkolenia z controllingu marketingowego, szkolenia controlling i finanse, controlling procesów biznesowych, controlling personalny, a także szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowisku specjalista ds. controllingu (specjalista ds. kontrolingu). Szkolenia controlling i kursy z kontrolingu dostępne są zarówno dla użytkowników zaawansowanych, jak i od podstaw. Wśród popularnych tematów kursów znajdziemy między innymi:

 • kurs controlling od podstaw,
 • zastosowanie programu MS Excel w controllingu,
 • systemy ERP wspierające zarządzanie i controlling,
 • controlling wartości (VBC) i systemy performance measurement (KPI),
 • planowanie i controlling inwestycji,
 • kursy specjalistów i dyrektorów controllingu, szkolenie specjalista ds. kontrolingu,
 • budżetowanie, controlling i rachunkowość zarządcza,
 • controlling menedżerski,
 • tworzenie planów kontroli,
 • controling finansowy, controlling personalny, controlling produkcji,
 • kursy kontroler finansowy, szkolenia dla kontrolerów finansowych.

Znaczna część szkoleń z controllingu realizowana jest stacjonarnie, głównie w miastach takich jak Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Bydgoszcz czy Poznań. Coraz częściej kursy controllingu oraz kursy dla specjalistów ds. kontrolingu organizowane są też online - zajęcia w trakcie takiego kursu realizowane są na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej. Wszystkie oferty szkoleń, warsztatów, webinarów i kursów opublikowane na naszej stronie zawierają informacje o programie zajęć oraz cenach kursu czy szkolenia. Rejestracja możliwa jest online, za pośrednictwem bezpłatnego formularza rejestracji. Życzymy udanych szkoleń z controllingu!

Kontroler finansowy

Kontroler finansowy (często nazywany również: kontroler, specjalista ds. kontrolingu, mendżer ds. kontroli finansowej...) to osoba odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi aspektami finansowymi przedsiębiorstwa. Jest to kluczowe stanowisko w strukturze organizacyjnej większości firm. Do głównych zadań kontrolera finansowego należą:

 1. Raportowanie finansowe: kontroler jest odpowiedzialny za przygotowywanie sprawozdań finansowych, które dostarczają kluczowych informacji o kondycji finansowej firmy, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne.

 2. Analiza i prognozowanie: kontroler analizuje dane finansowe, identyfikuje trendy i dokonuje prognoz na przyszłość, pomagając firmie podejmować świadome decyzje.

 3. Budżetowanie: kontroler finansowy czuwa nad procesem budżetowania, pomagając w ustalaniu celów finansowych i monitorowaniu postępów w ich realizacji.

 4. Nadzór nad księgowością: specjalista ds. controllingu zapewnia, że procesy księgowe są przestrzegane, a zapisy finansowe są dokładne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawnymi.

 5. Zarządzanie ryzykiem: kontroler ocenia i zarządza ryzykiem finansowym, takim jak zmienność stóp procentowych, kursów walut czy innych czynników wpływających na wyniki finansowe firmy.

 6. Optymalizacja podatkowa: pomaga firmie zrozumieć i optymalizować zobowiązania podatkowe.

 7. Współpraca z innymi działami: kontroler finansowy często współpracuje z innymi działami w firmie (np. zakupy, sprzedaż, HR), dostarczając im analiz finansowych lub pomagając w podejmowaniu decyzji związanych z finansami.

 8. Zarządzanie zespołem: w większych organizacjach kontroler może nadzorować zespół specjalistów finansowych i księgowych.

 9. Wsparcie dla zarządu: dostarcza informacji i analiz potrzebnych do podejmowania decyzji strategicznych przez zarząd firmy.

Chcąc być skutecznym kontrolerem finansowym, osoba ta musi posiadać dogłębną wiedzę z zakresu księgowości, finansów oraz analizy biznesowej. Ponadto wymaga się od niej umiejętności analitycznych, zdolności do myślenia strategicznego oraz komunikowania się z różnymi działami w organizacji.

Kurs kontroler finansowy

Kurs kontrolera finansowego to program szkoleniowy skierowany do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania funkcji kontrolera finansowego w organizacji. Może być on kierowany do:

 1. Specjalistów z działu finansów i księgowości, którzy chcą awansować na wyższe stanowiska.
 2. Osób planujących zmienić karierę i wejść w świat finansów.
 3. Właścicieli firm lub menedżerów, którzy chcą zrozumieć aspekty finansowe swojego biznesu.
 4. Studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych, którzy chcą specjalizować się w kontroli finansowej.

Program kursu może różnić się w zależności od organizatora i poziomu zaawansowania. Najczęściej omawiane zagadnienia to:

 1. Podstawy księgowości: rozumienie podstawowych zasad rachunkowości i interpretacja sprawozdań finansowych.
 2. Analiza finansowa: narzędzia do analizy bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i wskaźników finansowych.
 3. Budżetowanie i prognozowanie: jak tworzyć, analizować i monitorować budżety.
 4. Zarządzanie kosztami: metody identyfikacji, analizy i optymalizacji kosztów w organizacji.
 5. Zarządzanie kapitałem obrotowym: zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami.
 6. Zarządzanie ryzykiem finansowym: ochrona przed ryzykami związanymi z kursami walut, stopami procentowymi itp.
 7. Zrozumienie przepisów podatkowych: podstawy planowania podatkowego i zrozumienie przepisów podatkowych mających wpływ na działalność firmy.
 8. Kontrola wewnętrzna: tworzenie i monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej w organizacji.
 9. Komunikacja i prezentacja danych finansowych: umiejętności przekazywania informacji finansowych w sposób jasny i zrozumiały dla różnych odbiorców.

Udział w kursie kontrolera finansowego jest wartościowy z kilku powodów:

 1. Rozwój zawodowy: uzyskanie kwalifikacji kontrolera finansowego może otworzyć drzwi do awansu lub nowych możliwości kariery.
 2. Rozwój osobisty: zdobycie głębokiej wiedzy z zakresu finansów umożliwia lepsze zarządzanie własnymi finansami i inwestycjami.
 3. Konkurencyjność na rynku pracy: w dzisiejszym środowisku biznesowym umiejętności finansowe są bardzo cenione przez pracodawców.
 4. Zastosowanie w praktyce: kursy często łączą teorię z praktyką, dając uczestnikom narzędzia, które można od razu zastosować w miejscu pracy.

Jeśli rozważasz udział w takim kursie, warto dokładnie przeanalizować program szkolenia, sprawdzić opinie na temat organizatora oraz ustalić, czy program jest akredytowany przez odpowiednie instytucje branżowe.

Controlling: szkolenie controlling, kurs controlling finansowy, personalny...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Controlling: szkolenia i kursy

Dowiedz się jak działa baza szkoleń i kursów poświęconych controllingowi.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

W naszej bazie kursów, warsztatów i szkoleń staraliśmy się zebrać jak najwięcej ofert wydarzeń dotyczących controllingu, aby ułatwić Ci znalezienie najlepiej dopasowanej do Twoich potrzeb oferty, poznanie programu zajęć, cen i rejestrację na wybrane szkolenie, warsztat lub kurs.

To bardzo proste, wystarczy że wypełnisz formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej wybierając jaki termin szkolenia lub kursu Cię interesuje. Formularz trafia natychmiast do organizatora szkolenia, który skontaktuje się z Tobą żeby potwierdzić rejestrację oraz przekazać informacje organizacyjne (płatności, dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych...).

Dostarczamy informacje o wszelkiego typu wydarzeniach merytorycznych z controllingu, dlatego możesz wybierać spośród między innymi:
- szkoleń online prowadzonych na żywo,
- kursów online w formie e-learning (sam decydujesz o tempie i czasie realizacji programu kursu),
- szkoleń stacjonarnych,
- konferencji, kongresów, webinarów i warsztatów poświęconych controllingowi.
Szkolenie controlling, kurs controlling

Otrzymuj powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie controlling lub kurs controllingu!