Kursy, szkolenia i warsztaty z controllingu z całej Polski!

 • Poznaj szeroką ofertę szkoleń i kursów z controllingu organizowanych w całej Polsce
 • Znajdź kurs bądź szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb
 • Wyślij zgłoszenie wypełniając formularz online!
 • Poznaj szeroką ofertę szkoleń i kursów z controllingu organizowanych w całej Polsce
 • Znajdź kurs bądź szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb
 • Wyślij zgłoszenie wypełniając formularz online!
Przewiń stronę

126

już od 3250 PLN
 • Warszawa, 19 - 20 lipca 2021
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
 • Warszawa, 08 - 09 czerwca 2021
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
 • Warszawa, 29 marca - 20 lipca 2021
 • już od 5900 PLN
już od 5900 PLN
 • Warszawa, 26 kwietnia - 09 lipca 2021
 • już od 5100 PLN
już od 5100 PLN
 • Warszawa, 18 - 19 marca 2021
 • już od 2900 PLN
już od 2900 PLN
Artykuł

Controlling

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest wyzwaniem, którego waga rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości i stopnia skomplikowania organizacji. Pewne jest jedno: aby przedsiębiorstwo funkcjonowało sprawnie i wykorzystało w pełni swój potencjał, potrzebna jest sprawna i przemyślana organizacja jego działania. Dlatego tak ważne jest opracowanie sprawnego systemu zarządzania, w którym decyzje i działania są podejmowane w oparciu o rzetelną wiedzę. Sprzyja temu controlling. Czym właściwie jest i jak go wykorzystać?

Czym jest controlling?

Choć controlling pojawił się w świecie polskiego biznesu całkiem niedawno, w zachodnim świecie jest znany już od kilku stuleci. Korzeni tego pojęcia można szukać z jednej strony w USA, i to już w końcach XIX wieku, a z drugiej w Niemczech, gdzie ta funkcja zarządcza zaczęła się pojawiać już w latach 60. XX wieku.

Czym jest controlling? Trudno o jednoznaczną definicję – zwłaszcza, że samo pojęcie i jego zastosowanie zostały wypracowane przez świat biznesu, a nie nauki. Mimo to, najczęściej jest on postrzegany jako pomocnicza funkcja zarządcza w przedsiębiorstwie, funkcjonująca jako wsparcie dla operacyjnego i strategicznego zarządzania nim.

Controlling obejmuje wiele aspektów związanych z działaniem przedsiębiorstwa, a kluczowymi są:
 • planowanie,
 • dyspozycja środkami i zasobami,
 • kontrola,
 • analiza danych,
 • zasilanie organizacji w informacje.
Zadaniem osób odpowiedzialnych za controlling jest dostarczenie kadrze zarządzającej narzędzi, danych oraz metod działania, które zwiększą efektywność osiągania celów operacyjnych i strategicznych. Można zatem powiedzieć, że ta funkcja pomocnicza działa na granicy między zarządzaniem a kontrolą.

Jaką rolę odgrywa controlling w przedsiębiorstwie?

Na początek najważniejsze: controlling nie jest tym samym co kontrola lub audyt wewnętrzny. Choć dotyka często podobnych obszarów działalności, polega na stałym monitorowaniu sposobu funkcjonowania organizacji, a nie wyrywkowym badaniu jej efektywności.

Zadaniem kontrolera jest nieustanne gromadzenie informacji o działalności firmy – zarówno tych stricte finansowych, jak i związanych z działalnością operacyjną – ich przetwarzanie i analiza tak, aby proces podejmowania kolejnych decyzji przyniósł jeszcze bardziej pożądane efekty.

Monitoring jest prowadzony dwiema metodami:
 • sprzężenia zwrotnego – a zatem porównania wartości uzyskanych z planowanymi, z uwzględnieniem analizy odchyleń,
 • sprzężenia wyprzedzającego – polegającego na przewidywaniu wyników przyszłych działań na temat pozyskanych danych.

Rodzaje controllingu

Jak pokazuje powyższy opis, controlling to szeroka dziedzina – zwłaszcza, gdy jest prowadzony w organizacji o bardzo złożonej strukturze, która działa na szeroką skalę. Dlatego można wymienić określone rodzaje controllingu – z uwagi na szczebel zarządzania, zakres działania czy obszar funkcyjny.

Najpopularniejszy jest podział na controlling strategiczny i controlling operacyjny, ale wyróżniamy również m.in.: controlling marketingowy (zajmujący się analizą osiąganych w marketingu KPI, kontrolą wydatkowania budżetów na media itp.), controlling sprzedażowy (koncentrujący się na wynikach procesów handlowych i analizą ich efektywności), controlling finansowy i podatkowy zajmujące się zapewnieniem poprawności funkcjonowania procesów w księgowości i obszarze podatków, które bez odpowiednich procedur narażone są na wysokie ryzyko błędów i kosztownych konsekwencji tych błędów (np. kar skarbowych, wyłudzeń…) itp.

Controlling strategiczny koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu budowania długofalowej strategii przedsiębiorstwa. Celem jego prowadzenia jest zabezpieczenie na lata pozycji przedsiębiorstwa na rynku i zapewnienie mu stabilnego rozwoju w wieloletniej perspektywie. Z uwagi na ten „wizjonerski” charakter, controlling strategiczny:
 • koncentruje się na celach jakościowych, a nie ilościowych,
 • wyznacza słabo strukturyzowane zadania – raczej ogólniejszy zarys niż pełen detali plan,
 • determinuje kierunek zmian w organizacji, które pozwolą zminimalizować ryzyko pojawienia się sytuacji kryzysowej.
Horyzont czasowy, jaki obejmuje taka strategia zazwyczaj wynosi minimum 3 lata lub więcej.

Controlling operacyjny koncentruje się na bieżących działaniach przedsiębiorstwa i zadaniach realizowanych w krótkiej perspektywie czasu. Jego cel to podtrzymanie obecnej rentowności przedsiębiorstwa oraz jego płynności finansowej i efektywności funkcjonowania na rynku. Dlatego:
 • koncentruje się na celach ilościowych – takich, które mogą być precyzyjnie ujęte i poddane analizie,
 • jest zorientowany na wnętrze przedsiębiorstwa, a nie jego otoczenie biznesowe,
 • ma w centrum zainteresowania kwestie finansowe – skupia się na przychodach, rozchodach, wpływach, kosztach oraz zyskowności podejmowanych działań.
Tu horyzont czasowy jest zazwyczaj krótki – np. kwartał czy rok. Czasem jednak controlling operacyjny obejmuje okres nawet do 3 lat.

Można również wyróżnić controlling z podziałem na obszar działania – np. zaopatrzeniowy, produkcyjny, sprzedażowy, badań i rozwoju, marketingowy, projektu i wiele innych jego odmian. To, w jakiej postaci ta funkcja pomocnicza zostanie wdrożona w przedsiębiorstwie, zależy od specyfiki jego działania oraz od decyzji strategicznych podjętych przez zarząd.

Szkolenia z controllingu

Decyzję o rodzaju wdrażanego controllingu w przedsiębiorstwie można podjąć przy wsparciu ekspertów – np. z niezależnej firmy konsultingowej bądź poprzez odpowiednie szkolenia i kursy pozwalające wdrożyć funkcje controllingowe w poszczególnych jednostkach biznesowych. Szkolenia takie powinny koncentrować się na rozwoju świadomości kadry zarządzającej i pracowników co do celu istnienia procesów controllingu (np. unikanie nieefektywności, zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności, ciągła poprawa i doskonalenie procesów…), poznaniu zasad jego prowadzenia oraz narzędzi usprawniających codzienne funkcje kontrolne.

Niezwykle ważne jest, aby szkolenia takie obejmowały nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne wdrożenie do realiów danej firmy. Przedstawienie w trakcie szkolenia na praktycznych i rzeczywistych przykładach jakie korzyści są możliwe do osiągnięcia, zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracowników, często będzie decydujące dla skutecznego rozwoju funkcji controllingowych w przedsiębiorstwie. Niebagatelne będzie również zaangażowanie kadry menedżerskiej i zarządu w proces zarządzania zmianą, ponieważ każda kontrola z założenia budzi lęk i obawy osób poddanych funkcjom kontrolnym. Jej zasadniczym celem jest jednak usprawnienie działania firmy, a nie ocena pracowników.

Szkolenia z controllingu znajdą Państwo między innymi na górze strony, ale również na stronach poświęconych poszczególnym rodzajom szkoleń controllingowych: szkolenia controlling marketingowy, szkolenia controlling finansowy, controlling procesów biznesowych.
 
Controlling