Szkolenia ESG i CSR: zrównoważony i odpowiedzialny społecznie biznes!

 • Zapoznaj się z ofertą wydarzeń merytorycznych dotyczących ESG i CSR
 • Poznaj ich program, prelegentów, terminy i ceny
 • Zarejestruj się na wybrane wydarzenie przez Internet
ESG

Szkolenia ESG, CSR: 26

 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 790 zł
790 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 290 zł
1 290 zł
 • już od 1 790 zł
1 790 zł
 • już od 2 201 zł
2 201 zł
 • już od 2 490 zł
2 490 zł
 • już od 1 990 zł
1 990 zł
 • już od 3 200 zł
3 200 zł
 • już od 2 750 zł
2 750 zł
 • już od 2 300 zł
2 300 zł
 • już od 2 490 zł
2 490 zł
1 980 zł
 • już od 990 zł
990 zł
Artykuł

ESG i CSR: zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna biznesu!

Współczesne przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem równoważenia celów ekonomicznych z troską o społeczeństwo i środowisko naturalne. Wraz z narastającą świadomością społeczną i potrzebą zrównoważonego rozwoju, dwie kluczowe koncepcje nabierają coraz większego znaczenia: ESG (Środowisko, Społeczność, Zarządzanie) i CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Te dwie kluczowe strategie mają na celu transformację sposobu, w jaki przedsiębiorstwa funkcjonują, odchodząc od tradycyjnych modeli opartych wyłącznie na zyskach na rzecz podejścia bardziej holistycznego i społecznie odpowiedzialnego.

ESG i CSR stają się nieodłącznymi elementami strategii biznesowych, definiując nowoczesne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym artykule zajmiemy się głębszym zrozumieniem tych dwóch kluczowych koncepcji, ich wzajemnym powiązaniem oraz wpływem na kształtowanie zrównoważonego rozwoju. Prześledzimy, jak firmy, dążąc do osiągnięcia sukcesu finansowego, jednocześnie pełnią rolę społecznych obywateli, dbając o ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną i etyczne standardy zarządzania. ESG i CSR stają się fundamentem nowoczesnego biznesu, a ich skuteczna implementacja może przyczynić się do tworzenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego świata.

Co to jest ESG?

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance, co można przetłumaczyć jako Środowisko, Społeczność i Zarządzanie. Termin ten odnosi się do trzech kluczowych obszarów, które inwestorzy, firmy i inne organizacje biorą pod uwagę, oceniając zrównoważoność i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa. Oto krótkie omówienie każdego z tych trzech składników:

 1. Środowisko (Environmental): Odnosi się do działań firmy związanych z ochroną środowiska. To może obejmować redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, zarządzanie i gospodarkę odpadami, czy inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska.

 2. Społeczność (Social): Dotyczy relacji firmy z pracownikami, klientami, dostawcami i społecznością lokalną. Firmy zorientowane na ESG zazwyczaj stawiają na rozwój społeczny, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, równości płacowej, różnorodności, czy też etycznego zaopatrzenia.

 3. Zarządzanie (Governance): Obejmuje strukturę zarządzania w firmie oraz zasady etyki biznesu. To sprawiedliwe i przejrzyste zarządzanie, uczciwe praktyki korporacyjne, odpowiedzialność zarządu, a także przeciwdziałanie korupcji.

ESG staje się coraz bardziej istotne w biznesie i finansach, ponieważ inwestorzy zaczynają zdawać sobie sprawę, że długoterminowy sukces finansowy firmy jest ściśle powiązany z jej zdolnością do zarządzania kwestiami związanymi z ochroną środowiska, społecznością i etycznym zarządzaniem. Firmy, które skutecznie integrują te elementy w swoją strategię, są często postrzegane jako bardziej zrównoważone i przyjazne społecznie, co może przyczynić się do zwiększenia ich wartości rynkowej.

Co to jest CSR?

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to koncepcja, według której firmy powinny brać pod uwagę wpływ swoich działań na społeczeństwo oraz środowisko, a także działać w sposób zrównoważony i etyczny. CSR zakłada, że firmy powinny przekraczać tradycyjne cele biznesowe, takie jak maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy, i uwzględniać szersze interesy społeczne.

Główne obszary działalności społecznej odpowiedzialności biznesu obejmują:

 1. Środowisko: Firmy dążą do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zrównoważone praktyki, efektywne wykorzystanie zasobów, redukcję emisji gazów cieplarnianych i inicjatywy proekologiczne.

 2. Społeczność: Firmy angażują się w projekty społeczne i inicjatywy, aby przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnych. Mogą to być działania związane z edukacją, zdrowiem, mieszkalnictwem, czy wsparciem organizacji charytatywnych.

 3. Pracownicy: Firmy starają się tworzyć korzystne warunki pracy, promować równość płacową, wspierać rozwój zawodowy pracowników, zapewniać bezpieczeństwo pracy oraz stawiać na różnorodność i integrację.

 4. Dostawcy i łańcuch dostaw: Firmy podejmują działania mające na celu promowanie etycznych standardów wśród dostawców, eliminowanie pracy dzieci, poprawę warunków pracy itp.

 5. Etyka w biznesie: Firmy dążą do prowadzenia działalności zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, unikania korupcji, transparentności w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji.

 6. Zarządzanie: Firmy, które praktykują CSR, starają się wprowadzać zasady dobrego zarządzania, skupiając się na uczciwości, przejrzystości, odpowiedzialności zarządu i udziale akcjonariuszy.

Podsumowując, społeczna odpowiedzialność biznesu to podejście, w którym firmy kierują swoją uwagę nie tylko na aspekty ekonomiczne, ale także na społeczne i środowiskowe. Dążą do tworzenia wartości nie tylko dla swoich akcjonariuszy, ale również dla społeczeństwa jako całości i przyszłych pokoleń.

Jakie korzyści mogą odnieść przedsiębiorstwa wdrażając strategię ESG oraz strategię CSR?

Wdrażanie strategii ESG (Środowisko, Społeczność, Zarządzanie) oraz strategii CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) przynosi przedsiębiorstwom szereg korzyści, zarówno z perspektywy biznesowej, jak i społecznej. Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę?

Korzyści Biznesowe:

 1. Zwiększenie Wartości Rynkowej: Firma identyfikująca się z wartościami ESG i CSR często staje się bardziej atrakcyjna dla inwestorów, co może przekładać się na wzrost wartości rynkowej i zaufania ze strony akcjonariuszy.

 2. Zwiększenie Efektywności Operacyjnej: Działania związane z ochroną środowiska mogą prowadzić do efektywniejszego wykorzystywania zasobów, redukcji kosztów energetycznych i operacyjnych.

 3. Innowacje i Konkurencyjność: Dążenie do zrównoważonego rozwoju często stymuluje innowacje. Firmy, które wprowadzają nowe, bardziej ekologiczne technologie czy produkty, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

 4. Zarządzanie Ryzykiem: Skoncentrowanie się na aspektach ESG pozwala firmie identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzaniem, co może zmniejszyć prawdopodobieństwo kryzysów reputacyjnych.

 5. Atrakcyjność dla Konsumentów: Świadomi konsumenci coraz częściej preferują firmy, które promują zrównoważony rozwój, etyczne praktyki i społeczną odpowiedzialność. To może przekładać się na lojalność klientów.

Korzyści Społeczne:

 1. Podnoszenie Standardów Pracy: Wdrażanie CSR może skutkować poprawą warunków pracy, zapewnieniem równości płacowej i promowaniem zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

 2. Wsparcie Dla Społeczności Lokalnych: Poprzez inwestycje w lokalne społeczności, edukację czy zdrowie, firmy mogą pełnić rolę partnera społecznego, przyczyniając się do rozwoju regionów, w których działają.

 3. Promowanie Równości Społecznej: Firmy realizujące strategie CSR często podejmują wysiłki na rzecz promowania różnorodności, eliminacji dyskryminacji i wspierania równości społecznej.

 4. Uczestnictwo w Rozwoju Społeczeństwa: Firmy zaangażowane w CSR stają się aktywnymi uczestnikami w rozwoju społeczeństwa, wspierając organizacje charytatywne, projekty edukacyjne i inicjatywy społeczne.

W sumie, przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrażają strategie ESG i CSR, nie tylko przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa i ochrony środowiska, ale także budują trwałe fundamenty swojego sukcesu biznesowego. Skupienie na zrównoważonym rozwoju staje się coraz bardziej integralną częścią strategii długoterminowego wzrostu i przetrwania na konkurencyjnym rynku.

Jak wdrażać strategie ESG i CSR w organizacji?

Wdrażanie strategii ESG (Środowisko, Społeczność, Zarządzanie) i CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) wymaga zaangażowania całej organizacji oraz zintegrowanego podejścia do zrównoważonego zarządzania. Oto kilka konkretnych kroków, które organizacja może podjąć, aby skutecznie wdrożyć te strategie:

 • Ocena Stanu Obecnego: Przeprowadź kompleksową analizę ESG, czyli tego jak organizacja wpływa na środowisko, społeczność i aspekty zarządzania. Zleć również audyt społecznej odpowiedzialności biznesu, identyfikując aktualne praktyki i obszary do ulepszenia.
 • Zdefiniowanie Celów i Wyzwań: Wspólnie z zespołem zarządzającym zidentyfikuj priorytety związane z ESG i CSR, dostosowane do specyfiki branży i wartości organizacji.
 • Zbuduj Zaangażowanie Wewnętrzne: Organizuj szkolenia dla pracowników i menedżerów dotyczące znaczenia ESG i CSR, prezentując korzyści i cele. Stwórz też kampanie wewnętrzne, które promują świadomość zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.
 • Powołaj Zespoły ds. ESG i CSR: Utwórz zespół odpowiedzialny za wdrażanie i monitorowanie strategii ESG i CSR. Zapewnij, aby w zespole były reprezentowane różne działy, co pomaga w lepszym zrozumieniu i uwzględnieniu potrzeb całej organizacji.
 • Zadbaj o Rozwój Strategii i Polityk: Zdefiniuj jasne polityki, cele i wskaźniki związane z ESG i CSR, dostosowane do specyfiki organizacji. Określ konkretne kroki, które organizacja podejmie, aby osiągnąć założone cele.
 • Zintegrowane Zarządzanie: Wprowadź zrównoważone praktyki do kluczowych procesów biznesowych, takich jak zarządzanie projektami, zakupami czy rozwojem produktów. Nie mogą one nie uwzględniać na co dzień celów określonych w strategii ESG i CSR.
 • Zapewnij Komunikację Zewnętrzną: Rozwijaj i publikuj coroczne raporty dotyczące postępów w zakresie ESG, dostarczając przejrzystych informacji dla interesariuszy. Aktywnie komunikuj zaangażowanie organizacji w działania związane z odpowiedzialnością społeczną, budując pozytywny wizerunek.
 • Współpracuj z Interesariuszami: Zorganizuj regularne spotkania i konsultacje z interesariuszami, aby zrozumieć ich oczekiwania i uwzględnić je w strategii. Zachęcaj do badań i rozwoju związanego z zrównoważonymi technologiami i praktykami w branży.
 • Monitoruj Postępy: Opracuj wskaźniki wydajności kluczowe (KPIs) do monitorowania postępów w realizacji celów ESG i CSR. Przeprowadzaj regularne ewaluacje skuteczności strategii i dostosuj ją w miarę potrzeb.

Wdrażanie strategii ESG i CSR to proces długotrwały, wymagający zaangażowania wszystkich szczebli organizacji. Kluczowe jest podejście holistyczne, integrujące zrównoważone praktyki w codzienną działalność firmy.

Szkolenia ESG

Szkolenie ESG (Środowisko, Społeczność, Zarządzanie) to program edukacyjny skoncentrowany na kwestiach związanych z zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest skierowane do różnych grup interesariuszy, w tym pracowników, menedżerów, kadry zarządzającej, a także inwestorów, przedsiębiorców i specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju. Celem szkolenia ESG jest zazwyczaj podniesienie świadomości i zrozumienia zagadnień związanych z ESG oraz umożliwienie uczestnikom skutecznego wdrażania praktyk zrównoważonych w swoich dziedzinach pracy.

Zagadnienia Poruszane Podczas Szkolenia ESG:

 1. Podstawy ESG:

  • Definicje i znaczenie ESG.
  • Kluczowe obszary związane z ESG: środowisko, społeczność, zarządzanie.
 2. Wpływ Biznesu na Środowisko:

  • Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.
  • Praktyki związane z odnawialnymi źródłami energii.
 3. Aspekty Społeczne Odpowiedzialności:

  • Równość płacowa i warunki pracy.
  • Działania na rzecz społeczności lokalnych.
  • Programy wsparcia dla pracowników.
 4. Zarządzanie i Etyka Biznesu:

  • Zasady dobrego zarządzania.
  • Unikanie korupcji i praktyki etyczne.
  • Wpływ zarządzania na ESG.
 5. Raportowanie i Komunikacja ESG:

  • Tworzenie raportów ESG.
  • Komunikacja społeczna i zewnętrzna.
  • Współpraca z interesariuszami.
 6. Wdrażanie Strategii ESG:

  • Planowanie i implementacja działań zgodnych z zasadami ESG.
  • Integracja ESG w strategię biznesową.
  • Monitorowanie i ocena skuteczności działań.

Korzyści z Uczestnictwa w Szkoleniu ESG:

 1. Zwiększenie Świadomości: Uczestnicy zdobywają głębsze zrozumienie kluczowych zagadnień związanych z zrównoważonym rozwojem, co pozwala im podejmować bardziej przemyślane decyzje.

 2. Umiejętność Wdrażania Praktyk Zrównoważonych: Szkolenie dostarcza praktycznych narzędzi i strategii, które uczestnicy mogą zastosować w swojej codziennej pracy dla promowania zrównoważonego rozwoju.

 3. Zdolność do Raportowania ESG: Uczestnicy uczą się, jak zbierać, analizować i prezentować dane związane z ESG, co jest istotne dla raportowania i komunikacji z interesariuszami.

 4. Kreowanie Kultury Zrównoważonego Rozwoju: Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do promowania kultury zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach i społecznościach.

 5. Przygotowanie do Wyzwań Przyszłości: Zrozumienie ESG staje się coraz bardziej istotne w biznesie. Szkolenie przygotowuje uczestników do wyzwań związanych z zrównoważonym rozwojem, co może przekładać się na konkurencyjność na rynku pracy i biznesową.

W rezultacie, uczestnictwo w szkoleniu ESG nie tylko poszerza wiedzę, ale także umożliwia praktyczne stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w działaniach zawodowych, co przyczynia się do bardziej zrównoważonego, społecznie odpowiedzialnego i etycznego podejścia do biznesu.

Kurs CSR

Kurs CSR (Corporate Social Responsibility) to podobny program edukacyjny, który koncentruje się na kwestiach związanych z Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Jego celem jest  dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego wdrażania praktyk związanych z odpowiedzialnością społeczną w organizacjach.

Zagadnienia Poruszane Podczas Kursu CSR:

 1. Podstawy CSR:

  • Definicje i znaczenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • Historia i ewolucja koncepcji CSR.
 2. Wpływ Biznesu na Społeczeństwo:

  • Etyczne praktyki biznesowe.
  • Równość płacowa i prawa pracownicze.
  • Wpływ na lokalne społeczności.
 3. Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem:

  • Zrównoważone praktyki biznesowe.
  • Efektywne wykorzystanie zasobów.
  • Ochrona środowiska naturalnego.
 4. Wewnętrzne Aspekty CSR:

  • Kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
  • Zwiększanie zaangażowania pracowników w inicjatywy CSR.
 5. Komunikacja i Raportowanie CSR:

  • Tworzenie transparentnych raportów CSR.
  • Komunikacja z interesariuszami.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 6. Etyka Biznesu i Zarządzanie Ryzykiem:

  • Unikanie praktyk nieetycznych.
  • Zarządzanie ryzykiem związanym z CSR.
  • Działania w przypadku naruszeń etycznych.
 7. Wpływ Inwestycji na CSR:

  • Rola inwestorów w promowaniu CSR.
  • Zrównoważone inwestycje.
  • Integracja ESG w proces inwestycyjny.
 8. Praktyczne Studia Przypadków i Analizy:

  • Analiza przypadków organizacji wdrażających skuteczne strategie CSR.
  • Praktyczne studia dotyczące wyzwań i sukcesów w zakresie CSR.

Korzyści z Uczestnictwa w Kursie CSR:

Kurs CSR dostarcza uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat koncepcji, trendów i praktyk związanych z Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Uczestnicy zdobywają też praktyczne umiejętności niezbędne do wdrażania strategii CSR w swojej organizacji. Kurs pomaga wreszcie uczestnikom w rozwijaniu umiejętności skutecznej komunikacji z interesariuszami w kontekście CSR. W rezultacie uczestnictwo w kursie CSR nie tylko poszerza wiedzę uczestników na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także dostarcza narzędzi i umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania tym obszarem w organizacji.

ESG i CSR: zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna biznesu!
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenie ESG

Dowiedz się kto i dlaczego powinien przejść szkolenie ESG oraz ile trwają i kosztują szkolenia ESG.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

Szkolenie ESG może być korzystne dla wielu osób w organizacji. Szkolenie podstawowe pozwala na zrozumienie kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i korporacyjną. Znajomość ESG pomaga to nie tylko w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ale także w budowaniu długotrwałych relacji z interesariuszami i osiąganiu sukcesu biznesowego. Szczególną grupą, która powinna przejść szkolenia dotyczące ESG są tzw. specjaliści ds. raportowania ESG.

Specjalista ds. raportowania ESG jest osobą odpowiedzialną za gromadzenie, analizę i prezentację informacji dotyczących działań przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Jego praca jest jednym z kluczowych elementów wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i zapewniania transparentności w zakresie ESG. Szkolenie ESG pozwala zrozumieć kompleksowość tematyki ESG i jej znaczenie dla organizacji. Specjalista ds. raportowania ESG musi mieć głęboką wiedzę na temat standardów raportowania ESG, międzynarodowych wytycznych oraz aktualnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Szkolenie umożliwia mu poszerzenie tej wiedzy oraz nabycie umiejętności w interpretacji danych i komunikacji wyników. Szkolenie ESG pomaga specjaliście ds. raportowania zrozumieć specyficzne wymagania i oczekiwania interesariuszy wobec raportów ESG, a także lepiej zrozumieć procesy zarządzania danymi oraz narzędzia i technologie wspomagające gromadzenie i analizę danych ESG.

Koszt szkolenia ESG uzależniony jest od wielu czynników, w tym czasu trwania zajęć i omawianego w ich trakcie zakresu. Jednodniowe szkolenia podstawowe kosztują od kilkuset złotych. Dwudniowe szkolenia skierowane do osób chcących podjąć pracę w roli specjalisty ds. raportowania ESG to koszt od 1 500 do nawet 3 000 zł. Wyższą cenę mają zwłaszcza szkolenia certyfikowane, które kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu zawodowego w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu.
Szkolenie ESG, kurs CSR

Zostaw swój e-mail, aby być na bieżąco z nowymi szkoleniami i konferencjami poświęconymi ESG i CSR.

Artykuły

Wiedza dla biznesu

Czym jest ESG i jak wpływa na działalność firm i organizacji?
14 lutego 2024
Czym jest ESG i jak wpływa na działalność firm i organizacji?

Termin ESG stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej dyskutowanych w świecie biznesu oraz administracji publicznej. Warto dowiedzieć się czym jest ESG, jak wypływa na biznes, jak wyznaczać i raportować spełnienie celów ESG.

Czytaj więcej
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?
4 czerwca 2024
Jak zakup followersów na Instagramie może przyczynić się do sukcesu Twojego konta?

Zakup followersów na Instagramie to coraz popularniejsza strategia wśród osób pragnących szybko zwiększyć swoją widoczność na tej platformie. Czy warto to robić?

Czytaj więcej
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!
5 maja 2022
Co to jest compliance, czyli compliance po polsku!

Sprawdź co oznacza słowo compliance, jakie są zadania compliance oraz kto zobowiązany jest wdrożyć system compliance w celu zapewnienia, że przedsiębiorstwo, instytucja lub organizacja prowadzą działalność zgodnie z prawem.

Czytaj więcej
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?
4 czerwca 2024
Psychologia w biznesie – studia I stopnia. Kto powinien się na nie zapisać?

Relacje interpersonalne odgrywają ogromną rolę w życiu prywatnym i w biznesie. Studia Psychologia w biznesie pozwalają zbudować kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania.

Czytaj więcej