Główny księgowy: baza szkoleń i kursów dla głównych księgowych!

 • Zapoznaj się z ofertą szkoleń oraz kursów dla głównych księgowych
 • Podnieś swoje umiejętności w zakresie księgowości
 • Zarejestruj się na wybrany kurs lub szkolenie online!
szkolenia główny księgowy

Szkolenia główny księgowy: 46

Artykuł

Główny księgowy

Prowadzenie rachunkowości w organizacji – a zwłaszcza w średniej lub dużej firmie rozliczającej się w ramach pełnej księgowości – to poważne wyzwanie. Nawet niewielki błąd może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe. Dlatego odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg finansowych jest powierzana ekspertowi o odpowiednich kwalifikacjach. Jest nim główny księgowy. Czym dokładnie się zajmuje? Jaka jest jego odpowiedzialność prawna? Jakie kwalifikacje należy zdobyć, aby pełnić tę funkcję? Oto najważniejsze informacje.

Jakie zadania pełni główny księgowy?
Główny księgowy jest osobą, która znajduje się na jednym z najwyższych stanowisk w przedsiębiorstwie, często obok dyrektora finansowego jest to najważniejsze stanowisko w działach finansów. Wszystko dlatego, że spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność związana z prawidłową księgowością, często zarządzaniem budżetem firmy, cash flow itp.

Warto pamiętać, że do jego zadań należą m.in.:
 • prowadzenie nadzoru nad sprawami finansowymi i księgowymi organizacji, często uzupełnione o kontrolę nad kwestiami administracyjnymi,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami – m.in. Ustawą o rachunkowości, IFRS czy US GAAP (w zależności od tego, czy firma działa wyłącznie na polskim, czy również na międzynarodowym rynku),
 • nadzór nad kontami firmowymi oraz opracowanie ich planu w zgodzie z zasadami controllingu i prawem podatkowym oraz Ustawą o rachunkowości,
 • potwierdzanie sald z kontrahentami,
 • prowadzenie ksiąg firmy,
 • rozliczanie inwentaryzacji aktywów należących do organizacji,
 • kontrola prawidłowości obiegu dokumentów finansowych,
 • sporządzanie wewnętrznych sprawozdań finansowych – np. dla wspólników czy akcjonariuszy,
 • reprezentacja firmy przed instytucjami takimi jak GUS, ZUS, US czy NBP,
 • nadzorowanie rozliczeń podatkowych organizacji,
 • merytoryczne oraz organizacyjne zarządzanie działem księgowości.
Już ta krótka lista pokazuje, jak szeroki jest zakres kompetencji, a co za tym idzie – odpowiedzialności głównego księgowego.
Jaka jest odpowiedzialność prawna głównego księgowego?
Kwestie odpowiedzialności prawnej za wykonywanie obowiązków związanych z rachunkowością. zostały opisane dokładnie w art. 4 ust. 5, art. 76a-76c Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056. Z przepisów wynika, że ponosi ją kierownik jednostki (a zatem np. zarząd, określeni członkowie zarządu lub właściciel firmy niemającej osobowości prawnej – w zależności od specyfiki działalności firmy). Jeżeli jednak główny księgowy przejmie na siebie obowiązek odpowiedzialności prawnej za prowadzoną działalność w obszarze rachunkowości w formie pisemnej – spoczywa ona właśnie na nim. Wszystko zależy zatem od specyfiki funkcjonowania organizacji i przyjętej przez nią polityki finansowej.
Główny księgowy – regulacje prawne
Zasadniczo, zawód głównego księgowego nie należy do grupy zawodów regulowanych. Nie istnieją zatem wymogi formalne, które musi spełnić osoba chcąca pełnić tę funkcję w organizacji. Niemniej jednak, od tej zasady istnieje wyjątek. Mowa o funkcji głównego księgowego w instytucjach publicznych, a więc np. spółkach Skarbu Państwa czy jednostkach administracyjnych. Osoby chcące pełnić takie stanowisko obowiązują podobne wymogi jak specjalistów chcących prowadzić biuro rachunkowe. Zgodnie z art. 45 ust. 1-2 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), główny księgowy w takiej organizacji musi:
 • mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub krajów należących do EFTA (o ile przepisy organizacji nie wymagają od niego obywatelstwa polskiego),
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
 • nie być osobą skazaną za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, wiarygodności dokumentów oraz przestępstwo skarbowe,
 • mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (ukończyć studia ekonomiczne i mieć 3-letnią praktykę, ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i mieć 6-letnie doświadczenie lub być wpisana na listę biegłych rezydentów albo mieć świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenie ksiąg rachunkowych / certyfikat księgowy).
Spełnienie tych warunków musi również zostać potwierdzone pisemnie.

Należy również podkreślić, że poza wymogami formalnymi obowiązującymi w specjalnych przypadkach, główny księgowy powinien:
 • na bieżąco podnosić kwalifikacje w kontekście zmian w przepisach podatkowych i dotyczących rachunkowości,
 • dobrze znać specyfikę branży, w której działa organizacja,
 • wykazywać się zdolnościami menadżerskimi, przywódczymi, jak również wysoką odpornością na stres, kompetencjami analitycznymi oraz związanymi z efektywną organizacją pracy.
Dzięki temu może on wykonywać swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami.
Główny księgowy