Instytucje kultury a PZP - jak, zgodnie z najnowszymi przepisami i specyfiką branży, prowadzić postępowania i realizować umowy.

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji związanych z działalnością kulturową.

Podczas szkolenia ekspert omówi najważniejsze bieżące problemy występujące w tej branży i pokaże sposoby ich rozwiązywania oraz przedstawi zgodnie z najnowszymi przepisami i specyfiką branży, prowadzić postępowania i realizować umowy.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się min. o:

 • zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z,
 • wyborze trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury,
 • specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań - różnice w zakresie zawartości tych dokumentów
 • i wiele wiecęj.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do pracowników instytucji kultury.

Program szkolenia

 I. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł:

 • Wymagania przy zamówieniach współfinansowanych ze środków unijnych;
 • Weryfikacja przesłanek wykluczenia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 • Ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • Sprawozdawczość.

2. Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

 • Jak należy rozumieć pojęcie „działalność kulturalna” i „działalność archiwalna”?
 • Kiedy zamówienia nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności?
 • Dodatkowe wymagania narzucone ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu; Zasady obowiązujące przy udzielaniu tego rodzaju zamówień; Zastrzeżenie udostępniania informacji związanych z zamówieniem; Informacja o udzieleniu zamówienia.

II.  Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

1. Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?
2. Ustalenie wartości zamówienia

 • Co to są podobne dostawy?
 • Zasady agregowania zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
 • Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.

3. Sporządzenie dokumentów zamówienia:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia czy Opis Potrzeb i Wymagań - różnice w zakresie zawartości tych dokumentów;
 • Wyjaśnienia SWZ – kiedy są konieczne, jak liczyć terminy obowiązujące przy tej czynności, dlaczego wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany SWZ czy też wyjaśnienie motywów wymagań zamawiającego może pozostać bez rozpatrzenia;
 • Zmiany SWZ – kiedy są dopuszczalne, na co zwrócić uwagę i o czym trzeba pamiętać.

4. Warunki podmiotowe:

 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w ustawie PZP i ustawie sankcyjnej;
 • Sposób oceny występowania podstaw wykluczenia – model prosty, pośredni i unijny;
 • Dodatkowe warunki zakazujące udzielania zamówień wynikające z rozporządzenia rady (ue) 833/2014 : Dlaczego unijnego zakazu udziału rosyjskich wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne nie należy mylić z przesłankami wykluczenia?; Czy rozporządzenie dotyczy również zamówień prowadzonych w procedurze krajowej, a współfinansowanych ze środków unijnych?; Jak stosować unijne warunki sankcyjne w praktyce?
 • Warunki udziału w postępowaniu określane przez Zamawiającego:

5. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Spełniający warunek uczciwej konkurencji – czy wystarczającym byłby opis gwarantujący udział chociaż dwóm wykonawcom?
 • Czy niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania?
 • Użycie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia – kiedy jest dopuszczalne bez zastrzeżeń, a kiedy po spełnieniu określonych warunków?
 • Udowodnienie równoważności – czym jest równoważność, jakie środki jej dowodzą, na jakim etapie postępowania muszą być złożone i czy wykonawca może powołać się na rozwiązania równoważne realizując umowę?
 • Przedmiotowe środki dowodowe – żądanie, składanie i uzupełnianie.

6. Kryteria oceny ofert

 • Czy sposób oceny w ramach przyjętej metodologii może mieć charakter subiektywny?
 • Kryteria uwzględniające cele społeczne;
 • Kryterium doświadczenie osób – kiedy jest zgodne z ustawą, jak weryfikować daną informację, jeżeli służy zarówno ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak i kryteriów oceny ofert, aby uniknąć nieporozumień proceduralnych związanych z możliwością uzupełnienia i wyjaśnienia obu rodzajów dokumentów;
 • Dlaczego zamawiający musi umieć uzasadnić wagi kryteriów oceny ofert?
 • Dlaczego nie warto przyjmować kryteriów oceny ofert na siłę - mit o zakazie stosowania najniżej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert?

III. Wybór trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury

1. Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:

 • Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety;
 • Zamówienie bez negocjacji;
 • Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 • Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.

2. Przetarg nieograniczony:

 • Terminy ustawowe;
 • Procedura odwrócona;
 • „pułapki” procedury, które mogą wyjść podczas kontroli.

3. Zamówienie z wolnej ręki:

 • Omówienie wybranych przesłanek stosowania wolnej ręki mogących mieć zastosowanie w instytucjach kultury;
 • Przebieg postępowania krok po kroku;
 • Wymagane dokumenty i sposób ich przekazania.

IV. Umowy w zamówieniach publicznych

1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?

 1. Co to są zmiany istotne?
 2. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
 3. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 4. Zmiany niskowartościowe;
 5. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
 6. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
 7. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
 8. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
 9. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
 10. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne? 
 11. Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 12. Konieczność określenia wysokości maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy? 
 13. Relacja pomiędzy art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r., a art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – czy powołanie się na art. 48 wymaga publikacji w BZP lub przekazania UPUE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!