Kurs ABC dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówienia publicznego

O szkoleniu

Nasze szkolenie zagwarantuje Ci aktualną wiedzę prawno-zawodową, eliminując ryzyko naruszeń prawa.
Dowiesz się, jak zoptymalizować procesy związane z zamówieniami publicznymi, a także lepiej zrozumiesz specyfikę
zamówień publicznych.

Zdobądź praktyczną wiedzę, która pomoże Ci sprawnie zarządzać każdym etapem postępowania.

Kto powinien wziąć udział?

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi przepisami? Chcesz skutecznie oceniać oferty?
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to ten kurs jest dla Ciebie.

Program szkolenia

I. KOMU MOŻNA POWIERZYĆ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU CZYLI KONFLIKT INTERESÓW I NIEKARALNOŚĆ W STOSUNKU DO OSÓB PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Co to jest konflikt interesów?
 2. Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 3. Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów;
 4. Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)

II. CZYNNOŚCI WYKONYWANE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH

1. Ustalenie wartości zamówienia:

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 3. Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego;
 4. Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych;
 5. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 6. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

2. Wyjaśnienie i zmiana SWZ

 1. Kiedy mamy do czynienia z wyjaśnieniem SWZ?
 2. Terminy ustawowe;
 3. Obowiązki podczas udzielenia wyjaśnień;
 4. Zmiana SWZ – kiedy jest możliwa i jak ją przeprowadzić skutecznie?

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia;
 2. Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia:

- Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?

- Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:

 • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
 • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?

- Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?

- Czy mając ważną gwarancję na urządzenie mogę kupić konkretny produkt aby jej nie stracić?

 1. Wymagania naruszające zasadę uczciwej konkurencji,
 2. Obowiązek podania przyczyn niedokonania podziału zamówienia na części,
 3. Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane.
 4. Przedmiotowe środki dowodowe w tym:
  - Czy przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu w sytuacji gdy zamawiający przewidywał taką procedurę w dokumentach zamówienia, a środek ten został złożony wraz z ofertą i jest kompletny, ale jego treść nie potwierdza zgodności - oferowanego zamówienia z wymaganiami?
  - Równoważny przedmiotowy środek dowodowy – czy SWZ musi taki dopuszczać, a zamawiający jest zobligowany opisać kryteria jakie musi on spełniać?
  - Tłumaczenie przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego w języku obcym – czy jest integralną częścią dokumentu i tym samym nie podlega procedurze uzupełnień?
  - Przedmiotowy środek dowodowy żądany wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – czy rozwiązanie takie jest dopuszczalne, czy stanowi może wadę postępowania?

4. Badanie i ocena ofert

 1. Za co odpowiadają osoby merytoryczne podczas badania złożonych ofert.
 2.  Na czym polega czynność badania ofert, w tym:

- Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia;,

- W jaki sposób zapisy SWZ wpływają na późniejszą możliwość „ratowania” ofert.

- Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?

 1. Przesłanki odrzucenia ofert, w tym:

- Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?
- Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:

 • Co to jest rażąco niska cena?
 • Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
 • Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
 • Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
 • Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

- Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
 • Jak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
 • Składanie ofert „na słupa”.

5. Unieważnienie postępowania:

 1. Przesłanki obligatoryjne
 2. Przesłanki fakultatywne.

III. DODATKOWE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LUB PRZY UDZIALE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH

1. Analiza potrzeb i wymagań,

2. Ogłoszenie o wykonaniu umowy,

3. Raport z realizacji umowy,

IV. UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

1. Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?

2. Co to są zmiany istotne?

3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;

4. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?

5. Zmiany niskowartościowe;

6. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy

 1. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
 2. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
 3. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
 4. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
 5. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne? 
 6. Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
 7. Konieczność określenia wysokości maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Oferta specjalna 2S
szkolenie VOD 50% taniej
1 649
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!