Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/nowa-ustawa-prawo-zamowien-publicznych-analiza-porownawcza-obecnych-i-nowych-przepisow-71634-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów


  ID szkolenia: 71634
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  HOTEL MERCURE
  bd.
  Toruń
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo!

Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Program szkolenia:

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – dlaczego potrzebne są zmiany? Cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.
II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.
• obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych ( wymagana zawartość, zasady publikacji)
• procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
2. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy PZP - nowy obowiązek Zamawiającego
3. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
• koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
• zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
• zasady efektywności.
4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
• Podstawy szacowania wartości zamówień
• Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
• Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych
5. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
• SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
6. Ocena podmiotowa wykonawców:
• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
• składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
• zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
• nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy PZP
• powyżej progu:
o ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
o uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
o nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
o nowe terminy związania z ofertą
• Poniżej progu:
o zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
o nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
o możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
o uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE)
III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
• brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
• ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
• nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
• otwarcie ofert po zmianach
• nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
3. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości
IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne
1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• określenie nowej zasady kształtowania umów
• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
• określenie obowiązkowych postanowień umownych;
• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
• wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
3. Obowiązek sporządzenia raportu
V. Środki ochrony prawnej
1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:
• przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;
3. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym
4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
• wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

Informacje o prelegentach:

ŁUKASZ CZABAN
Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990.00 zł + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa, certyfikat uczestnictwa.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

Wydarzenie: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów