Szkolenie

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów

O szkoleniu

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo!

Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych.

Program szkolenia

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – dlaczego potrzebne są zmiany? Cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.
II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.
• obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych ( wymagana zawartość, zasady publikacji)
• procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
2. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy PZP - nowy obowiązek Zamawiającego
3. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
• koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
• zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
• zasady efektywności.
4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
• Podstawy szacowania wartości zamówień
• Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
• Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych
5. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
• SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
6. Ocena podmiotowa wykonawców:
• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
• składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
• zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
• nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy PZP
• powyżej progu:
o ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
o uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
o nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
o nowe terminy związania z ofertą
• Poniżej progu:
o zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
o nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
o możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
o uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE)
III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP
1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
• brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
• ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
• nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
• otwarcie ofert po zmianach
• nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
3. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości
IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne
1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• określenie nowej zasady kształtowania umów
• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
• określenie obowiązkowych postanowień umownych;
• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
• wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
3. Obowiązek sporządzenia raportu
V. Środki ochrony prawnej
1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:
• przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;
3. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym
4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
• wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
ŁUKASZ CZABAN
Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Gdzie i kiedy

Toruń 30 - 31 stycznia 2020
HOTEL MERCURE

Toruń

bd.

woj. kujawsko-pomorskie

Gdzie i kiedy

Łódź 30 - 31 stycznia 2020
HOTEL NOVOTEL

Łódź

bd.

woj. łódzkie

Gdzie i kiedy

Wrocław 28 - 29 stycznia 2020
HOTEL SCANDIC

Wrocław

bd.

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Szczecin 23 - 24 stycznia 2020
HOTEL NOVOTEL

Szczecin

bd.

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 23 - 24 stycznia 2020
CHOPIN VIENNA HOUSE

Kraków

bd.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 21 - 22 stycznia 2020
HOTEL RZESZÓW

Rzeszów

bd.

woj. podkarpackie

Zapisz się

Cena 1
cena za 1 os.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, lunch, przerwa kawowa, certyfikat uczestnictwa.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!