SKUTECZNA TELEWINDYKACJA – jak za pomocą rozmowy telefonicznej odzyskać należności?

O szkoleniu

- Poznanie psychologii dłużnika;
- Poznanie powodów niespłacania zobowiązań
- Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem.
- Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego przeprowadzania rozmów telefonicznych z nastawieniem na odzyskanie należności.
- Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnej korespondencji mailowej realizowanej w celu odzyskania należności
- Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

Rozdział I. – Wstęp
Rozdział II. – Psychologia dłużnika
1. Dłużnik jako człowiek
2. Piramida płatności
3. Typy dłużników
- Biedacy
- Fraudzi
- Gracze
4. Gry dłużników
Rozdział III - Rozpoznanie
Moduł mający uświadomić osobom windykującym, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie, pozyskanie informacji o dłużniku itd. W trakcie tego modułu uczestnicy nauczą się min.
1. Jak właściwie czytać zapisy umów
2. Jak sprawdzić kontrahenta
3. Jak ustalić numer telefonu, adres milowy dłużnika?
4. Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem
Rozdział IV – Nagrywanie rozmów
Prawne aspekty nagrywania rozmów telefonicznych.
Rozdział V – Proces windykacji
Skondensowana wiedza praktyczna na temat windykacji za pomocą telefonu i/lub maila, w trakcie której zostaną poruszone min następujące tematy:
1. Kiedy zacząć windykować
2. Procedury
3. Wybór drogi kontaktu
4. Jak rozmawiać? Pierwszy kontakt z dłużnikiem
5. Rola pytań w rozmowie windykacyjnej
6. Negocjacje
7. Antymanipulacja.
8. Zagrożenie sankcjami
9. Konsekwencja
10. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
11. Uznanie długu
12. Przerwanie biegu przedawnienia
13. Ugoda oraz 777 KPC
14. Prawidłowe przetwarzanie informacji.
15. Błędy podczas windykacji – humorystycznie o „wpadkach” windykatorów i dłużników.
Rozdział VI – Trudny dłużnik
1. Kontr natarcie ze strony dłużnika.
2. Umiejętność kontrolowania emocji i zachowania spokoju w rozmowie windykacyjnej
3. Groźby
- Pojęcie groźby bezprawnej
- Groźba zawiadomienia organów ścigania
- Groźba zawiadomienia mediów
- Groźba zawiadomienia kontrahentów
- Grożenie znajomościami
4. Wyzwiska kierowane pod adresem windykatora
5. Stalking jako broń dłużnika
6. Najczęściej popełniane przestępstwa przez dłużników
- Fałszerstwo
- Przestępstwa przeciwko wierzycielom
Rozdział VII – Ujawnienie zadłużenia
Sposób na legalne ujawnienie zadłużenia bez narażania się na Ustawę o ochronie danych osobowych.
Rozdział VIII – Zajęcia praktyczne.

Czas trwania

3 dni; około 18 godz.dyd.

Prelegenci

Licen­cjo­no­wany pry­watny detek­tyw spe­cja­li­zu­jący się w śledz­twach gospo­dar­czych oraz tre­ner szko­leń z zakresu win­dy­ka­cji, prawa, bez­pie­czeń­stwa biz­nesu, mani­pu­la­cji jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nych szko­leń z zakresu kontr-­ob­ser­wa­cji i kontr-­in­wi­gi­la­cji prze­zna­czo­nych dla agen­tów ochrony VIP (Close Pro­tec­tion).
Doradca i kon­sul­tant, pro­wa­dził wiele trud­nych nego­cja­cji biz­ne­so­wych pomię­dzy fir­mami zna­nymi z pierw­szych stron gazet. Wła­ści­ciel Biura Prawno —Detek­ty­wi­stycz­nego. Od lat zawo­dowo związany z win­dy­ka­cją. Prze­szedł prak­tycz­nie wszyst­kie etapy win­dy­ka­cji od call-cen­ter, aż po czuwa­nie nad należ­no­ściami i bez­pie­czeń­stwem hol­dingu spółek kapi­ta­ło­wych. Autor publikacji prasowych na temat Stalkingu

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przeslłnie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!