SKUTECZNE ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI ZA POMOCĄ TELEFONU.

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- Poznanie psychologii dłużnika;
- Poznanie powodów nie spłacania zobowiązań;
- Zapoznanie z metodami prowadzenia kontaktu z dłużnikiem.
- Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego przeprowadzania rozmów telefonicznych z nastawieniem na odzyskanie należności.
- Przekazanie wiedzy z zakresu poprawnej korespondencji mailowej realizowanej w celu odzyskania należności.
- Przygotowanie osób odpowiedzialnych za windykację należności do wykonywania swoich obowiązków w sposób w pełni profesjonalny i skuteczny
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

WSTĘP
PSYCHOLOGIA DŁUŻNIKA
1. Dłużnik jako człowiek
2. Piramida płatności
3. Typy dłużników
- Biedacy
- Fraudzi
- Gracze
4. Gry dłużników
ROZPOZNANIE
Moduł mający uświadomić osobom windykującym, jak ważne jest wcześniejsze przygotowanie, pozyskanie informacji o dłużniku itd. W trakcie tego modułu uczestnicy nauczą się min.
1. Jak właściwie czytać zapisy umów
2. Jak sprawdzić kontrahenta
3. Jak ustalić numer telefonu, adres milowy dłużnika?
4. Jak przygotować się do rozmowy z dłużnikiem
NAGRYWANIE ROZMÓW
PROCES WINDYKACJI
Skondensowana wiedza praktyczna na temat windykacji za pomocą telefonu i/lub maila, w trakcie której zostaną poruszone min następujące tematy:
1. Kiedy zacząć windykować
2. Procedury
3. Wybór drogi kontaktu
4. Jak rozmawiać?
5. Negocjacje
6. Antymanipulacja.
7. Zagrożenie sankcjami
8. Konsekwencja
9. Wprowadzanie sankcji (plan, piramida)
10. Uznanie długu
11. Przerwanie biegu przedawnienia
12. Prawidłowe przetwarzanie informacji i ich archiwizacja (Outlook, Excel).
13. Błędy podczas windykacji – humorystycznie o „wpadkach” windykatorów i dłużników.
TRUDNY DŁUŻNIK
Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, jakie mogą zdarzyć się w pracy windykatora.
KONTR NATARCIE (groźby, wyzwiska, krytyka) – to na szczęście niewielki procent dłużników. Próbują zastraszyć, lub wręcz zastraszają kontrahentów. Bardzo częstą formą jest tutaj krytyka wszystkiego, straszenie mediami lub powoływanie się na „wpływowe znajomości”.
Ujawnienie zadłużenia
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Każdy uczestnik będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
Zostanie postawiony w sytuacji trudnej i będzie musiał, za pomocą zdobytej wiedzy, z niej wybrnąć.
Wszystko odbędzie się pod czujnym okiem trenera, po czym nastąpi omówienie sytuacji.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Licen­cjo­no­wany pry­watny detek­tyw spe­cja­li­zu­jący się w śledz­twach gospo­dar­czych oraz tre­ner szko­leń z zakresu win­dy­ka­cji, prawa, bez­pie­czeń­stwa biz­nesu, mani­pu­la­cji, jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nych szko­leń z zakresu kontr­ob­ser­wa­cji i kontr­in­wi­gi­la­cji prze­zna­czo­nych dla agen­tów ochrony VIP (Close Pro­tec­tion). Doradca i kon­sul­tant, pro­wa­dził wiele trud­nych nego­cja­cji biz­ne­so­wych pomię­dzy fir­mami zna­nymi z pierw­szych stron gazet.
Wła­ści­ciel Biura Prawno —Detek­ty­wi­stycz­nego. Od lat zawo­dowo zwią­zany z win­dy­ka­cją.
Prze­szedł prak­tycz­nie wszyst­kie etapy win­dy­ka­cji od call cen­ter, aż po czu­wa­nie nad należ­no­ściami i bez­pie­czeń­stwem hol­dingu spółek kapi­ta­ło­wych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 990
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyzywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!