Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich i zagranicznych rejestrów

O szkoleniu

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa przybierają wiele różnych form, jednak w dzisiejszym otoczeniu biznesowym mają często ścisłe powiązania finansowe, gospodarcze lub administracyjne z innymi przedsiębiorstwami. Relacje te sprawiają, że czasami trudno precyzyjnie wyznaczyć granicę między MŚP a większym przedsiębiorstwem. Szkolenie pomoże w ocenie tych kwestii w praktyce.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do ustalania oraz weryfikacji statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do praktycznego stosowania definicji MŚP.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie stanowi praktyczne narzędzie pomagające w samodzielnym określeniu statusu MŚP - tak, aby mieć możliwość uzyskania pełnego wsparcia ze środków publicznych.

Szkolenie wskazuje sposoby i przygotowuje uczestników do pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych przypadków.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą następujących zagadnień:

 • zdefiniowanie rynków właściwych i pokrewnych – stosowane kryteria,
 • ustalanie wielkości przedsiębiorstwa w kontekście zróżnicowanych form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.,
 • określanie powiązań oraz wskazówki, z jakich dokumentów można korzystać w czasie weryfikacji, aby potwierdzić status MŚP,
 • powiązania zagraniczne - dokumenty, o jakie należy prosić przy weryfikacji, co w przypadku dalszych powiązań,
 • powiązania gospodarcze - jak badać, czy są takie powiązania i jakie kryteria stosować, aby je stwierdzić.
Kto powinien wziąć udział?

Instytucje Zarządzające/Pośredniczące Programami Operacyjnymi, Przedsiębiorcy.

Program szkolenia

 1. Definicje przedsiębiorstwa w prawie o  przepisach odnoszących się do pomocy publicznej
 2. Relacja art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w odniesieniu do Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r.
 3. Określanie statusu przedsiębiorstwa – kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego oraz średniego przedsiębiorstwa: zasady określania danych finansowych, zasady ustalania liczby personelu
 4. Przedsiębiorstwa samodzielne, powiązane i partnerskie
 5. Zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 6. Powiązania kapitałowe, osobowe oraz gospodarcze, w tym pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwach
 7. Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, dokumenty oraz rejestry pomocne w ocenie powiązań – wpływ orzeczenie TSUE z 22 listopada 2022 r. na dostęp do danych nt. relacji pomiędzy przedsiębiorstwami
 8. Zagraniczne rejestry handlowe oraz rejestry beneficjentów rzeczywistych
 9. Definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego – rola PKD
 10. Ustalenie statusu przedsiębiorstwa w przypadku różnych podmiotów: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek osobowych i kapitałowych oraz osób fizycznych
 11. Postępowanie w odniesieniu do nowopowstałych przedsiębiorstw, w tym zakładanych przez inne przedsiębiorstwa
 12. Małe spółki o średniej kapitalizacji oraz spółki o średniej kapitalizacji w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1017
 13. Interpretacje Komisji Europejskiej i  UOKiK, wyroki sądów w sprawach związanych ze statusem MŚP
 14. Warsztaty praktyczne z  uczestnikami – badanie statusu MŚP na podstawie rzeczywistych przykładów
 15. Sesja pytań i odpowiedzi

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

WYKŁADOWCA I

Ekspert z zakresu pomocy publicznej z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2006-2008 Dyrektor Działu Pomocy Publicznej w Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. Obecnie samodzielny ekspert w zakresie pomocy publicznej. Przygotowywał opinie i analizy, m.in. bazując na orzecznictwie europejskim i decyzjach Komisji Europejskiej. Prowadzi szkolenia oraz usługi z doradztwa z zakresu pomocy publicznej udzielanej przy Regionalnych Programach Operacyjnych, PO KL, PO IŚ, PO IG, Norweskim Mechanizmie Finansowym, Inicjatywie JEREMIE oraz JESSICA, a także krajowych instrumentów wsparcia.

WYKŁADOWCA II

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem z zakresu pomocy publicznej. Zdobywał je w takich instytucjach, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Grupa Doradcza Sienna Sp. z .o.o. Obecnie samodzielny ekspert w zakresie pomocy publicznej. Doradzał Ministerstwu Rozwoju Regionalnego i PARP S.A. przy tworzeniu zasad pomocy publicznej w ZPORR, RPO, PO RPW, PO IG i PO KL. Posiada doświadczenie w obszarze praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych. Jest specjalistą pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, Instytucje Otoczenia Biznesu) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją Programów Regionalnych oraz Programów EWT INTERREG).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz współtworzył grupę roboczą ds. pomocy publicznej w programach regionalnych. Od kilku lat specjalizuje się w zagadnieniach pomocy publicznej na ochronę środowiska i energetykę (OZE, efektywność energetyczna, wysokosprawna kogeneracja, etc.) oraz zasadach udzielania pomocy w ramach instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe, poręczeniowe oraz kapitałowe).

Od 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej i wykłady na kilku kierunkach studiów podyplomowych z tego zakresu, skierowane przede wszystkim do kadr zarządzających i wdrażających krajowe i wspólnotowe instrumenty wsparcia (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BGK, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
940
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • przerwy kawowe
Zniżki grupowe:
 • 4.95% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 4.95% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 4.95% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 4.95% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!