Aktualne problemy sektora farmaceutycznego - prawne, logistyczne i technologiczne

O warsztatach

Problemy sektora farmaceutycznego są w tej chwili, w powszechnej opinii, najsilniej identyfikowane z wdrażaniem e-recept. To istotny problem i dlatego poświęcamy mu cały pierwszy blok tematyczny szkolenia. Tematem zamykającym agendę szkolenia będą projektowane regulacje dot. statusu zawodu farmaceuty i przewidywalne kontrowersje tej legislacji.
Szkolenie, w oczywisty sposób jest adresowane do właścicieli i pracowników aptek oraz farmaceutów szpitalnych. Tematyka może być również być interesująca dla przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i firm związanych z obrotem produktami zdrowotnymi jak również administracji publicznej zarządzającej procesami administracyjnymi leków.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie, w oczywisty sposób jest adresowane do właścicieli i pracowników aptek oraz farmaceutów szpitalnych. Tematyka może być również być interesująca dla przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i firm związanych z obrotem produktami zdrowotnymi jak również administracji publicznej zarządzającej procesami administracyjnymi leków.

Program warsztatu

E-recepty – problemy pierwszego okresu wdrażania reform:

 • Główne problemy związane z funkcjonowaniem e-recept.
 • Doświadczenia w funkcjonowaniu e-recept – perspektywa pacjentów, farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek/pielęgniarzy.
 • Główne wnioski i rekomendacje.

Dr hab. Agnieszka Kister

Refundacja leków – tryb, warunki i zasady:

 • koszyk świadczeń gwarantowanych – gdzie znajdują się leki,
 • wydatki na technologie lekowe i ich efektywność,
 • tryb uzyskania refundacji – wniosek i raport HTA:
  1. skuteczność kliniczna,
  2. efektywność kosztowa,
  3. analiza finansowa,
  4. ocena AOTMiT, negocjacje z KE.
 • kategoria odpłatności,
 • grupa limitowa i limit refundacyjny,
 • marże, ceny i odpłatność pacjenta,
 • przewidywane kierunki zmian.

Leszek Stabrawa
(Alphamed )

Najważniejsze założenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, który trafił do Sejmu:

 • najważniejsze uwagi do projektu składane w ramach konsultacji publicznych,
 • proces legislacyjny w Sejmie,
 • zasady wykonywania zawodu farmaceuty w świetlne projektu, w tym możliwość wykonywania zawodu przez farmaceutów z zagranicy,
 • farmaceuta szpitalny w kontekście przepisów projekty,
 • zmiana art. 34 projektu,
 • zawód technika farmaceutycznego jako zawód samodzielny?
 • analiza art. 19 projektu,
 • niezależność farmaceuty w ramach wykonywania zawodu, w tym analiza art. 35 projektu,
 • kierownik apteki ogólnodostępnej,
 • uwarunkowania i zasady wykonywania opieki farmaceutycznej, w tym analiza art. 36 projektu,
 • analiza art. 77 projektu, w tym karta rozwoju zawodowego,
 • farmaceutyczny egzamin weryfikacyjny,
 • funkcje, które nie powodują przerwania wykonywania zawodu farmaceuty,
 • kary za podszywanie się pod farmaceutę – analiza art. 81 projektu,
 • inne istotne zmiany dotyczące zasad wykonywania zawodu przez farmaceutów.

Dr Anna Banaszewska, radca prawny, Partner, KANCELARIA MODRO - PRAWO GOSPODARKA ZDROWIE
Michał Modro, radca prawny, Partner, KANCELARIA MODRO - PRAWO GOSPODARKA ZDROWIE

Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych, magister prawa, ekonomii i farmacji, ukończyła również kierunek Executive Master of Business Administration.
Anna Banaszewska udzielając pomocy prawnej na rzecz Klientów, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie jakie nabyła podczas kilkunastoletniej pracy w branży farmaceutycznej, w tym w działach sprzedaży i marketingu.
Anna Banaszewska udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu, importem oraz obrotem produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety.
Anna Banaszewska odpowiada za pracę Zespołu Kancelarii, w szczególności na rzecz firm farmaceutycznych, w zakresie związanym z uzyskiwaniem pozwoleń i zezwoleń wydawanych na podstawie prawa farmaceutycznego (tzw. rejestracja, refundacja, zezwolenie na import, wytwarzanie, hurtowy obrót lekami, zezwolenie na prowadzenie apteki), reklamą produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych, łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem prawa konkurencji, prawem własności przemysłowej, w tym zastrzeganiem znaków towarowych, prawem zamówień publicznych w zakresie postępowań na dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, badaniami klinicznymi oraz ochroną danych osobowych.
Anna Banaszewska również aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych.
Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Prowadzi szkolenia, jest autorką wielu publikacji.
Zapewnia wsparcie pro bono dla wielu organizacji zrzeszających pacjentów.
Współpracuje na stałe z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Dodatkowe aktywności:
• członek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, współautor wytycznych i zaleceń Inspektora Zamówień Publicznych (w imieniu Urzędu Zamówień Publicznych);
• członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji;
• członek zespołu Konfederacji Pracodawców Lewiatan ds. Ochrony Danych Osobowych;
• ekspert Polskiej Federacji Szpitali i Konfederacji Pracodawców Lewiatan;
• uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych, w tym sejmowej komisji zdrowia;
• członek Rady Fundacji Urszuli Jaworskiej.
Doświadczenie:
• pracowała w firmach farmaceutycznych w działach sprzedaży i marketingu, w tym na stanowiskach dyrektora sprzedaży i dyrektora marketingu;
• jako project manager tworzyła koncepcję, realizowała i wdrażała projekty edukacji prawnej dla klientów firm branży farmaceutycznej;
• realizowała projekty wyceny inwestycji dla start-up;
• była ekspertem Pracodawców RP;
• była ekspertem prawny w projekcie prowadzonym przy Rzeczniku Praw Pacjenta – Obywatele dla zdrowia.

Agnieszka Kister

Jest zatrudniona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Marketingu. Prowadzi badania naukowe i publikuje prace dotyczące zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym m.in. zarządzania jakością. Prace badawcze koncentrują się także na uwarunkowaniach prawnych i efektach działalności marketingowej w sektorze opieki zdrowotnej, jakości i bezpieczeństwa pacjenta, błędów medycznych i administracyjnych, migracji pacjentów, rachunku kosztów jakości oraz sprawozdawczego rachunku kosztów szpitali, kontroli działalności podmiotów leczniczych przez zewnętrzne instytucje, w tym NFZ, rachunkowości zarządczej i finansowej.
Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia:
- Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Narodowego Programu Zdrowia (2012-2015)
- Członek Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2013-2016)
- członek Zespołu Badań nad Organizacją i Zarządzaniem Szpitalami „Avicenna" na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
- członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Michał Modro

Radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży life sciences, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych. Udzielając pomocy prawnej na rzecz Klientów, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie jakie nabył w czasie pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia (wcześniej Kasach Chorych) i Ministerstwie Zdrowia.
Michał Modro udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym uzyskiwaniem, zawieraniem i wykonywaniem umów na podstawie konkursów NFZ, uzyskiwaniem pozytywnych opinii o inwestycji (IOWISZ), zakładaniem i przekształcaniem podmiotów leczniczych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.
Michał Modro odpowiada za pracę Zespołu Kancelarii, w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych w zakresie związanym z zakładaniem podmiotów leczniczych (tzw. wpis do rejestru wojewody, sporządzanie regulaminów i statutów podmiotów leczniczych), zawieraniem i wykonywaniem umów z NFZ (przygotowaniem podmiotu leczniczego do konkursu, składaniem ofert, w sprawach o zapłatę za nadwykonania), przekształceniami i sprzedażą podmiotów leczniczych, elektroniczną dokumentacją medyczną, telemedycyną, sporządzaniem umów B2B i B2C z uwzględnieniem przepisów o dokumentach publicznych, zamówieniami publicznymi na świadczenia z zakresu medycyny pracy na rzecz służb mundurowych, badaniami klinicznymi oraz ochroną danych osobowych, w tym danych osób wykonujących zawody regulowane i działalność regulowaną, które mogą być udostępnione do ponownego wykorzystania.
Michał Modro również aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z zakresu life sciences, jak i w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach sejmowych i senackich komisji zdrowia.
Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń.
Dodatkowe aktywności:
• ekspert w dziedzinie prawa medycznego i farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych Polskiej Federacji Szpitali;
• ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan.
Doświadczenie:
• uczestniczył we wdrożeniu projektu związanego z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnych w biurze pełnomocnika rządu oraz Kasach Chorych;
• prowadził projekt likwidacji Kas Chorych oraz przygotowania i wdrożenia projektu ubezpieczeń zdrowotnych opartych na Narodowym Funduszu Zdrowia;
• radca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w latach 2003 – 2006;
• ekspert prawny Centrali NFZ oraz Ministerstwa zdrowia ds. reformy systemu ochrony zdrowia i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2001 – 2003;
• był ekspertem Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia.
Zapewnia wsparcie pro bono dla wielu organizacji zrzeszających pacjentów.

Leszek Stabrawa

Ekonomista, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Krajowy i międzynarodowy ekspert w dziedzinie opieki zdrowotnej i farmakoekonomiki.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

- komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
- przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
- używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
- głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
- NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
- Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
- na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 11 września
890
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 12 września
990
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe (szkolenie stacjonarne)
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa
Pory 78
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
02-757 Warszawa Pory 78
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!