Podatek dochodowy: szkolenia, kursy i warsztaty!

 • Zapoznaj się z bogatą ofertą kursów, warsztatów oraz szkoleń z podatku dochodowego
 • Poznaj zmiany w przepisach i zasady rozliczania podatku dochodowego
 • Akceptujemy zgłoszenia online!
szkolenia podatek dochodowy

Szkolenia z podatku dochodowego: 24

 • Online, 5 październik 2022
 • 550 zł
550 zł
Artykuł

Podatek dochodowy - kompendium wiedzy

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa związane z odnotowanymi w konkretnym okresie dochodami. Może ono dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych – zależy to od systemu prawnego danego kraju, podobnie jak wysokość należnego podatku czy też stosowane odliczenia. W praktyce jest to jedno z najpowszechniejszych świadczeń na rzecz Państwa. Dowiedz się więcej o podatkowych obowiązkach przedsiębiorców.

Jakie rodzaje podatku dochodowego obowiązują w Polsce?
W Polsce wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje podatku dochodowego:
 • podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (ang. PIT – Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych),
 • podatek dochodowy od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą CIT.
Kwestie dotyczące podatku PIT reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. To świadczenie, które obejmuje w zasadzie każdą osobę odnotowującą dochody.

Z kolei zasady dotyczące CIT zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) z dnia 15 lutego 1992 r. Podatek ten w przeciwieństwie do podatku PIT dotyczy głównie spółek kapitałowych takich jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kogo obowiązuje podatek PIT i co podlega opodatkowaniu?
Opodatkowanie podatkiem PIT obejmuje wszystkie osoby osiągające dochód. Jest to tzw. obowiązek podatkowy, który może być:
 • nieograniczony – dotyczy całości osiągniętych dochodów każdej osoby zamieszkującej na terytorium Polski zgodnie z ustawową definicją miejsca zamieszkania,
 • ograniczony – polega na opodatkowaniu dochodów osiągniętych na terytorium Polski przez osoby na nim niezamieszkałe.
Podatkowi PIT podlegają również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w formie:
 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki komandytowej.
Opodatkowaniu przez PIT podlega dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania dochodu. Przychody to wszelkie zarobki i uzyskane w inny sposób pieniądze danego podatnika. W działalności gospodarczej jest jednak nieco inaczej – za przychód uważane są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane z wyłączeniem wartości udzielonych bonifikat i skont, zwróconych towarów. Ponadto, gdy koszty uzyskania przychodów przewyższają przychody, mówi się nie o dochodzie, a o stracie.
Formy opodatkowania w ramach podatku od osób fizycznych
Podatek dochodowy przybiera różne formy. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą same wybrać formę opodatkowania, a jej zmiana podczas trwania roku podatkowego jest niemożliwa. Dostępne są następujące rozwiązania:
 • podatek PIT na zasadach ogólnych objętych stawką podatkową 17% lub 32% – to podstawowa i „domyślna” forma opodatkowania osób fizycznych, co oznacza, że brak wniosku o zastosowanie innej formy rozliczenia sprawia, że należy go dokonywać właśnie w ten sposób;
 • podatek liniowy PIT – o stałej stawce 19% niezależnie od uzyskanych dochodów;
 • ryczałt ewidencjonowany – uproszczona forma rozliczania podatku, której stawki zależą od rodzaju wykonywanej działalności;
 • karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której wysokość miesięcznego zobowiązania podatkowego jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego.
Płatnicy podatku PIT muszą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od wybranej formy opodatkowania warunki i terminy do wywiązania się z tego obowiązku są inne, zwykle jednak zaliczki odprowadza się w cyklu miesięcznym lub kwartalnym. Każdy podatnik na koniec roku podatkowego składa też deklarację roczną w wyznaczonym terminie.
Kogo obowiązuje podatek CIT i co podlega opodatkowaniu?
Według prawa do podatników objętych podatkiem CIT należą:
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich i komandytowych);
 • podatkowe grupy kapitałowe – składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które mają osobowość prawną i funkcjonują w związkach kapitałowych (zobacz też szkolenia ceny transferowe);
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
Wyłączone z opodatkowania CIT są zaś:
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze emerytalne,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • organizacje kościelne,
 • spółki prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.
Ponadto zwolnieniu podlegają:
 • przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej,
 • przychody z gospodarki leśnej,
 • przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skuteczniej umowy,
 • przychody (dochody) przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym.
W tym przypadku obowiązek podatkowy również można podzielić na nieograniczony i ograniczony, a kryterium jego zastosowania jest posiadanie siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Podatek CIT płaci się od dochodów, czyli przychodów po odjęciu kosztów ich uzyskania. Jeżeli podatnik odnotuje stratę, może obniżyć swój dochód o wysokość straty przez kolejne 5 lat podatkowych, z tym że wysokość tego obniżenia nie może jednorazowo przekroczyć 50% kwoty straty.
Wysokość podatku CIT
Podatek CIT może być rozliczany według jednej z dwóch stawek:
 • podstawowej 19%,
 • preferencyjnej 9% dla małych przedsiębiorstw, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro oraz dla firm w pierwszym roku działalności (z wyjątkami).
W podatku dochodowym od osób prawnych obowiązują również inne stawki, które stosowane są do:
 • dywidend wypłacanych przez spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce – 19% (podatek Belki),
 • odsetek – 20%,
 • należności licencyjnych – 20%,
 • usług niematerialnych – 20%.
Zaliczki na podatek dochodowy CIT należy odprowadzać miesięcznie lub kwartalnie, a zeznanie roczne podatku dochodowego od osób prawnych składa się w terminie 3 miesięcy, licząc od końca roku podatkowego danego podmiotu (formularz CIT-8).
 
Mówi się, że w życiu pewne są tyko dwie rzeczy, śmierć i podatki. Niestetety prawda ta dotyczy również firm, dla których płacenie podatków jest nie tylko obowiązkiem, ale też ciągle zmieniającą się rzeczywistością. Prawo podatkowe zmieniaja się z reguły kilka razy w ciągu roku, stąd niezwykle ważne jest przykładanie odpowiedniej wagi do szkoleń i kursów podatkowych pozwalających zapoznać się ze zmianami w podatkach i uniknąć wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli podatkowej.
Podatek dochodowy - kompendium wiedzy