Baza kursów i szkoleń z podatku VAT i przepisów VAT!

 • Poznaj najważniejsze regulacje prawne i ostatnie zmiany w przepisach VAT
 • Poznaj terminy i program szkoleń z podatku VAT w całej Polsce
 • Weź udział w szkoleniu rejestrując się na nie online!
szkolenia z podatku VAT

Szkolenia VAT: 132

Artykuł

Podatek VAT - kompendium wiedzy

Środki zasilające Skarb Państwa pochodzą przede wszystkim z podatków. Wśród nich największym źródłem dochodów jest podatek VAT, czyli kwota doliczana do wielu transakcji związanych z wymianą dóbr lub usług. Każdy obywatel ma codziennie styczność z podatkiem VAT, jednak w praktyce interesuje on tylko przedsiębiorców, którzy są jego formalnymi płatnikami. Dowiedz się więcej o charakterystyce tej daniny i związanych z nią obowiązkach.

Podatek VAT?
Podatek VAT należy do podatków obrotowych. Jego nazwa pochodzi od angielskojęzycznego skrótu Value Added Tax (podatek od wartości dodanej). Płatnikami VAT są przedsiębiorcy, jednak w praktyce obciąża on ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu. Co więcej, jest to podatek wielofazowy, to znaczy doliczany do ceny netto towaru w każdej fazie obrotu gospodarczego, podczas każdej transakcji w procesie produkcji i dystrybucji.

VAT w Polsce obowiązuje od 1993 roku, a na świecie po raz pierwszy pojawił się we Francji w roku 1954. Obecnie mechanizmy związane z VAT-em są ujednolicone w całej Unii, dlatego również rodzime przepisy musiały być dostosowane do unijnego prawa podatkowego. W tym celu została uchwalona ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54. Poz. 535).
Kogo i czego dotyczy podatek VAT?
Podatek VAT obejmuje:
 • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Z kolei do podatników podatku VAT zalicza się zgodnie z prawem:
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności,
 • osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podmioty mające siedzibę za granica lub dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Obowiązek płacenia podatku VAT obowiązuje firmy, których kwota przychodów za dany rok przekroczy 200 000 zł. Jeśli przychody organizacji są niższe, korzysta ona z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT. Można również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego – podlegają mu niektóre rodzaje działalności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto podatnikami VAT nie są:
 • organy administracji publicznej,
 • urzędy administracji publicznej w zakresie realizowanych zadań, dla których zostały one powołane (z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych).
Stawki podatku VAT
Prawo podatkowe w Polsce przewiduje kilka stawek podatku VAT:
 • 23% – stawkę podstawową;
 • 8% – stawkę obniżoną obowiązującą dla:
  • produktów takich jak: cukier, kawa, cytrusy, ciastka, konserwy i przetwory, pasze, nawozy, wata, igły, artykuły higieniczne, sprzęt przeciwpożarowy;
  • usług takich jak: usługi komunalne, usługi transportowe, dostarczanie obiektów mieszkaniowych w ramach społecznego programu mieszkaniowego;
 • 5% – stawkę obniżoną obowiązującą dla:
  • produktów takich jak: mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, pieczywo chrupkie, tłuszcze zwierzęce, książki, mapy, nuty;
  • usług związanych z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem;
 • 0% – zwolnienie z podatku VAT obowiązuje m.in. dla usług transportu międzynarodowego, dostaw komputerów dla szkół, niektórych usług szkoleniowych, a także dla eksporty i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Zasady naliczania podatku VAT
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Zapisy ustawy precyzują dokładny moment jego powstawania w wielu sytuacjach. Wysokość podatku jest doliczana do kwoty netto przy sprzedaży towaru lub usługi. Formalnie płacą go sprzedawcy, rozliczając się z Urzędem Skarbowym, jednak w praktyce jest on przerzucany na konsumenta, ponieważ to on wnosi podwyższoną o kwotę podatku opłatę przy nabywaniu towaru lub usługi.

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT pod warunkiem, że kupowane przez niego towar lub usługa mają związek z działalnością opodatkowaną. Mechanizm odliczenia wprowadzono w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Z nim wiążą się dwa ważne pojęcia: podatku naliczonego i podatku należnego.
 • VAT naliczony to podatek zapłacony przez przedsiębiorcę przy zakupach towarów i usług służących jego działalności.
 • VAT należny to zaś podatek, który przedsiębiorca dolicza do ceny sprzedawanych przez siebie dóbr.
Do Urzędu skarbowego przedsiębiorca wpłaca różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym. Jeśli różnica ta jest ujemna (VAT naliczony jest wyższy od należnego) przedsiębiorca nie tylko nie odprowadza podatku, ale może również uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty z US.
Split payment
Dla transakcji B2B pomiędzy dwoma podatnikami VAT od 1 listopada 2019 r. obowiązuje tzw. płatność podzielona, czyli mechanizm split payment. To jedna z najnowszych zmian w podatkach, która ma zapobiec unikaniu płacenia VAT-u przez przedsiębiorców. Mechanizm jest obowiązkowy dla transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł brutto i wymaga zamieszczenia odpowiedniej informacji na fakturze. Przy niższych kwotach ma charakter dobrowolny. Oddzielny rachunek bankowy, na który przekazywane są środki z tytułu VAT, zakładany jest automatycznie dla każdego podatnika przez jego bank lub SKOK.
Rozliczanie podatku VAT
Rozliczenia podatku VAT dokonuje się w trybie miesięcznym lub kwartalnym, zgodnie z deklaracją złożoną w Urzędzie Skarbowym (dla firm działających od ponad roku). Przedsiębiorca musi obliczyć wartość VAT-u naliczonego i VAT-u należnego zgodnie z zakupami i sprzedażą dokonanymi w danym okresie rozliczeniowym i wykazać je w specjalnej deklaracji składanej w US. Jednocześnie musi wnieść opłatę zgodnie z wyliczoną różnicą między podatkiem naliczonym a należnym. W przypadku nadwyżki można otrzymać zwrot podatku VAT z US, ale najczęściej ma zastosowanie mechanizm przeniesienia podatku. Wówczas w kolejnym okresie rozliczeniowym dolicza się nadwyżkę do podatku naliczonego.
Podatek VAT

Podatek VAT (z ang. value-added tax) – podatek od wartości dodanej towarów i usług – jest to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada możliwość odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu, co zapobiega pobieraniu podatku od już opodatkowanej wartości towaru lub usługi.

Podatek VAT w Polsce pojawił się w 1993 roku w związku z Ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z dnia 8 stycznia 1993 r.). Duża nowelizacja ustawy miała miejsce w 2004 roku w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z 11 marca 2004 r.).

Kto podlega podatkowi VAT?

Podatnikami VAT są firmy, zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy indywidualni (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Wyjątkowo podatnikami VAT są również osoby fizyczne, np. wynajmujące lokale na cele użytkowe.

Nie wszyscy przedsiębiorcy indywidualni muszą podlegać podatkowi VAT - z obowiązku płacenia tego podatku mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku nie przekroczyli 200 000 zł przychodów i złożyli odpowiednie zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z ustawą o VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z 11 marca 2004 r.) opodatkowane są:

 • obrót krajowy, czyli dostawa towarów i świadczenie usług,
 • obrót wspólnotowy, czyli wewnątrzwspólnotowa (w ramach wspólnoty państw tworzących Unię Europejską) dostawa towarów i usług (zarówno sprzedaż, jak i nabycie),
 • obrót z zagranicą, czyli eksport (wywóz towarów z Polski poza granice UE) oraz import towarów (przywóz towarów spoza UE do Polski), a także import usług.

 

Jakie są aktualne stawki podatkowe w podatku VAT w 2021 r.?

23% - podstawowa stawka podstawowa,.

8% - towary takie jak m.in.: cukier, kawa, cytrusy, ciastka, konserwy i przetwory, pasze, nawozy, wata, artykuły higieniczne, sprzęt przeciwpożarowy oraz usługi, m.in.: usługi komunalne, usługi transportowe, dostawa obiektów mieszkaniowych w ramach społecznych programów mieszkaniowych,.

5% - towary takie jak m.in.: mleko, mięso, ryby, kasza, warzywa, zboża, pieczywo chrupkie, tłuszcze zwierzęce, książki, mapy, nuty oraz usługi związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem,.

0% - eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, usługi transportu międzynarodowego, dostawy komputerów dla szkół, niektóre usługi szkoleniowe,.

Zwolnione z VAT – dodatkowo istnieje szereg usług i kategorii, które są zwolnione z podatku VAT, np.: 

 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • zakwaterowanie w internatach, bursach i domach akademickich,
 • usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską,
 • nauczanie publiczne i prywatne,
 • niektóre usługi kulturalne,
 • ubezpieczenia oraz zarządzanie funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi,
 • usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym,
 • szkolenia dofinansowane co najmniej w 75% ze środków publicznych,
 • środki płatnicze,
 • zbycie przedsiębiorstwa.
Dla kogo organizowane są szkolenia z VAT?

Szkolenia i kursy z podatku VAT skierowane są przede wszystkim do pracowników firm i instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie podatku, finanse i księgowość, a także przedsiębiorców indywidualnych będących płatnikami VAT. Ze względu na obszerność zarówno polskiego, jak i unijnego prawa podatkowego oraz częste nowelizacje Ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowe rozliczanie podatku VAT nastręcza wielu trudności. Jednocześnie powszechność tego podatku, jego wysokość oraz przewidziane prawem sankcje za nieprawidłowe naliczenie powoduje, że obszar ten obarczony jest wysokim ryzykiem, wymaga też optymalizacji podatkowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów w całej Polsce. W eventis.pl znajdą Państwo szkolenia podatkowe organizowane m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach i wielu innych miastach w Polsce. Program tych wydarzeń został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym na rok 2021.

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia z dokumentacji cen transferowych oraz rozliczania podatku dochodowego.

Podatek VAT - kompendium wiedzy