100 kluczowych zagadnień w nowej ustawie PZP pod kątem składania ofert

O szkoleniu

Kompleksowy kurs dla wykonawców! 2 dni praktycznej wiedzy pod kątem składania ofert!

O czym m.in. opowie trener:
Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zasady składania, uzupełniania i poprawiania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Podstawy wykluczenia z postępowania, jej istotne zmiany
i wiele innych istonych askeptów związanych ze zmianami po wejściu w życie nowej ustawy Pzp!
Przyjdź na szkolenie i przekonaj się, że z naszym ekspertem zamówienia publiczne wcale nie będą trudne! :)
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby zaczynające pracę w zamówieniach publicznych i powoływane do komisji przetargowych
 • Pracownicy merytoryczni, dla których udział w procedurach zamówień publicznych jest dodatkowym zajęciem
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program szkolenia

Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Wymagana forma oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
 2. W jaki sposób należy zastrzegać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?
 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty - kiedy i jak je używamy?
 4. W jakim formacie należy przygotowywać dokumenty elektroniczne składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 5. W jakiej formie należy przekazywać podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, pełnomocnictwa?
 6. Kto i w jaki sposób może poświadczać zgodność cyfrowych odwzorowań składanych dokumentów elektronicznych z dokumentami sporządzonymi w postaci papierowej?
 7. Co to są „inne dokumenty i oświadczenia”?
 8. Jakie wymagania musi spełniać środek komunikacji elektronicznej służący do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 Pzp, oferty oraz prace konkursowe?

Zasady składania, uzupełniania i poprawiania dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Jakie błędy w treści oferty i w jaki sposób mogą być poprawione?
 2. Czy można uzupełniać dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych produktów, usług lub robót budowlanych?
 3. Kiedy należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe?
 4. Kiedy należy złożyć podmiotowe środki dowodowe?
 5. Czy można wezwać Wykonawcę do poprawienia złożonych przedmiotowych środków dowodowych, które zawierają błędy?
 6. Jakie błędy popełniane podczas składania podmiotowych środków dowodowych mogą być naprawione?
 7. Czy można złożyć podmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą?
 8. W jakich przypadkach Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych?
 9. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo wystawione po upływie terminu składania ofert?
 10. Kiedy można wyjaśnić treść przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych?

Warunki udziału w postępowaniu po wejściu w życie nowej ustawy Pzp

 1. Nowy warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
  - jak powinien być skonstruowany ten warunek?
  - jakie są podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie tego warunku?
  - czy Zamawiający może wymagać, aby każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie był wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego?
 2. Zasady oceny spełniania warunku udziału dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
  - rola oświadczenia, o którym mowa  wart. 117 ust. 4  Pzp
  - czy wymagane koncesje, zezwolenia, licencje musi posiadać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?
 3. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  - czy Zamawiający może wymagać od Wykonawców minimalnego poziomu obrotów rocznych?
  - ważne zmiany dotyczące podmiotowych środków dowodowych służących ocenia spełniania warunków ekonomicznych lub finansowych.
 4. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:
  - rola oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust.4  Pzp podczas dokonywania oceny spełniania warunków udziału dotyczących doświadczenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
  - zmiany dotyczące zasad wykazywania doświadczenia nabytego podczas realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych w ramach konsorcjum przez Wykonawcę, który samodzielnie ubiega się o udzielenie zamówienia
  - czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
  - kiedy próbka jest przedmiotowym, a kiedy podmiotowym środkiem dowodowym?

Podstawy wykluczenia z postępowania - istotne zmiany:

 1. Jakie zmiany zostały dokonane w zakresie podstaw wykluczenia dotyczących karalności Wykonawcy?
 2. Jakie zmiany zostały dokonane w zakresie podstaw wykluczenia dotyczących płatności podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 3. Nowa podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 Pzp:
  - kogo dotyczy?
  - w jakich postępowaniach ma zastosowanie?
  - jakim podmiotowym środkiem dowodowym potwierdza się brak podstaw wykluczenia w zakresie tej nowej podstawy?
 4. Nowe zasady składania oświadczeń o braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców udostępniających zasoby
 5. Nowe zasady potwierdzania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  - kto i kiedy składa oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?
  - czy można złożyć takie oświadczenie wraz z ofertą?
 6. Kluczowe zmiany dotyczące podmiotowych środków dowodowych służących ocenie braku podstaw wykluczenia:
  - nowe terminy aktualności podmiotowych środków dowodowych
  - istotne zmiany dotyczące dokumentowania braku podstaw wykluczenia przez Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Polski
  - nowe oświadczenie o aktualności informacji, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp (jak je składać w procedurze odwróconej?)
  - nowe podmiotowe środki dowodowe wymagane w trybie zamówienia z wolnej ręki.

JEDZ - krok po kroku:

 1. Kto składa JEDZ?
 2. Prawidłowe wypełnianie formularza JEDZ - omówienie istotnych zmian wynikających z nowej Pzp!!!
 3. Składanie oświadczenia JEDZ w procedurze odwróconej

Zmiany SWZ, wyjaśnienia SWZ, wizja lokalna:

 1. Wymagana kolejność czynności przy wprowadzaniu zmian SWZ prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
 2. Nowe terminy dotyczące składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ
 3. Kiedy oferta podlega odrzuceniu, gdy zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej?

Nowe otwarcie ofert BEZ udziału Wykonawców

 1. Jakie informacje musi udostępnić Zamawiający Wykonawcy z otwarcia ofert?
 2. W jaki sposób udostępnia się informacje z sesji otwarcia ofert
 3. Zasady postępowania podczas otwarcia ofert w przypadku awarii systemu informatycznego

Wadium po zmianach

 1. Zmiany dotyczące wysokości wadium
 2. Zmiany dotyczące dopuszczalnych form wadium
 3. Jak wnieść wadium w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej po zmianach?
 4. Kiedy i jakim terminie Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?
 5. Kiedy Wykonawca może sam wystąpić o zwrot wadium?
 6. Konsekwencje złożenia wniosku o zwrot wadium
 7. W jaki sposób Zamawiający musi zwrócić wadium wniesione w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia)?

Termin związania ofertą oraz wybór oferty po upływie tego terminu

 1. Zmiany dotyczące długości terminu związania ofertą
 2. W jaki sposób i gdzie Zamawiający musi podać termin związania ofertą?
 3. Czy Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?
 4. Zmiany dotyczące procedury wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
 5. Czy wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą?
 6. Nowa procedura postępowania w sytuacji gdy minie termin związania ofertą, a oferta nie została jeszcze wybrana
 7. Konsekwencje niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty po upływie tego terminu
 8. Jak należy rozumieć pojęcie „pisemna zgoda”?

Badanie ofert - jak przygotować ofertę, aby nie została odrzucona?

 1. Nowe podstawy odrzucenia oferty - szczegółowe omówienie:
  - oferta złożona o terminie
  - oferta złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu, niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, który nie złożył wymaganego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, wymaganych podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń
   - kiedy oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?
  - oferta sporządzona lub przekazana niezgodnie z wymaganiami organizacyjnymi lub technicznymi sporządzania lub przekazania oferty
  - oferta Wykonawcy, który nie wyraził zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą
  - oferta Wykonawcy, który złożył wniosek o zwrot wadium
  - oferta Wykonawcy, który nie odbył wizji lokalnej lub nie sprawdził dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
 2. Rażąco niska cena - istotne zmiany:
  - kiedy Zamawiający musi badać rażąco niską cenę?
  - jak wyjaśniać rażąco niską cenę?
  - kiedy oferta zostanie odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę? 

Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE - jak się odnaleźć w trybie podstawowym?

 1. Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
 2. Tryb podstawowy z możliwością negocjacji -  kluczowe sprawy:
  - czy Wykonawca musi uczestniczyć w negocjacjach i czy musi złożyć ofertę dodatkową?
  - czy przed negocjacjami Wykonawca może zapoznać się z ofertami pozostałych Wykonawców?
  - czy składając ofertę dodatkową można podwyższyć zaoferowaną cenę?
  - kiedy można być niedopuszczonym do negocjacji?
  -  jakiej formie składa się ofertę dodatkową?
 3. Czy można przeprowadzić procedurę odwróconą w trybie podstawowym?

Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania

 Korzystne dla Wykonawców zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego

 1. Na czym polega zasada współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą w celu realizacji umowy?
 2. Jakich zapisów nie wolno wprowadzać do projektowych postanowień umowy?
 3. Jakie postanowienia muszą się zawsze znaleźć w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego?
 4. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 5. Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych
 6. Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej

 1. Na jakie czynności i zaniechania przysługuje odwołanie w postępowaniach o zamówienie o wartości poniżej progów unijnych?
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 3. Ułatwienia dotyczące skarg na orzeczenia KIO
 4. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
995
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się
Cena 2S
za osobę
1 495
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!