SZKOŁA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

O szkoleniu

Celem Szkoły Zamówień Publicznych jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego wpływ na prawa wykonawców i obowiązki zamawiających.

Cele szczegółowe:
• nabycie praktycznej wiedzy w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zamówienia
• pozyskanie wiedzy o najnowszych trendach interpretacyjnych w zakresie zamówień publicznych
•nabycie wiedzy o stanowiskach organów kontroli
• wykształcenie umiejętności zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w złożonych i trudnych do oceny stanach faktycznych
• możliwość skonsultowania własnych problemów w trakcie zajęć

Korzyści z uczestnictwa:
• możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Szkoły

Zamówień Publicznych wydanego przez ASAP EDUCATION
• wymiana doświadczeń zawodowych pracowników różnych firm i organizacji
• uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie zamówień publicznych
• nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• nabycie umiejętności przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Certyfikat Szkoły Zamówień Publicznych:

Warunkiem otrzymania Certyfikatu Szkoły Zamówień Publicznych jest:
• obecność na min. 80% zajęć
• zaliczenie egzaminu (minimum 50% poprawnych odpowiedzi)
Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają świadectwo uczestnictwa w Szkole Zamówień Publicznych. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają certyfikat Szkoły Zamówień Publicznych wydany przez ASAP EDUCATION.
Kto powinien wziąć udział?
Szkoła Zamówień Publicznych adresowana jest do:
• osób/pracowników firm przeprowadzających zamówienia - zamawiających
• osób/pracowników firm wykonujących zamówienia - wykonawców
• członków komisji przetargowych
• pracowników organów kontroli
• osób zarządzających i kierujących firmami
• audytorów

Szeroki i interdyscyplinarny zakres programu powoduje, że szkoła kierowana jest także do:
• osób, które chcą uzyskać gruntowną, praktyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych
• osób, które chcą zweryfikować dotychczasową praktykę działania

Program szkolenia

Nadzór merytoryczny nad programem Szkoły Zamówień Publicznych sprawują trenerzy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

Program szkoły obejmuje 84 godziny dydaktyczne/ 12 dni

Zjazd I – 1 dzień - prowadzi prof. dr hab. Ryszard Szostak
1. Jak zrealizować wydatek na dostawę, usługę lub robotę budowlaną zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o finansach publicznych? Zamówienia publiczne w systemie finansów publicznych
2. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa)
3. Kto i kiedy powinien stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? Szczegółowe omówienie zakresu podmiotowego ustawy Prawo zamówień publicznych w ujęciu praktycznym
4. W jaki sposób zastosować wyłączenia przedmiotowe zgodnie z ustawą (art. 4 PZP)?

Zjazd I – 2 dzień - prowadzi Krzysztof Puchacz
1. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania?
2. Jak zorganizować proces udzielenia zamówienia na rzecz kilku zamawiających?
3. Jak przygotować jednostkę do udzielania zamówień publicznych?

Zjazd II - 1 dzień - prowadzi Krzysztof Puchacz
1. Siatka pojęciowa
2. Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu
3. Zasada jawności
4. Zasada pisemności
5. Jak szacować wartość zamówienia?

Zjazd II – 2 dzień - prowadzi Grzegorz Karwatowicz
1. Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia?
2. Ogłoszenia związane z postępowaniem
3. Jak prawidłowo przygotować oraz zastosować kryteria oceny ofert?
• warsztaty pisania specyfikacji w zakresie kryteriów oceny ofert
•warsztaty pisania ofert, warsztaty oceny ofert przez komisję przetargową

Zjazd III - 1 dzień - prowadzi prof. dr hab. Ryszard Szostak
1.Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?
• warsztaty przygotowywania warunków udziału w postępowaniu
• warsztaty przygotowania oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu
• warsztaty oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zjazd III – 2 dzień - prowadzi prof. dr hab. Ryszard Szostak
1.Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?
• warsztaty przygotowywania specyfikacji w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
• warsztaty przygotowania oferty w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania
• warsztaty oceny spełniania przesłanek wykluczenia z postępowania

Zjazd IV - 1 dzień - prowadzi Krzysztof Puchacz
1.Wadium
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zjazd IV – 2 dzień - prowadzi Grzegorz Karwatowicz
1.Jak przygotować ofertę oraz jak ocenić ofertę?
• warsztaty pisania ofert
• warsztaty oceny ofert

Zjazd V - 1 dzień - prowadzi Grzegorz Karwatowicz
1. Jak zamawiać usługi niepriorytetowe?
2. Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej
3. Przesłanki unieważnienia postępowania

Zjazd V – 2 dzień - prowadzi Grzegorz Karwatowicz
1. Środki ochrony prawnej
2. Zamówienia publiczne przy realizacji projektów unijnych

Zjazd VI - 1 dzień - prowadzi Krzysztof Puchacz
1. Umowy o zamówienie publiczne

Zjazd VI – 2 dzień - prowadzi Krzysztof Puchacz
1. Jak prawidłowo dokumentować postępowanie?
• warsztaty sporządzania protokołu z postępowania w każdym trybie
2. Jakich błędów nie popełniać, aby uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy?
3. Symulacje problemów mogących pojawić się podczas postępowania – na podstawie wybranych orzeczeń KIO, wyników kontroli RIO i UZP, orzeczeń GKO

© Copyright Krzysztof Puchacz

Szczegółowy program szkoły znajdą Państwo na stronie http://www.szkolazamowienpublicznych.pl/

Czas trwania

Program szkoły obejmuje 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni

• 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych

Prelegenci

PROF. DR HAB. RYSZARD SZOSTAK - Jeden z najwybitniejszych ekspertów z zakresu zamówień i finansów publicznych w Polsce. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Radca prawny – Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (w latach 1993–2000). Arbiter z listy Prezesa UZP (1995–2004). W 2000 r. ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zamówieniach publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie samorządu terytorialnego, finansach i zamówieniach publicznych. Członek Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”.

KRZYSZTOF PUCHACZ - Ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, zamówień publicznych i finansów publicznych. Pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z racji wykonywanej funkcji zajmuje się kontrolą zamówień publicznych. W prowadzonych szkoleniach największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania prawa zamówień publicznych wraz z uwzględnieniem dyrektyw WE. Szkolenia opiera na przepisach ustawy, aktach wykonawczych, aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, uwzględniając wyniki kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i regionalnych izb obrachunkowych. Stały współpracownik wydawcy miesięcznika "Przetargi publiczne".

GRZEGORZ KARWATOWICZ - Ekspert z zakresu finansów publicznych i funduszy UE. Prawnik, doświadczony trener i doradca z kilkunastoletnią praktyką w zakresie funkcjonowania podmiotów podlegających obowiązkowi stosowania przepisów zamówień publicznych. Wieloletni pracownik instytucji wdrażających oraz kontrolujących wydatkowanie środków pochodzących z UE. Specjalista w zagadnieniach dotyczących finansów publicznych, wdrażania środków z funduszy UE oraz pomocy publicznej. Współpracuje z prestiżowymi kancelariami prawnymi, firmami doradczymi, wykładowca akademicki, autor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach prawniczych i branżowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, wówczas koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
6
Cena zawiera:
  • W ramach szkoły oferujemy: 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych; materiały dydaktyczne; lunch oraz przerwy kawowe; świadectwo uczestnictwa w szkole; certyfikat SZP wyd. przez ASAP EDUCATION (po zdanym egzaminie); profesjonalizm trenerów i organizatorów; możliwość indywidualnych konsultacji
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Zamówień Publicznych jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia>>> oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Szkole Zamówień Publicznych należy dokonać płatności najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Zamówień Publicznych w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami udziału w szkole. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 12 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć bądź niestawienie się na zajeciach, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkoły.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkoły najpóźniej na 5 dni terminem rozpoczęcia szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 745 02 61

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!