Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/finanse-dla-menedzerow-praktyczne-warsztaty-dla-niefinansistow-70558-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
17-18 czerwca 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
14-15 listopada 2019r., Wrocław - Park Hotel Diament****


Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:
• praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,
• rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych,
• znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe,
• najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
• mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
• narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
• komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości,
• kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.
Wszystkie prezentowane zagadnienia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych studiów przypadków z dużych polskich przedsiębiorstw. Zajęcia prowadzone są przed praktyka posiadającego duże doświadczenie zawodowe w implementacji i wykorzystaniu omawianych technik i narzędzi.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa:
• optyka udziałowca i menedżera
• służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
• obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej, zasady rachunkowości,
• odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego.

2. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza:
• bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe,
• rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych, porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat),
• cash flow - rachunek przepływów pieniężnych (koszt a wydatek, przychód a wpływ).

3. Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych:
• przegląd głównych wskaźników finansowych (rentowność, płynność, sprawność zadłużenie),
• KPI wykorzystywane w systemach motywacyjnych – dobre praktyki.

4. Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania i analizy sprawozdań finansowych kontrahenta.

5. Rachunkowość zarządcza i systemy raportowania menadżerskiego:
• struktura i elastyczność kosztów: stałe i zmienne,
• CAPEX czy OPEX?
• badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami - Analiza Break Even Point,
• outsourcing – sposób na oszczędności na czy uzmiennienie kosztów,
• zarządcze układy prezentowania wyników - modele rachunków pokryć finansowych,
• metodologia tworzenia budżetu operacyjnego.

6. Polityka cenowa:
• kształtowanie cen - perspektywa rynkowa i kosztowa,
• gra cenowa w różnych „segmentach” rynku,
• cena optymalna - symulacja,
• polityka rabatowa (upusty, skonta) jako element gry cenowej.

7. Zarządzanie kapitałem obrotowym:
• cykl konwersji gotówki,
• rotacja należności, zapasów i zobowiązań - optymalizacja cyklu konwersji gotówki,
• szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Working Capital Requirement).

8. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat opracowanie biznes planu).

9. Decyzje inwestycyjne:
• zwrot, czas i ryzyko czyli filary długoterminowych decyzji finansowych,
• zmienna wartość pieniądza w czasie – skutki dla decyzji, źródła i koszty finansowania inwestycji - WACC,
• czy warto realizować ten kontrakt – zastosowanie NPV i IRR,
• business case: ocena projektu inwestycyjnego.

10. Spojrzenie właścicielskie – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:
• ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik kreowania wartości,
• jak wycenić wartość biznesu – nośniki wartości, metody pomiaru wartości.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów