Podatki 2022-2023 dla praktyków

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Podatki 2022-2023 dla praktyków”. Szkolenie przygotowuje do obsługi spraw podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz interpretacjami Ministerstwa Finansów, które rozwiązują problemy z bieżącym stosowaniem przepisów. Przekazuje aktualne kompendium wiedzy z zakresu konsekwencji ostatnich zmian w prawie podatkowym, które Uczestnik wdroży w ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatków.

Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu gwarantuje:

- udział w zajęciach prowadzonych przez grono wybitnych ekspertów podatkowych, którzy posiadają doświadczenie praktyczne zdobyte w codziennej pracy zawodowej jako doradcy podatkowi,
- teczkę z materiałami szkoleniowymi,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający udział.  Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i specjalistów działów finansowo – księgowych w szczególności Głównych Księgowych i Dyrektorów Ekonomicznych. Zapraszamy również Prezesów, Dyrektorów i właścicieli Firm.

Program szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych na 2023 r.

 1. Minimalny podatek dochodowy – nowa forma opodatkowania CIT i odroczenie stosowania w czasie
  • Na kim ciąży minimalny podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. i jak zmienią się przepisy po nowelizacji
  • Podstawa opodatkowania i stawka z uwzględnieniem zmian.
  • Zasady rozliczania minimalnego podatku CIT oraz periodyczne zwolnienie.
 2. Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych
  • Nowe zasady limitowania kosztów finansowani dłużnego od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r. z mocą wsteczną!
 3. Nowy podatek od przerzuconych dochodów
  • Nowe zasady opodatkowania przerzuconych dochodów od 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany wprowadzane w toku 2022 r.
 4. Preferencyjne zasady opodatkowania dla Spółek Holdingowych
  • Nowa definicja spółki holdingowej od 2022 r.
  • Zwolnienie od podatku od dywidend dla spółek holdingowych
  • Zwolnienie podatkowe przy zbywaniu udziałów dla spółek holdingowych
  • Zmiany wprowadzane od 2023 r.
 5. Nowe zasady w zakresie przekazywania danych z ksiąg do US
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg w formie programu komputerowego.
  • Obowiązek przekazywania organowi podatkowemu danych księgowych – harmonogram wprowadzania zmian dla poszczególnych grup podatników.
 6. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
  • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
  • Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
  • Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT pay & refund.
  • Kryterium należytej staranności.
  • Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji innymi oświadczeniami.
 7. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
  • Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
  • Zmiany obowiązków dla podatników mających relacje z „rajami podatkowymi”.
  • Korekty cen transferowych
  • Wydłużenie terminów na realizację obowiązków formalnych przez podmioty powiązane
  • Zmiany w zakresie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych.
 8. Ryczałt od dochodów spółek czyli „CIT estoński”
  • Zasady ryczałtu wg przepisów na 1 stycznia 2022 r.
  • Zmiany ryczałtu na 2023 r.
 9. Pozostałe zmiany
  • Opodatkowanie nieujawnionych wynagrodzeń u pracodawcy i zwolnienie z obowiązku opodatkowania pracowników.
  • Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.
  • Przejściowy podatek ryczałtowy od niektórych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  • Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK).
  • Uproszczenie przepisów tzw. „uldze na złe długi”.
  • Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2023 r.: podwyżki stawek podatku – zasady fakturowania i ewidencjonowania

 1. Przedłużenie obowiązywania stawek 23%, 8%, 7% i 4% na 2023 rok.
 2. Zakończenie obowiązywania z końcem 2022 roku przepisów epizodycznych obniżających stawki do 0%, 5% i 8%:
  • Które towary i usługi są od 1 stycznia 2023 roku objęte podwyżką opodatkowania?
  • Czy będzie wprowadzona epizodyczna podwyżka stawek VAT na niektóre towary i usługi w 2023 roku?
 3. Zmiany w zasadach sporządzania JPK_V7M i JPK_V7K. (od 1 stycznia 2023 r.)
 4. Jak fakturować i ewidencjonować zmiany stawek na przełomie roku:
  • Kiedy stosujemy stawkę z dnia wykonania czynności a kiedy z dnia wystawienia faktury?
  • Jak opodatkować czynność ciągłą gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zmieniła się stawka?
  • Czy obowiązuje stawka z momentu otrzymania zaliczki, czy wykonania czynności?
  • Czy obowiązuje stawka z roku 2023 gdy wystawiono fakturę w 2022 roku?
 5. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku błędu w fakturze zakupu co do wysokości stawki:
  • Czy można odliczyć w przypadku gdy zawyżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć gdy zaniżono stawkę na fakturze zakupu?
  • Czy można odliczyć podatek naliczony, gdy opodatkowane czynności są  zwolnione i objęte stawką 0%?
  • Kiedy uznaje się faktury korygujące in plus i in minus z tytułu korekty co do stawki?
 6. Czy faktury, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o VAT dają prawo do odliczenia?
 7. Czy wracają faktury wewnętrzne w formie elektronicznej?
 8. Czy w 2023 r. będzie można jeszcze używać kas rejestrujących, które nie są podłączone do w Krajowego Repozytorium Kas.
 9. Od kiedy zostanie ograniczony lub zniesiony obowiązek przesyłania ewidencji na potrzeb VAT i powrót do deklaracji VAT-7 I VAT-7K?
 10. Fakturowanie i ewidencjonowanie w Grupie VAT.
 11. Jak dokumentować i ewidencjonować obroty wewnętrzne grupy VAT?
 12. Co powinna zawierać Grupa VAT w części dotyczącej rozliczenia VAT i zwrotu podatku?
 13. Czy opłaca się tworzyć Grupę VAT?
 14. Pozostałe zmiany.

1 stycznia 2023 r.: najnowsze zmiany w rozliczeniach zaliczek na PIT pobieranych przez pracodawców, zleceniobiorców i innych płatników

 1. Nowe art. 31a, 31b, 31c ustawy o PIT oraz nowa treść art. 32 ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
 2. Nowy PIT-2: kto powinien go złożyć?
 3. Możliwość odliczenia miesięcznej minimalnej kwoty podatku przez dwóch lub trzech płatników (nie tylko pracodawca):
  • zakres zastosowania kwot 300 zł albo 150 zł albo 100 zł,
  • tryb upoważnienia płatników przez podatników do zastosowania powyższych kwot – wniosek podatnika,
 4. Korekty rozliczeń dokonanych przez płatników w 2022 roku w przypadku zaniżenia (braku poboru) zaliczki.
 5. Skutek uchylenia art. 53a ustawy o PIT w 2023 r.: zwolnienie płatników z obliczania i wpłacania części zaliczek podatkowych.
 6. Czy płatnik może za zgodą pracownika czasowo podwyższyć albo obniżyć zaliczkę na podatek w ciągu 2023 r.?
 7. Prawo do upoważnienia płatników do zaniechania pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy.
 8. Czy płatnik może żądać zwrotu nadpłaty (najnowsza zmiana w 2023 roku).
 9. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie (zaniżenie) albo za brak wpłaty pobranej zaliczki na podatek (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej) w 2022 r. i 2023 roku.
 10. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrania lub zaniżenia pobranej zaliczki (art. 78 KKS): czy należy zapłacić ze środków płatnika niepobrane zaliczki za 2022 r. mimo że brak ich pobrań był z winy podatnika? (stan w 2022 r. i 2023 roku).
 11. Zwolnienie z podatku wynagrodzeń z tytułu „zatrudnieni na czarno” w 2023 roku.
 12. Kiedy złożyć „czynny żal” w przypadku braku poboru lub zaniżenia zaliczek pobieranych w 2022 r. i kto to powinien zrobić?
 13. Czy należy wpłacić ze środków płatnika niepobrane w 2022 roku zaliczki i dokonanie korekty PIT-4R za 2022 r.? (przywilej niekaralności)
 14. Pozostałe zmiany.

Czas trwania

18 godzin

Prelegenci

Prof. dr hab. Witold Modzelewski – najwybitniejszy dydaktyk podatkowy, nauczyciel największej w Polsce grupy specjalistów podatkowych. Profesor nauk prawnych zatrudniony od 45 lat na Uniwersytecie Warszawskim (od 28 lat profesor tej uczelni) prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 26 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 20 lat) oraz kierownik magisterskich studiów „Prawo Finansowe i Skarbowość”. Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej. Jako doradca podatkowy (00001) od 39 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego oraz członek kapituły medalu USQUE AD FINEM im. Mjr. H. Dobrzańskiego – Hubala, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2010 oraz 2015-2019). Kierował pracami nad projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają. Specjalizujący się w obszarze trudnych sporów podatkowych.

W każdy poniedziałek od ponad 15 lat publikowany jest „Komentarz nieuczesany” jego autorstwa – www.isp-modzelewski.pl – Serwis Doradztwa Podatkowego.

Jacek Pyssa – Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich, Radca Prawny nr wpisu Łd-S-157.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003 r.), uczestnik American School of Law Uniwersity of Florida (2003), studiował nauki ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od lipca 2002 r. pracownik i  współpracownik Instytutu Studiów Podatkowych. Od 2008 roku radca prawny. Jest wykładowcą Instytutu Studiów Podatkowych oraz doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzi zajęcia akademickie na temat prawa finansowego). Prowadził wykłady współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do obowiązków Jacka Pyssy należy świadczenie pomocy prawnej i podatkowej, m.in. sporządzanie projektów opinii w sprawach prawnych i podatkowych, przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach podatkowych i prawnych przed organami administracji i sądami. Jacek Pyssa jest również wykładowcą w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, kontroli skarbowej, prawa karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej.

Mariusz Unisk – Prawnik, Doradca Podatkowy nr wpisu 09921, Dyrektor ds. doradztwa podatkowego.  W ramach struktury organizacyjnej Instytutu Studiów Podatkowych do jego obowiązków należy przede wszystkim kierowanie i koordynowanie pracą multidycyplinarnych Zespołów powoływanych do realizacji kompleksowych zleceń, uwzględniających skutki we wszystkich podatkach.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996 – 2001) oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. W 2000 r. pracował jako asystent w Ministerstwie Finansów RP, Departament Podatków Lokalnych i Katastru.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Pałac Alexandrinum

05-326 Krubki-Górki

13a

woj. mazowieckie

Hotel Villa Baltica

81-777 Sopot

Emilii Plater 1

woj. pomorskie

Hotel Villa Baltica

81-777 Sopot

Emilii Plater 1

woj. pomorskie

Hotel Belvedere

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Hotel Villa Baltica

81-777 Sopot

Emilii Plater 1

woj. pomorskie

Hotel Villa Baltica

81-777 Sopot

Emilii Plater 1

woj. pomorskie

Hotel Villa Baltica

81-777 Sopot

Emilii Plater 1

woj. pomorskie

Hotel Villa Baltica

81-777 Sopot

Emilii Plater 1

woj. pomorskie

Hotel Belvedere

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Hotel Belvedere

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
2 760
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
04-367 Warszawa
Kaleńska 8
woj. mazowieckie
Powstały w 1996 r. Instytut Studiów Podatkowych jest jednostką dydaktyczną, doradczą, badawczą i wydawniczą. Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim problematyka podatków, prawa podatkowego i innych danin publicznoprawnych, a także zaga...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia na minimum 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzamy jego przyjęcie w ciągu 48h.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na min. 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
04-367 Warszawa Kaleńska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!